Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH SCAN - Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường (Phạm Minh Tuấn)Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về sự độc hại của khí thải động cơ, các phương pháp, biện pháp kiểm soát và giảm độc hại; những thông tin liên quan đến nguyên lý, kết cấu động cơ... Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về sự độc hại của khí thải động cơ, các phương pháp, biện pháp kiểm soát và giảm độc hại; những thông tin liên quan đến nguyên lý, kết cấu động cơ... Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

M_tả
M_tả

TCVN 7806:2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH (FULL)


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7806:2007

ISO 1842:1991

SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

Fruit and vegetable products - Determination of pH

Lời nói đầu

TCVN 7806:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1842:1991;

TCVN 7806:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

Fruit and vegetable products - Determination of pH

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ pH của sản phẩm rau, quả bằng điện thế.

2. Nguyên tắc

Xác định sự chênh điện giữa hai điện cực được nhúng vào dung dịch thử.

3. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7806:2007

ISO 1842:1991

SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

Fruit and vegetable products - Determination of pH

Lời nói đầu

TCVN 7806:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1842:1991;

TCVN 7806:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

Fruit and vegetable products - Determination of pH

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ pH của sản phẩm rau, quả bằng điện thế.

2. Nguyên tắc

Xác định sự chênh điện giữa hai điện cực được nhúng vào dung dịch thử.

3. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý - Tập 1 + 2 (Phạm Thượng Hàn Cb)Để thực hiện việc đo bảng phương pháp điện, điện tử các đại lượng vật lí khác nhau, trước tiên chúng được biến đổi thành đại lượng điện thông qua các chuyển đỗi sa cáp và sau đó chúng được đo bằng các phương pháp và thiết bị đo điện. Các phương pháp đo điện ngày càng chiếm ưu thế vì nó có những ưu điểm tuyệt đối so với phép đo không phải bằng điện như : độ tác động nhanh cao, độ chính xác tốt hơn, có thế do khoảng cách xa, thiết bị gọn nhẹ hơn và có thể đưa vào máy tính để xử lý và lưu giữ kết quả đó.Để thực hiện việc đo bảng phương pháp điện, điện tử các đại lượng vật lí khác nhau, trước tiên chúng được biến đổi thành đại lượng điện thông qua các chuyển đỗi sa cáp và sau đó chúng được đo bằng các phương pháp và thiết bị đo điện. Các phương pháp đo điện ngày càng chiếm ưu thế vì nó có những ưu điểm tuyệt đối so với phép đo không phải bằng điện như : độ tác động nhanh cao, độ chính xác tốt hơn, có thế do khoảng cách xa, thiết bị gọn nhẹ hơn và có thể đưa vào máy tính để xử lý và lưu giữ kết quả đó.

M_tả
M_tả

TCVN 5979:2021 ĐẤT, CHẤT THẢI SINH HỌC ĐÃ XỬ LÝ VÀ BÙN - XÁC ĐỊNH pH

 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5979:2021

ISO 10390:2021

ĐẤT, CHẤT THẢI SINH HỌC ĐÃ XỬ LÝ VÀ BÙN - XÁC ĐỊNH pH

Soil, treated biowaste and sludge - Determination of pH

Lời nói đầu

TCVN 5979:2021 thay thế cho TCVN 5979:2007.

TCVN 5979:2021 hoàn toàn tương đương với ISO 10390:2021.

TCVN 5979:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công b.

 

 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5979:2021

ISO 10390:2021

ĐẤT, CHẤT THẢI SINH HỌC ĐÃ XỬ LÝ VÀ BÙN - XÁC ĐỊNH pH

Soil, treated biowaste and sludge - Determination of pH

Lời nói đầu

TCVN 5979:2021 thay thế cho TCVN 5979:2007.

TCVN 5979:2021 hoàn toàn tương đương với ISO 10390:2021.

TCVN 5979:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công b.

 

M_tả
M_tả

TBA22 Training Document (Technical Training Centre Lund, Sweden WB-92-01)This list summarizes a number of items which may concern you, as a participant in this training course. Read the list, and if anything remains less than clear, or if you have any questions, feel free to contact yourinstructor.

1. Study and follow the sections on Safety in the course literature, for instance the OM, MM and EM.

2. You are entitled to ask persons who have no business to be near the machine, to stay at distance, for safety reasons.This list summarizes a number of items which may concern you, as a participant in this training course. Read the list, and if anything remains less than clear, or if you have any questions, feel free to contact yourinstructor.

1. Study and follow the sections on Safety in the course literature, for instance the OM, MM and EM.

2. You are entitled to ask persons who have no business to be near the machine, to stay at distance, for safety reasons.

M_tả
M_tả

Tập bản vẽ lắp vẽ lại (Theo Tập bản vẽ lắp của nhà xuất bản Giáo dục 1992)

M_tả
M_tả

TÀI LIỆU - Ô Tô Sử Dụng Năng Lượng MớiI. NĂNG LƯỢNG SỬDỤNG 

Có vai trò quan trọng thiết yếu trong đời sống và xã hội, là nguồn gốc của mọi sựchuyển động. Nó đóng vai trò đặt biệt không thểthiếu trong sựphát triển, nhu cầu trong việt vận chuyển giao lưu hàng hóa… 

Các nguồn năng lượng được khai thác chủyếu:

- Động thực vật tựnhiên và tựtạo (gỗ(củi), rơm rạ, trấu, dầu thực vật, mỡ, cồn, biofuel)I. NĂNG LƯỢNG SỬDỤNG 

Có vai trò quan trọng thiết yếu trong đời sống và xã hội, là nguồn gốc của mọi sựchuyển động. Nó đóng vai trò đặt biệt không thểthiếu trong sựphát triển, nhu cầu trong việt vận chuyển giao lưu hàng hóa… 

Các nguồn năng lượng được khai thác chủyếu:

- Động thực vật tựnhiên và tựtạo (gỗ(củi), rơm rạ, trấu, dầu thực vật, mỡ, cồn, biofuel)

M_tả
M_tả

EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION (ECMO) - Dr. PRAPULLA CHANDRA D• A form of extracorporeal life support where an external artificial circuit carries venous blood from the patient to a gas exchange device (oxygenator) where blood becomes enriched with oxygen and has carbon dioxide removed.

• The blood is then returned to the patient via a central vein or an artery.• A form of extracorporeal life support where an external artificial circuit carries venous blood from the patient to a gas exchange device (oxygenator) where blood becomes enriched with oxygen and has carbon dioxide removed.

• The blood is then returned to the patient via a central vein or an artery.

M_tả
M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬNắm được cơ bản về cơ cấu phân phối khí động cơ đốt trong

Phân tích được vai trò của pha phân phối khí đối với chu trình công tác của động cơ

Hiểu được cơ cấu phân phối khí thông minh

Nắm bắt, phân tích và đánh giá các hệ thống phân phối khí điều khiển điện tử được trang bị trên động cơ đốt trong trên các ô tô hiện đạiNắm được cơ bản về cơ cấu phân phối khí động cơ đốt trong

Phân tích được vai trò của pha phân phối khí đối với chu trình công tác của động cơ

Hiểu được cơ cấu phân phối khí thông minh

Nắm bắt, phân tích và đánh giá các hệ thống phân phối khí điều khiển điện tử được trang bị trên động cơ đốt trong trên các ô tô hiện đại

M_tả
M_tả

TÀI LIỆU - Hướng dẫn vận hành và lập trình robot Kuka1.  Cấu trúc và chức năng của một hệ thống Robot KuKa 

1.1.  Tổng quan 

. Khái niệm về Robot  

.Cánh tay Robot 

.Bộ điều khiển Robot (KRC4) 

.Tay cầm điều khiển Robot (SmartPAD) 

.Chương trình điều khiển Robot 

.An toàn khi vận hành Robot 

1.2.  Cơ bản về Robot 

Robot là gì? 

. Robot là từ xuất phát từ thuật ngữ Robota có nghĩa là làm việc chăm chỉ

. Theo nghành công nghiệp thì robot là một cỗ máy có thể tự do lập trình được 

. Hệ thống robot cũng bao gồm bộ điều khiển, cơ cấu chấp hành, cáp kết nối và phần mềm. 1.  Cấu trúc và chức năng của một hệ thống Robot KuKa 

1.1.  Tổng quan 

. Khái niệm về Robot  

.Cánh tay Robot 

.Bộ điều khiển Robot (KRC4) 

.Tay cầm điều khiển Robot (SmartPAD) 

.Chương trình điều khiển Robot 

.An toàn khi vận hành Robot 

1.2.  Cơ bản về Robot 

Robot là gì? 

. Robot là từ xuất phát từ thuật ngữ Robota có nghĩa là làm việc chăm chỉ

. Theo nghành công nghiệp thì robot là một cỗ máy có thể tự do lập trình được 

. Hệ thống robot cũng bao gồm bộ điều khiển, cơ cấu chấp hành, cáp kết nối và phần mềm. 

M_tả
M_tả

EBOOK - MANUFACTURING Engineering and Technology (Serope Kalpakjian & Steven R. Schmid) - FULL UPDATEIn preparing the seventh edition of this book, our goal continues to be to provide a comprehensive and state-of-the-art manufacturing engineering and technology textbook, with the additional aims of motivating and challenging students in studying this important engineering discipline. As in the previous editions, the book attempts to present a broad overview, emphasizing a largely qualitative coverage of the science, technology, and practice of manufacturing. We have included detailed descriptions of the fundamentals of manufacturing processes, operations, and the manufacturing enterprise.

The book continues to address the various challenges and issues in modern manufacturing processes and operations, ranging from traditional topics such as casting, forming, machining, and joining processes, to advanced topics such as the fabrication of icroelectronic devices and microelectromechanical systems and nanomanufacturing. The book provides numerous examples and case studies, as well as comprehensive and up-to-date coverage of all topics relevant to modern manufacturing, as a solid background for students as well as for professionals.In preparing the seventh edition of this book, our goal continues to be to provide a comprehensive and state-of-the-art manufacturing engineering and technology textbook, with the additional aims of motivating and challenging students in studying this important engineering discipline. As in the previous editions, the book attempts to present a broad overview, emphasizing a largely qualitative coverage of the science, technology, and practice of manufacturing. We have included detailed descriptions of the fundamentals of manufacturing processes, operations, and the manufacturing enterprise.

The book continues to address the various challenges and issues in modern manufacturing processes and operations, ranging from traditional topics such as casting, forming, machining, and joining processes, to advanced topics such as the fabrication of icroelectronic devices and microelectromechanical systems and nanomanufacturing. The book provides numerous examples and case studies, as well as comprehensive and up-to-date coverage of all topics relevant to modern manufacturing, as a solid background for students as well as for professionals.

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - Bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp (Dương Bình Nam & Hoàng Trí)

 


BÀI MỞ ĐẦU 

  Trong yêu cầu xã hội hiện tại vấn đề tăng năng suất lao động luôn luôn được quan tâm để  phát triển nền công nghiệp quốc dân. Từ quan điểm trên việc đầu tư năng suất cho từng thiết bị cũng như năng suất cụm dây chuyền hoặc cho cả nhà máy mỗi ngày một cải tiến, nhằm nâng cao năng suất, trong đó mục đích chính yếu là giảm giá thành  sản phẩm. Điều mong muốn của các nhà sản suất sản phẩm là phải ổn định sản lượng  và  muốn ổn định sản lượng và tăng năng suất phải giải quyết các vấn đề tổn thất trong chu kỳ gia công và các dạng tổn thất ngoài chu kỳ, trong các dạng tổn thất đó có dạng tổn thất độ ổn định và tuổi thọ chi tiết máy. 

Độ ổn định và tuổi thọ chi tiết máy được đánh giá từ các khâu : 

  Thiết kế kỹ thuật  

  Chế tạo thử nghiệm 

  Đưa vào sản xuất thử nghiệm  

  Đánh giá kết quả  

  Chế tạo hoàn chỉnh 

 


BÀI MỞ ĐẦU 

  Trong yêu cầu xã hội hiện tại vấn đề tăng năng suất lao động luôn luôn được quan tâm để  phát triển nền công nghiệp quốc dân. Từ quan điểm trên việc đầu tư năng suất cho từng thiết bị cũng như năng suất cụm dây chuyền hoặc cho cả nhà máy mỗi ngày một cải tiến, nhằm nâng cao năng suất, trong đó mục đích chính yếu là giảm giá thành  sản phẩm. Điều mong muốn của các nhà sản suất sản phẩm là phải ổn định sản lượng  và  muốn ổn định sản lượng và tăng năng suất phải giải quyết các vấn đề tổn thất trong chu kỳ gia công và các dạng tổn thất ngoài chu kỳ, trong các dạng tổn thất đó có dạng tổn thất độ ổn định và tuổi thọ chi tiết máy. 

Độ ổn định và tuổi thọ chi tiết máy được đánh giá từ các khâu : 

  Thiết kế kỹ thuật  

  Chế tạo thử nghiệm 

  Đưa vào sản xuất thử nghiệm  

  Đánh giá kết quả  

  Chế tạo hoàn chỉnh 

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Quản lý kho vận (Nguyễn Như Phong)Quản lý kho vận là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, giáo trình được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan, với nội dung bao gồm các chương:Quản lý kho vận là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, giáo trình được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan, với nội dung bao gồm các chương:

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ (Nguyễn Như Phong)KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ được 

biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp nói riêng và sinh viên các chuyên ngành khác có quan tâm đến chất lượng nói chung. Cuốn sách được viết với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về kiểm soát chất lượng sử dụng các phương pháp thống kê. 

 Nội dung tài liệu bao gồm 9 chương: 

Chương 1:Giới thiệu các kiến thức cơ bản về chất lượng, đánh giá chất 

lượng, quản lý chất lượng, hệ thống chất lượng. 

Chương 2:Giới thiệu về kiểm soát chất lượng nói chung và kiểm soát chất lượng bằng thống kê nói riêng. 

Chương 3, 4:Giới thiệu về công cụ đầu tiên của kiểm soát chất lượng 

bằng thống kê SQC là lấy mẫu kiểm định. Chương 3 trình bày Lấy mẫu kiểm định thuộc tính. Chương 4 trình bày Lấy mẫu kiểm định biến số. Các kế hoạch lấy mẫu kiểm định, đặc tuyến vận hành của kế hoạch cũng như các tiêu chuẩn lấy mẫu MIL STD được trình bày trong hai chương này. 

Chương 5:Trình bày nhánh thứ 2 của kiểm soát chất lượng bằng thống kê là kiểm soát quá trình bằng thống kê SPC giới thiệu các công cụ kiểm soát quá trình như lưu đồ quá trình, bảng thu thập dữ liệu, tần đồ, biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả, biểu đồ phân tán, kiểm đồ. 

Chương 6:Phân tích năng lực quá trình với các nội dung về chỉ số năng lực quá trình, phân tích năng lực quá trình với các công cụ tần đồ, kiểm đồ. 

 Một công cụ kiểm soát quá trình quan trọng là kiểm đồ được khảo sát chuyên sâu qua các chương 7, 8 và 9. 

Chương 7:Kiểm đồ biến số giới thiệu cáckiểm đồ kiểm soát đặc tính chất lượng dạng biến số hay dưới dạng đo số học bao gồm kiểm đồ trung bình?XCC), kiểm đồ độ lệch chuẩn (SCC), kiểm đồ khoảng (RCC), kiểm đồ phương sai (S2CC). 

Chương 8:Kiểm đồ thuộc tính trình bày các kiểm đồ kiểm soát đặc tính chất lượng không thể biểu đạt dưới dạng một đại lượng số học bao gồm kiểm đồ kiểm soát hư hỏng như kiểm đồ tỉ lệ hư hỏng - PCC, kiểm đồ số hư hỏng - DCC và kiểm đồ kiểm soát số lỗi với kiểm đồ tổng số lỗi đơn vị - CCC và kiểm đồ trung bình số lỗi đơn vị - UCC. 

Chương 9:Phân tích một số kiểm đồ kiểm soát quá trình chuyên sâu như kiểm đồ kiểm soát dịch chuyển nhỏ, kiểm đồ kiểm soát quá trình sản xuất ngắn hạn, kiểm đồ cải tiến, chấp nhận. Nguyên lý, đặc tuyến vận hành kiểm đồ được trình bày ở các chương này.KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ được 

biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp nói riêng và sinh viên các chuyên ngành khác có quan tâm đến chất lượng nói chung. Cuốn sách được viết với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về kiểm soát chất lượng sử dụng các phương pháp thống kê. 

 Nội dung tài liệu bao gồm 9 chương: 

Chương 1:Giới thiệu các kiến thức cơ bản về chất lượng, đánh giá chất 

lượng, quản lý chất lượng, hệ thống chất lượng. 

Chương 2:Giới thiệu về kiểm soát chất lượng nói chung và kiểm soát chất lượng bằng thống kê nói riêng. 

Chương 3, 4:Giới thiệu về công cụ đầu tiên của kiểm soát chất lượng 

bằng thống kê SQC là lấy mẫu kiểm định. Chương 3 trình bày Lấy mẫu kiểm định thuộc tính. Chương 4 trình bày Lấy mẫu kiểm định biến số. Các kế hoạch lấy mẫu kiểm định, đặc tuyến vận hành của kế hoạch cũng như các tiêu chuẩn lấy mẫu MIL STD được trình bày trong hai chương này. 

Chương 5:Trình bày nhánh thứ 2 của kiểm soát chất lượng bằng thống kê là kiểm soát quá trình bằng thống kê SPC giới thiệu các công cụ kiểm soát quá trình như lưu đồ quá trình, bảng thu thập dữ liệu, tần đồ, biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả, biểu đồ phân tán, kiểm đồ. 

Chương 6:Phân tích năng lực quá trình với các nội dung về chỉ số năng lực quá trình, phân tích năng lực quá trình với các công cụ tần đồ, kiểm đồ. 

 Một công cụ kiểm soát quá trình quan trọng là kiểm đồ được khảo sát chuyên sâu qua các chương 7, 8 và 9. 

Chương 7:Kiểm đồ biến số giới thiệu cáckiểm đồ kiểm soát đặc tính chất lượng dạng biến số hay dưới dạng đo số học bao gồm kiểm đồ trung bình?XCC), kiểm đồ độ lệch chuẩn (SCC), kiểm đồ khoảng (RCC), kiểm đồ phương sai (S2CC). 

Chương 8:Kiểm đồ thuộc tính trình bày các kiểm đồ kiểm soát đặc tính chất lượng không thể biểu đạt dưới dạng một đại lượng số học bao gồm kiểm đồ kiểm soát hư hỏng như kiểm đồ tỉ lệ hư hỏng - PCC, kiểm đồ số hư hỏng - DCC và kiểm đồ kiểm soát số lỗi với kiểm đồ tổng số lỗi đơn vị - CCC và kiểm đồ trung bình số lỗi đơn vị - UCC. 

Chương 9:Phân tích một số kiểm đồ kiểm soát quá trình chuyên sâu như kiểm đồ kiểm soát dịch chuyển nhỏ, kiểm đồ kiểm soát quá trình sản xuất ngắn hạn, kiểm đồ cải tiến, chấp nhận. Nguyên lý, đặc tuyến vận hành kiểm đồ được trình bày ở các chương này.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Vật lí đại cương -Tập 3 - Phần 1 Quang học vật lý nguyên tử và hạt nhân (Lương Duyên Bình)Giáo trình "Vật Lý Đại Cương" được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo, có chú ý đến nội dung đào tạo của khối các trường kỹ thuật. Mục tiêu của giáo trình nhằm giúp cho sinh viên: - Nắm vững các khái niệm, định luật, nguyên lý... cơ bản của Vật lý. - Vận dụng tốt các kiến thức đó để hiểu được bản chất của các hiện tượng Vật lý xảy ra trong tự nhiên và kỹ thuật. - Giải quyết được các bài toán định tính và định lượng. - Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức Vật lý trong việc nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và trong thực tế.Giáo trình "Vật Lý Đại Cương" được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo, có chú ý đến nội dung đào tạo của khối các trường kỹ thuật. Mục tiêu của giáo trình nhằm giúp cho sinh viên: - Nắm vững các khái niệm, định luật, nguyên lý... cơ bản của Vật lý. - Vận dụng tốt các kiến thức đó để hiểu được bản chất của các hiện tượng Vật lý xảy ra trong tự nhiên và kỹ thuật. - Giải quyết được các bài toán định tính và định lượng. - Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức Vật lý trong việc nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và trong thực tế.

M_tả
M_tả

83/2017/ND-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (FULL)

 


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 97/UBTVQH14-QPAN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

 


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 97/UBTVQH14-QPAN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII (Nguyễn Như Phong)Hoạch định nguồn lực sản xuất, MRPII là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Hoạch định nguồn lực sản xuất, MRPII được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên đến người nghiên cứu ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.Hoạch định nguồn lực sản xuất, MRPII là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Hoạch định nguồn lực sản xuất, MRPII được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên đến người nghiên cứu ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

M_tả
M_tả

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 5 Sức chịu tải của nền đấtBài 1  Các giai đoạn làm việc của nền đất 

I. Các giai đoạn làm việc của nền đất Theo dõi quá trình nén đất tại hiện tr-ờng trên cơ sở đồ thị P~S thấy rằng có thể chia các giai đoạn làm việc của nền đất thành 3 giai đoạn: 

•  Giai đoạn 1 – Giai đoạn làm việc đàn hồi: Biểu đồ P~S làđ-ờng thẳng (quan hệ tuyến tính), lúc này nền đất vẫn làm việc ở giai đoạn đàn hồi, các hạt đất có xu h-ớng dịch chuyển lại gần cnhau khi chịu tải trọng làm thể tích lỗ rỗng giữa các hạt giảm dần cho đến khi P đạt đến Pgh1. (Pgh1: Tải trọng tới dẻo) Bài 1  Các giai đoạn làm việc của nền đất 

I. Các giai đoạn làm việc của nền đất Theo dõi quá trình nén đất tại hiện tr-ờng trên cơ sở đồ thị P~S thấy rằng có thể chia các giai đoạn làm việc của nền đất thành 3 giai đoạn: 

•  Giai đoạn 1 – Giai đoạn làm việc đàn hồi: Biểu đồ P~S làđ-ờng thẳng (quan hệ tuyến tính), lúc này nền đất vẫn làm việc ở giai đoạn đàn hồi, các hạt đất có xu h-ớng dịch chuyển lại gần cnhau khi chịu tải trọng làm thể tích lỗ rỗng giữa các hạt giảm dần cho đến khi P đạt đến Pgh1. (Pgh1: Tải trọng tới dẻo) 

M_tả
M_tả

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Johnson Controls Metasys (Update liên tục)HVAC PRO™ software is an application used to configure control strategies and to upload, upgrade, download, and commission controllers. Use this application with controllers connected to Metasys® Companion™/Facilitator™ controllers integrated with the Metasys Network through a Network Control Module (NCM), or controllers connected to the N30 Supervisory Controller. 

This chapter describes how to: 

•  start HVAC PRO software 

•  exit HVAC PRO software HVAC PRO™ software is an application used to configure control strategies and to upload, upgrade, download, and commission controllers. Use this application with controllers connected to Metasys® Companion™/Facilitator™ controllers integrated with the Metasys Network through a Network Control Module (NCM), or controllers connected to the N30 Supervisory Controller. 

This chapter describes how to: 

•  start HVAC PRO software 

•  exit HVAC PRO software 

M_tả
M_tả

C. Bài giảng kỹ thuật