GIÁO TRÌNH - PLC Mitsubisi (Hoàng Vinh & Duy Khương & Ánh Tuyết & Thu thủy )


Lập trình điều khiển PLC Mitsubishi Electric.

Lời nói đầu
- Chương 1: Giới thiệu tổng quan về PLC
- Chương 2: Các thiết bị và lệnh cơ bản
- Chương 3: Kỹ thuật lập trình Step Ladder
- Chương 4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm FXTRN-BEG-E
- Chương 5: Các bài tập ứng dụng trong PLC FXTRN-BEG-E
- Chương 6: Sử dụng phần mềm FXGP-WIN E
- Chương 7: Lựa chọn, lắp đặt và kiểm tra bảo trì hệ thống PLC.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: