CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 17, 2017

Luật hình sự


1. Ấu, Bá Lãng. Phạm tội có tổ chức trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Ấu Bá Lãng ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội có tổ chức, Việt Nam, Phạm tội.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004387
2. Bạch, Thành Định. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Luật Hình sự Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Bạch Thành Định ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Kiều Đình Thụ, TS. Trần văn Độ . - Hà Nội, 2001 . - 179 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội phạm, Tội xâm phạm an ninh quốc gia, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001949; GVLA0287
3. Bùi, Đức Lợi. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Đức Lợi ; TSKH. PGS. Lê Văn Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 77 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chấm dứt phạm tội, Điều kiện chấm dứt, Luật Hình sự, Nửa chừng, Trách nhiệm hình sự, Tự ý, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001749; GVLA 000648
4. Bùi, Dương Thủy. Tội đưa hối lộ trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Dương Thủy ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội , 2015 . - 66 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt
Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Đưa hối lộ, Luật Hình sự, Tội đưa hối lộ, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007020-21
5. Bùi, Kiến Quốc. Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội : luận án tiến sĩ luật học / Bùi Kiến Quốc ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa, TS. Trần Đình Nhã . - Hà Nội, 2001 . - 196 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án.
Từ khóa: An toàn giao thông, Điều khiển phương tiện, Hà Nội, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tình hình tội phạm, Tội phạm học, Tội phạm, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: GVLA0294
6. Bùi, Quốc Huy. Bắt khẩn cấp và áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp trong các vụ án đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia : khóa luận tốt nghiệp / Bùi Quốc Huy . - Hà Nội, 1994 . - 56 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Bắt khẩn cấp, Bắt người, Luật Hình sự, Việt Nam, Vụ án hình sự, An ninh quốc gia.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA121,32
7. Bùi, Thị Huyền Nga. Phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Bùi Thị Huyền Nga ; Nguyễn Văn Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004386
8. Bùi, Thị Quyên. Tội hiếp dâm - So sánh giữa bộ luật hình sự Việt Nam và Bộ luật hình sự một số nước : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Thị Quyên ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 69 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.
Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm, Việt Nam, Hiếp dâm.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005890-91
9. Bùi, Thị Quyên. Tội hiếp dâm theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và bộ luật hình sự một số nước trên thế giới : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Thị Quyên ; TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm. + file điện tử.
Từ khóa: Hiếp dâm, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm, Tội xâm phạm nhân thân, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003684
10. Bùi, Thị Thuỷ Tiên. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong bộ luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : hhoá luận tốt nghiệp / Bùi Thị Thuỷ Tiên ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 56 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Điều khiển phương tiện, Đường bộ, Giao thông đường bộ, Giao thông, Luật Hình sự, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003689
11. Bùi, Văn Lam. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Văn Lam ; TS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 98 tr. ; 27 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1244; GVLA 0324
12. Cầm, Xuân Thủy. Phòng ngừa các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ luật học / Cầm Xuân Thủy ; PGS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 67 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Sơn La, Tội phạm ma tuý.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004751-52
13. Cầm, Hồng Hà. Tội lây truyền HIV cho người khác trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 : khoá luận tốt nghiệp / Cầm Hồng Hà ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Tội phạm, Cấu thành tội phạm, HIV, Luật Hình sự, Tội lây truyền, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005170
14. Cầm, Hồng Hà. Tội mua bán trái phép chất ma tuý trong Bộ luật hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Cầm Hồng Hà; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Ma túy, Tội mua bán chất ma túy, Tội phạm, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006323-24
15. Cao, Thị Minh. Các biện pháp tư pháp theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Cao Thị Minh ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Biện pháp tư pháp, Tịch thu vật, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Việt Nam, Tịch thu tiền, Trả lại tài sản, Bồi thường thiệt hại, Chữa bệnh.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005215
16. Cao, Thị Oanh. Đấu tranh phòng chống các tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ luật học / Cao Thị Oanh ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 99 tr. ; 27 cm.
Từ khóa: Cờ bạc, Hà Nội, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006862,1224; GVLA 0339
17. Cao, Thị Oanh. Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Cao Thị Oanh ; PGS. TSKH. Lê Văn Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 184 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự, Nguyên tắc phân hoá, Quyết định hình phạt, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002229-30
18. Cao, Thị Thu Trang. Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Cao Thị Thu Trang ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Phạm tội, Quyết định hình phạt, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005218
19. Đặng, Quốc Việt. Tội chiếm giữ trái phép tài sản trong luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Quốc Việt ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tài sản, Tội chiếm giữ trái phép tài sản, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003690
20. Đặng, Thị Hoà. Các biện pháp tước tự do và vấn đề tái hoà nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Hoà ; S. Trần Văn Dũng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Tái hoà nhập xã hội, Tố tụng hình sự, Trách nhiệm hình sự, Tước tự do, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005252
21. Đặng, Thị Hồng Thắm. Tội giết con mới đẻ trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Hồng Thắm ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 46 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Giết người, Luật Hình sự, Tội giết con, Tội giết người, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004411
22. Đặng, Thị Phương Linh. Hình phạt tù có thời hạn trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Phương Linh ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 61 tr. ; 28 cm. + file điện tử.

Từ khóa: Phạt tù, Hình phạt tù, Luật Hình sự, Phạt tù có thời hạn, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003691

23. Đặng, Vũ Huân. Khái niệm và dấu hiệu đặc trưng của đồng phạm theo Luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Đặng Vũ Huân ; Phan Xuân Trường hướng dẫn . - Hà Nội, 1989 . - 88 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Dấu hiệu đồng phạm, Đồng phạm, Hình thức đồng phạm, Luật Hình sự, Người đồng phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA109
24. Đặng, Thị Ngọc Hà. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Ngọc Hà ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Quyền tố cáo, Tội xâm phạm quyền khiếu nại, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005165
25. Đào, Anh Dũng. Hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và việc áp dụng hình phạt này của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội / Đào Anh Dũng ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 98 tr. ; 27 cm.
Từ khóa: Hà Nội, Hệ thống hình phạt, Hình phạt, Hình phạt tiền, Luật Hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006867,1235; GVLA 0353
26. Đào, Bá Sơn. Đấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Đào Bá Sơn ; GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2009 . - 62 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Tội chống người thi hành công vụ, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003010-11,6868
27. Dao, Le Thu. Bribery offences under Vietnamese criminal law in comparison with Swedish and Australian criminal law : doctoral dissertation of law / Dao Le Thu ; Supervisors: Prof. Nguyen Ngoc Hoa, Prof. Per Ole Traskman . - Hanoi, 2011 . - 300 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.
Từ khóa: Australia, Hối lộ, Luật Hình sự, Thụy Điển, Tội phạm, Tội phạm học, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 00404328. Đào, Lệ Thu. Các tội phạm về hối lội theo Luật Hình sự Việt Nam trong sự so sánh với Luật Hình sự Thụy Điển và Ốt-xtrây-lia : luận án tiến sĩ luật học / Đào Lệ Thu ; Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà, GS. TS. Per Ole Traskman . - Hà Nội, 2011 . - 316 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.

Từ khóa: Hối lộ, Luật Hình sự, Ốt-Trây-Lia, Thuỵ Điển, Tội phạm, Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 00404229. Đào, Lệ Thu. Về khoản 4 - điều 112 Bộ Luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Đào Lệ Thu ; Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 60 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Dấu hiệu pháp lý, Định tội hiếp dâm trẻ em, Hiếp dâm, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm trẻ em, Trẻ em, Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA26230. Đinh, Thị Hằng. Trách nhiệm hình sự của người đồng phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị Hằng ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Đồng phạm, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 00523331. Đinh, Thị Hồng Thuý. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo luật hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị Hồng Thuý ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 46 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Bảo vệ rừng, Khai thác rừng, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005224
32. Đinh, Thị Minh Cầm. Tội tham ô tài sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị Minh Cầm ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tài sản, Tội tham ô tài sản, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam, Tham ô. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003714
33. Đinh, Thị Thúy. Vấn đề định lượng thiệt hại trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Đinh Thị Thúy ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 84 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Định lượng thiệt hại, Luật Hình sự, Thiệt hại, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006580-81
34. Đỗ, Đức Hồng Hà. Tội giết người trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Đức Hồng Hà ; TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 138 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Giết người, Luật Hình sự, Tội giết người, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006866, DSVLA1169; GVLA251
35. Đỗ, Đức Hồng Hà. Tội giết người trong Luật Hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này : luận án tiến sĩ luật học / Đỗ Đức Hồng Hà ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Sơn, TS. Đặng Quang Phương . - Hà Nội, 2006 . - 208 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.
Từ khóa: Giết người, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội giết người, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001946, 2032; GVLA 000748
36. Đỗ, Hương Nhu. Một số vấn đề về đấu tranh phòng chống tình trạng người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua : luận văn tốt nghiệp / Đỗ Hương Nhu ; PTS. Ngô Ngọc Thuỷ hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 88 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hà Nội, Người chưa thành niên, Phạm tội, Phòng chống tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA143
37. Đỗ, Kim Tuyến. Đấu tranh phòng chống tội cướp tài sản riêng công dân trên địa bàn Hà Nội : khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Kim Tuyến ; Ngô Ngọc Thủy hướng dẫn . - Hà Nội, 1994 . - 88 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cướp tài sản, Đấu tranh chống tội phạm, Hà Nội, Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Tội phạm, Việt Nam, Xâm phạm sở hữu. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA135
38. Đỗ, Kim Tuyến. Đấu tranh phòng, chống tội cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội : luận án tiến sĩ luật học / Đỗ Kim Tuyến ; Người hướng dẫn : PGS. TS. Kiều Đình Thụ, TS. Võ Khánh Vinh . - Hà Nội, 2001 . - 181 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án.
Từ khóa: Hà Nội, Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội cướp tài sản, Tội phạm học. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006871-6872; GVLA0295
39. Đỗ, Lê Nam. Các giai đoạn thực hiện tội phạm - So sánh giữa luật hình sự cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với luật hình sự cộng hoà Pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Lê Nam ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Độ, TS. Frederic Debove . - Hà Nội, 2004 . - 68 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Các giai đoạn thực hiện tội phạm, Chuẩn bị phạm tội, Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt, Pháp, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001606; GVLA 000546
40. Do, Le Nam. Les étapes d'exécution de l'infraction comparaison entre le droit pénal de la République Socialiste du Vietnam et celui de la République Française : mémoire du llm en droit / Do Le Nam ; Sous la direction: Dr. Tran Van Do, Prof. Frédéric Debove . - Hanoi, 2004 . - 64 p. ; 27 cm.
Từ khóa: Chuẩn bị phạm tội, Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt, Pháp, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001664; GVLA 000618
41. Đỗ, Thị Bình. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong luật hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Bình ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 60 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Phạm tội, Trách nhiệm hình sự, Nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005225
42. Đỗ, Thị Lan. Đấu tranh phòng chống tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Thị Lan ; PTS. Uông Chu Lưu hướng dẫn . - Hà Nội, 1998 . - 100 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Buôn bán, Hàng giả, Luật Hình sự, Tội buôn bán hàng giả, Tội làm hàng giả, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1063; DGVLA0058
43. Đỗ, Thị Thúy. Tội đánh bạc trong Luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Thúy ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tội đánh bạc, Việt Nam, Đánh bạc. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004382
44. Đỗ, Thị Minh Phượng. Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự và sự thể hiện của nó trong Bộ luật Hình sự năm 1999 : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Thị Minh Phượng ; TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 79 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006865
45. Đoàn, Đức Hân. Các loại người đồng phạm và trách nhiệm hình sự của họ : khoá luận tốt nghiệp / Đoàn Đức Hân . - Hà Nội, 1997 . - 38 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA800-01
46. Dương, Ngọc Hải. Đấu tranh phòng chống các tội tham nhũng trong thành phố Hồ Chí Minh : luận văn thạc sĩ luật học / Dương Ngọc Hải ; PTS. Uông Chu Lưu hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 108 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Dấu hiệu tham nhũng, Dự báo tội phạm, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Thành phố Hồ Chí Minh, Tố tụng hình sự, Tội tham nhũng. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA708; DGVLA0108
47. Dương, Thế Vinh. Tội giết người - Điều 101 Bộ Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Dương Thế Vinh . - Hà Nội, 1997 . - 60 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Dấu hiệu pháp lý, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội giết người, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1030
48. Dương, Thị Mai. Tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2006 đến năm 2011 : khoá luận tốt nghiệp / Dương Thị Mai ; PGS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 46 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cao Bằng, Luật Hình sự, Toà án, Tội cố ý gây thương tích, Tổn hại sức khoẻ, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005185
49. Dương, Tuyết Miên. Quyết định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Dương Tuyết Miên ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà, TS. Nguyễn Văn Hiện . - Hà Nội, 2003 . - 193 tr. ; 29 cm. + Tóm tắt luận án.
Từ khóa: Căn cứ, Hành vi phạm tội, Hình phạt, Luật Hình sự, Nguyên tắc, Quyết định hình phạt, Thân nhân, Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: GVLA 000362,686
50. Dương, Vân Anh. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Dương Vân Anh ; Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Giới hạn phòng vệ chính đáng, Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003693
51. Dương, Trung Kiên. Tội quảng cáo gian dối trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Dương Trung Kiên ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Quảng cáo, Cấu thành tội phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội quảng cáo gian dối, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005177
52. Giang, Sơn. Các yếu tố loại trừ tính tội phạm của hành vi theo Luật Hình sự Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Giang Sơn ; PGS. TS. Hồ Trọng Ngũ hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 215 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hành vi phạm tội, Hành vi, Luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001327; GVLA 000454
53. Hà, Thị Du. Tổng hợp hình phạt theo quy định của bộ luật hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hà Thị Du ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tổng hợp hình phạt, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003710
54. Hà, Đan Trang. Tội đưa hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Hà Đan Trang ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hối lộ, Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội đưa hối lộ, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005183
55. Hồ, Văn Ngọc. Tội giết người : khoá luận tốt nghiệp / Hồ Văn Ngọc . - Hà Nội, 1997 . - 32 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Dấu hiệu pháp lý, Hình phạt, Khung hình phạt, Luật Hình sự, Tội giết người, Tội phạm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1031
56. Hồ, Mạnh Hà. Tội không tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Hồ Mạnh Hà ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Tố giác, Hội đồng xét xử, Luật Hình sự, Tố giác tội phạm, Tội không tố giác, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005194
57. Hoàng, Chí Kiên. Quyết định hình phạt trong những trường hợp đặc biệt : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Chí Kiên ; TS. Nguyễn Mạnh Kháng hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 79 tr ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002904
58. Hoàng, Công Huấn. Tội giết người theo Luật Hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng, chống tội giết người : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Công Huấn ; PGS. PTS. Kiều Đình Thụ hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 94 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Giết người, Hành vi giết người, Luật Hình sự, Phương thức gây án, Tội giết người, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA709; DGVLA0099
59. Hoàng, Mai Liên. Tội bức tử trong bộ luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Mai Liên ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 64 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Bức tử, Luật Hình sự, Tội bức tử, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003721
60. Hoàng, Như Huế. Tội trộm cắp tài sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Như Huế ; TS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tài sản, Tội trộm cắp, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004418
61. Hoàng, Thị Hoài Nam. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Hoài Nam ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội giết người, Việt Nam, Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, Phòng vệ. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003681
62. Hoàng, Thị Huyền. Tội cướp tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Huyền ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tội cướp tài sản, Việt Nam, Cướp, Tài sản. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004403
63. Hoàng, Thị Kim Anh. Những vấn đề lí luận về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226B - Bộ luật Hình sự) : khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Kim Anh ; TS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Mạng Internet, Mạng viễn thông, Máy tính, Tội sử dụng mạng, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004421
64. Hoàng, Thị Kim Anh. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226B) : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Thị Kim Anh ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 71 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.
Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Mạng internet, Mạng máy tính, Mạng viễn thông, Thiết bị số, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006264-65
65. Hoàng, Thị Lệ Thu. Người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua: Thực trạng và một số biện pháp đấu tranh phòng chống : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Lệ Thu ; PTS. Ngô Ngọc thuỷ hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 96 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hà Nội, Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Phòng chống tội phạm, Tội phạm. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA263
66. Hoàng, Thị Minh. Lỗi vô ý trong luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / HoàngThị Minh ; Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 72 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Lỗi vô ý cẩu thả, Lỗi vô ý tự tin, Lỗi vô ý, Lỗi, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Tộ phạm hình sự, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA253
67. Hoàng, Thị Ngọc Hà. Tội cản trở giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Ngọc Hà ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Điều tra, Đường bộ, Giao thông, Luật Hình sự, Tội cản trở giao thông đường bộ, Việt Nam, Xét xử. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003733
68. Hoàng, Thu Trang. Miễn hình phạt trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thu Trang ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Miễn hình phạt, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004414
69. Hoàng, Văn Hùng. Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Văn Hùng ; PGS. PTS. Kiều Đình Thụ hướng dẫn . - Hà Nội, 1999 . - 101 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Phòng vệ quá muộn, Phòng vệ quá sớm, Phòng vệ tưởng tượng, Tình thế cấp thiết, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1055; DGVLA0162
70. Hoàng, Văn Hùng. Tội trộm cắp tài sản và đấu tranh phòng chống tội phạm này ở Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Hoàng Văn Hùng ; PGS. TSKH. Lê Văn Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 197 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm học, Trộm cắp tài sản, Trộm cắp, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002028-29
71. Hoàng, Văn Lập. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đấu tranh phòng chống tội phạm này ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Văn Lập ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 97 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tài sản, Tội lạm dụng tín nhiệm, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001453; GVLA 000501
72. Hoàng, Thị Diệp Hảo. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Diệp Hảo ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Đánh bạc, Gá bạc, Luật Hình sự, Tội tổ chức đánh bạc, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005250
73. Hoàng, Thị Ngọc Loan. Tình hình các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010 : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Ngọc Loan ; ThS. Nguyễn Việt Khánh Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Điện Biên, Luật Hình sự, Ma tuý, Tội phạm về ma tuý. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005187
74. Hoàng, Thị Hạnh. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Hạnh ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 48 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Tài sản, Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tội lạm dụng tín nhiệm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004427
75. Lê, Anh Tuấn. Tội cướp, cưỡng đoạt và cướp giật tài sản của công dân : luận văn tốt nghiệp / Lê Anh Tuấn . - Hà Nội, 1994 . - 95 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chủ thể của tội phạm, Công dân, Cưỡng đoạt tài sản, Cướp giật tài sản, Cướp tài sản, Khách thể của tội phạm, Tội phạm. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA122
76. Lê, Đăng Doanh. Chủ thể của tội phạm theo Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Đăng Doanh ; TS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 1999 . - 85 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chủ thể của tội phạm, Luật Hình sự, Năng lực trách nhiệm hình sự, Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1099; DGVLA0192
77. Lê, Đức Giang. Tội đào ngũ và đấu tranh phòng chống tội đào ngũ ở Hà Tây : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Đức Giang ; PTS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 96 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Đào ngũ, Hà Tây, Luật Hình sự, Tội đào ngũ, Tội phạm. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1138,695; DGVLA0094
78. Lê, Ngọc Luân. Án treo trong Luật Hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Ngọc Luân . - Hà Nội, 1997 . - 41 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Án treo, Hình phạt, Luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1033
79. Lê, Thành Nam. Các hình thức bổ sung trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Lê Thành Nam . - Hà Nội, 1994 . - 105 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hệ thống hình phạt, Hình phạt bổ sung, Hình phạt, Luật Hình sự, Phạt tiền, Tịch thu tài sản, Tước quân hiệu quân nhân, Tước quyền công dân. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA127
80. Lê, Thị Nga. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ người khác trong Luật Hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng chống tội phạm này trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá : luận án thạc sĩ luật học / Lê Thị Nga ; PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 88 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Các tình tiết phạm tội, Dấu hiệu pháp lý, Gây tổn hại sức khoẻ, Luật Hình sự, Thanh Hoá, Tội cố ý gây thương tích. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA690; DGVLA0082
81. Lê, Thị Thu Huyền. Tội giết người theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự một số nước trên thế giới : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Thu Huyền ; TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Giết người, Luật Hình sự, Tội giết người, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003725
82. Lê, Thị Thu Thuỷ. Nguyên tắc trách nhiệm trên cơ sở lỗi trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Thu Thuỷ ; TSKH. Lê Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 124 tr. ; 29 cm.
Từ khóa: Định tội danh, Lỗi, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001292; GVLA 000374
83. Lê, Thị Thuỳ. Tội phạm hoá và phi tội phạm hoá đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý ở Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Thuỳ ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phi tội phạm hoá, Sử dụng trái phép chất ma tuý, Tội phạm hoá, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Ma túy. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005181
84. Lê, Văn Hà. Trách nhiệm hình sự đối với tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và vấn đề đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm này trên địa bàn tỉnh Gia Lai : luận văn thạc sĩ luật học/ Lê Văn Hà ; TS. Nguyễn Mạnh Kháng hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 95 tr. ; 27 cm.
Từ khóa: Bảo vệ rừng, Gia Lai, Khai thác rừng, Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Tình hình tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006863,1237; GVLA 0329
85. Lê, Văn Hường. Các hình phạt chính trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Văn Hường ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 127 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hệ thống hình phạt, Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006861,DSVLA1101; DGVLA0194
86. Lê, Văn Trung. Về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong Luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Lê Văn Trung ; Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 59 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Tội giết người, Tội hành hung, Tội khủng bố, Tội phạm hình sự, Tội vô ý gây thương tích, Tội xâm phạm tính mạng, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA147
87. Lê, Việt Long. Nguyên tắc dân chủ và sự thể hiện của nguyên tắc dân chủ trong bộ luật hình sự năm 1999 của nước ta : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Việt Long ; GS. TS. Đào Trí Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 75 tr. ; 27 cm.
Từ khóa: Dân chủ, Luật Hình sự, Nguyên tắc dân chủ, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002906
88. Lê, Xuân Vững. Tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa : khoá luận tốt nghiệp / Lê Xuân Vững . - Hà Nội, 1997 . - 62 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tham ô tài sản, Tội phạm, Tội tham ô, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA798-99
89. Lương, Thị Hoài Thu. Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong bộ luật hình sự năm 1999 của các tội phạm về môi trường : khoá luận tốt nghiệp / Lương Thị Hoài Thu ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 51 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Môi trường, Luật Hình sự, Tội phạm môi trường, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003694
90. Lương, Thu Hương. Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam - Những bước tiến của quá trình lập pháp : khoá luận tốt nghiệp / Lương Thu Hương ; ThS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 50 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt tử hình, Hình phạt, Luật Hình sự, Qúa trình lập pháp, Việt Nam, Tử hình. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003720
91. Lý, Mạnh Thắng. Một số lý luận và thực tiễn về tội buôn lậu : khóa luận tốt nghiệp / Lý Mạnh Thắng ; Phạm Thị Học hướng dẫn . - Hà Nội, 1994 . - 47 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Dấu hiệu phạm tội, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội buôn lậu, Tội phạm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA134
92. Lý, Văn Tầm. Các hình phạt chính nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn theo qui định của Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự một số nước trên thế giới : Khoá luận tốt nghiệp / Lý Văn Tầm; Người hướng dẫn: TS. Dương Tuyết Miên . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Hình phạt chính, Hình phạt tù có thời hạn, Luật Hình sự, Thế giới, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003719
93. Lý, Thị Hoài. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại Điều 191a Bộ luật hình sự - Những vấn đề lý luận : khoá luận tốt nghiệp / Lý Thị Hoài ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Loài ngoại lai, Luật Hình sự, Phát tán, Tội nhập khẩu, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Nhập khẩu. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005209
94. Mai, Thiện Thành. Tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm : khóa luận tốt nghiệp / Mai Thiện Thành ; Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 81 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Mại dâm, Tệ nạn xã hội, Tội chứa mại dâm, Tội môi giới mại dâm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA226
95. Mai, Thị Thanh Nhung. Dấu hiệu thi hành công vụ trong bộ luật hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Mai Thị Thanh Nhung ; GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 63 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Công vụ, Luật Hình sự, Thi hành công vụ, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006407-08
96. Mai, Thị Thanh Nhung. Một số vấn đề về định tội danh nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt theo quy định Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Mai Thị Thanh Nhung ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Chiếm đoạt, Luật Hình sự, Tội danh, Tộin xâm phạm sở hữu, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005178
97. Mông, Thị Thu Hương. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Mông Thị Thu Hương ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004390
98. Nghiêm, Thị Hải Hà. Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nghiêm Thị Hải Hà ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Nguyên tắc nhân đạo, Việt Nam, Nhân đạo. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004404
99. Nghiêm, Xuân Cường. Vai trò của yếu tố định lượng tài sản trong việc phân biệt tội phạm với hành vi không phải tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nghiêm Xuân Cường ; TS. Phạm Văn Lợi hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 102 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Định lượng tài sản, Hành vi không phải tội phạm, Luật Hình sự, Tài sản, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001451; GVLA 000513
100. Ngọ, Duy Hiểu. Tội phạm hoá : khóa luận tốt nghiệp / Ngọ Duy Hiểu ; Võ Khánh Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 63 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Định tội danh, Hành vi phạm tội, Luật Hình sự, Nguyên tắc tội phạm hoá, Tội phạm hoá, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA145
101. Ngọ, Duy Thi. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Ngọc Duy Thi ; TS. Đặng Quang Phương hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 60 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.
Từ khóa: Điều khiển phương tiện giao thông, Giao thông đường bộ, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002209,24
102. Ngô, Thị Thu Hương. Tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải : khoá luận tốt nghiệp / Ngô Thị Thu Hương . - Hà Nội, 1997 . - 37 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: An toàn giao thông vận tải, Luật Hình sự, Tội phạm hình sự, Việt Nam, Xử lý vi phạm. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA810-11
103. Ngô, Thu Phương. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật Việt Nam hiện hành - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Ngô Thu Phương ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Phạm tội. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004383
104. Ngô, Việt Hồng. Đấu tranh phòng chống tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ luật học / Ngô Việt Hồng ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 72 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Gây tổn hại cho sức khỏe, Hà Nội, Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội cố ý gây thương tích, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001750; GVLA 000649
105. Ngô, Sỹ Thiện. Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Ngô Sỹ Thiện ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 72 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Tội tuyên truyền chống nhà nước, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006534-35
106. Nguyễn, Anh Thuý. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Yên Bái : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Anh Thuý ; TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - à Nội, 2004 . - 73 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm ma tuý, Việt Nam, Yên Bái. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001741,6859; GVLA 000632
107. Nguyễn, Anh Tuấn. Tội gián điệp trong luật hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Anh Tuấn ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 68 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tội gián điệp, Việt Nam, Gián điệp. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003439-40
108. Nguyễn, Cao Hiến. Tổng hợp hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Cao Hiến ; TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004391
109. Nguyễn, Công Thập. Đấu tranh phòng chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Tình hình, nguyên nhân và giải pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Công Thập ; TS. Phạm Hồng Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 72 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Giải pháp, Hải Dương, Nguyên nhân, Tài sản, Tình hình tội phạm, Tội phạm, Tội trộm cắp tài sản, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1177; GVLA270
110. Nguyễn, Đức Bình. Đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Đức Bình ; Người hướng dẫn: TS. Uông Chu Lưu, TS. Trần Đình Nhã . - Hà Nội, 2000 . - 176 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án.
Từ khóa: Buôn lậu, Chống buôn lậu, Luật Hình sự, Tiền tệ, Tình hình tội phạm, Tội buôn lậu, Tội phạm học, Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DGVLA0197
111. Nguyễn, Đức Hoàng. Vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự - Lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Đức Hoàng ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2015 . - 61 tr. : minh họa ; 28 cm. + file tóm tắt
Từ khóa: Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007022-23
112. Nguyễn, Đức Quỳnh. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Đức Quỳnh . - Hà Nội, 1997 . - 54 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Gây thương tích, Gây tổn hại sức khoẻ, Gây tổn hại, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA790-91
113. Nguyễn, Đức Thiện. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Đức Thiện ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 51 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Tinh thần kích động, Tội cố ý gây thương tích, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004394
114. Nguyễn, Đức Việt. Tội rửa tiền - So sánh quy định của BLHS Việt Nam với chuẩn mực quốc tế và quy định của Luật Hình sự một số nước khác : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Đức Việt ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tội rửa tiền, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006578-79
115. Nguyễn, Gia Hoàn. Đấu tranh phòng ngừa và chống tội trộm cắp tài sản trong quân đội : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Gia Hoàn ; TS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 92 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Nhân thân người phạm tội, Quân đội, Tài sản, Tình hình tội phạm, Tội phạm học, Tội trộm cắp tài sản, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA1118; DGVLA0216
116. Nguyễn, Hồng Liên. Các tội phạm có liên quan đến hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trong Bộ luật Hình sự 1999 : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Liên ; TS. Trần Văn Dũng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chứng từ, Hoá đơn, Luật Hình sự, Thu nộp ngân sách, Toà án, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005208
117. Nguyễn, Hồng Nhung. Tội mua dâm người chưa thành niên theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Nhung ; ThS. Lưu Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Mua dâm, Người chưa thành niên, Tội danh, Tội mua dâm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005216
118. Nguyễn, Hương Mạnh. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác - Lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hương Mạnh ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 59 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Gây tổn hại sức khoẻ, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004408
119. Nguyễn, Hữu Chất. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ theo quy định của BLHS Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hữu Chất ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội gây thương tích, Tổn hại sức khoẻ, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005232
120. Nguyễn, Hữu Minh. Tội cố ý gây thương tích cho người khác : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hữu Minh . - Hà Nội, 1997 . - 76 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Dấu hiệu pháp lý, Gây thương tích, Luật Hình sự, Tội cố ý, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA802-03
121. Nguyễn, Hữu Ninh. Một số biện pháp đấu tranh phòng và chống tội đầu cơ trong tình hình hiện nay : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hữu Ninh ; Nguyễn Tất Vĩnh hướng dẫn . - Hà Nội, 1989 . - 43 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội đầu cơ, Tội phạm kinh tế, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA108
122. Nguyễn, Hữu Thực. Lỗi vô ý trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hữu Thực . - Hà Nội, 1997 . - 46 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Lỗi vô ý, Lỗi, Luật Hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA788-89
123. Nguyễn, Huy Hoàng. Phạm tội có tổ chức - Một hình thức phạm tội nguy hiểm : luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Huy Hoàng ; PTS. Ngô Ngọc Thuỷ hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 72 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Dấu hiệu tội phạm, Đồng phạm đặc biệt, Luật Hình sự, Phạm tội có tổ chức, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA248
124. Nguyễn, Khánh Vân. Phân biệt các tội xâm phạm sở hữu với các vi phạm trong giao dịch dân sự về tài sản : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Khánh Vân ; TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 68 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Giao dịch dân sự, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tài sản, Tội xâm phạm sở hữu. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006576-77
125. Nguyễn, Mai Hương. Những vấn đề lý luận về tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viến thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Mai Hương ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Mạng internet, Mạng máy tính, Mạng viễn thông, Thiết bị số, Tội truy cập bất hợp pháp, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005188
126. Nguyễn, Ngọc Chí. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Ngọc Chí ; TS. Đào Trí Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 234 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Tội phạm, Tội xâm phạm sở hữu, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001324; GVLA 000452
127. Nguyễn, Ngọc Hà. Các tội phạm về môi trường quy định tại điều 188, 189 của Bộ luật Hình sự năm 1999 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Hà ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 50 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Môi trường, Luật Hình sự, Tội phạm môi trường, Việt Nam, Hủy hoại thủy sản, Hủy hoại rừng. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003723
128. Nguyễn, Ngọc Thạch. Đấu tranh phòng chống tội nhận hối lộ : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Thạch . - Hà Nội, 1997 . - 51 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội nhận hối lộ, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA812-13
129. Nguyễn, Ngọc Tuyển. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Tuyển . - Hà Nội, 1997 . - 51 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chủ quan tội phạm, Chủ thể tội phạm, Cố ý gây thương tích, Gây tổn hại sức khoẻ, Gây tổn hại, Khách thể tội phạm, Lập pháp, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA786-87
130. Nguyễn, Phú Trung. Cấu thành tội phạm và ý nghĩa của nó : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Phú Trung . - Hà Nội, 1997 . - 61 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam. 
Địa chỉ tài liệu: DSVLA806-07
......

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018