Showing posts with label D. Luận văn xã hội. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội. Show all posts

Thực trạng thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận đống đa, thành phố hà nội


Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu duy nhất và thống nhất quản lý song lại không trực tiếp chiếm hữu, sử dụng mà giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân, tổ chức và công nhận quyền sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa nhà nước và người sử dụng đất, là cơ sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của họ, là cơ sở để người sử dụng đất được phép thực hiện đầy đủ và trọn vẹn quyền năng sử dụng đất của mình. Vì thế, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa rất lớn đối với người sử dụng đất, là mong mỏi, là nguyện vọng chính đáng của mỗi người dân.


M_tả

THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG CUỘC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN 2015, THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP


Nghèo đói luôn là một vấn đề nóng hổi, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Nghèo đói đi liền với bệnh tật, ô nhiễm môi trường, hạn chế về mặt nhận thức, … Do đó, một quốc gia muốn xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững thì nhiệm vụ hàng đầu là phải giải quyết được tình trạng nghèo đói đang diễn ra ở quốc gia đó. Để giải quyết tình trạng nghèo đói đang hàng ngày hàng giờ diễn ra ở khắp các châu lục trên thế giới, nhiều tổ chức Phi Chính Phủ (World Bank, United Nations, UNESCO, …) và nhiều quốc gia đã, đang và sẽ có các chương trình, các Nghị quyết hỗ trợ, giúp người nghèo có nhà ở, trợ cấp bảo hiểm y tế, cho vay vốn làm ăn, … nhằm hướng đến một cuộc sống mới tốt hơn, không còn nghèo đói, thiếu thốn và bệnh tật.


M_tả

LUẬN VĂN - Pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động đầu tư ở việt nam


Hiện nay, sự suy thoái và ô nhiễm môi trường đã để lại nhiều hậu quả bất lợi như: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn gây nên sự biến đổi về môi trường, khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của con người. Điều đó đã gióng lên hồi chuông báo động đòi hỏi các quốc gia trên thế giới phải có những biện pháp thiết thực để bảo vệ môi trường.
Liên Hợp Quốc - tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới hiện nay đã nhiều lần tổ chức hội nghị về môi trường nhằm giảm nhẹ các tác động của ô nhiễm môi trường, thay đổi khí hậu lên môi trường sống của con người bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường. Có thể nói đây là vấn đề bức thiết mang tính toàn cầu, bảo vệ môi trường đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.


M_tả

Hiệu quả kinh tế xã hội của các tổ hợp tác và các HTX chè ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên


- Mục tiêu của hợp tác xã chè là phục vụ nhu cầu, lợi ích chung của từng thành viên, không vì lợi nhuận. Như vậy, hợp tác xã chè là một tổ chức kinh tế mang tính hợp tác có tính xã hội sâu sắc, hỗ trợ các thành viên tăng cạnh tranh trong kinh tế thị trường.
- Hợp tác xã chè là một tổ chức dân chủ, xã hội cao của nông dân, trong đó các thành viên được bình đẳng, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong quản lý xã hội, kinh doanh.


M_tả

TIỂU LUẬN - Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới


Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam ta đang trên đường phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH–HĐH) đất nước. Việc đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước là tiêu chí hàng đầu thì một vấn đề không kém phần quan trọng và cần thiết là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì khi một đất nước nghèo nàn, lạc hậu thì cũng đồng nghĩa với đất nước đó sẽ là con nợ, sẽ lệ thuộc, và thậm chí có thể trở thành thuộc địa của những nước khác. Vì thế, để phát triển kinh tế thì chúng ta cần phát huy và tận dụng rất nhiều nguồn lực như: nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật – công nghệ tiên tiến hiện đại…


M_tả

Quá trình phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930-1945


Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng là một trong những báo cáo khoa học nhỏ, qua đó nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tổng hợp kiến thức, phân tích, và giải quyết các vấn đề khoa học được đặt ra, cũng như nắm được đường lối và chính sách của Đảng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam đây cũng là bài giảng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của Đảng thời kỳ đầu (1930-1945).


M_tả

Phân tích nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam


a) Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ở miền Nam (1954-1975) là sự tiếp tục cuộc cách mang dân tộc dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Từ khi ra đời (3-2-1930), Đảng ta đã chỉ rõ: đất nước ta vốn là một Tổ quốc thống nhất và nhân dân ta có truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm bảo vệ bờ cõi và cùng nhau xây dựng đất nước. Nhưng từ khi thực dân Pháp xâm lược, chúng đã cùng bọn vua quan phong kiến đầu hàng, thống trị nhân dân ta, xã hội Việt Nam thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, với hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta, mà chủ yếu là nông dân, với giai cấp địa chủ phong kiến. Đảng ta gánh vác sứ mệnh lãnh đạo dân tộc giải quyết hai mâu thuẫn trên là thực hiện hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: chống đế quốc xâm lược, giành độc lập thống nhất Tổ quốc và chống phong kiến, giành lại ruộng đất cho nông dân.
Tháng 7-1954, miền Bắc được giải phóng, nhưng miền Nam còn dưới ách thống trị của đế quốc và bọn tay sai.


M_tả

Những thuận lợi, khó khăn khi nước ta tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá


Khái quát về mấy đại hội gần đây của Đảng ta có thể nói rằng : Nếu như đại hội của Đảng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự mở đầu quá trình đổi mới mọi mặt đời sống đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đại hội VII tiếp tục đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu nhằm từng bước đưa nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển đất nước ... thì đại hội VIII là đại hội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh vững vàng đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, đại hội VII một lần nữa xác định : Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của sự nghiệp cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.


M_tả

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của Việt nam thời kỳ sau đổi mới từ 1986 đến nay


Những năm 1980 là thời kỳ mà cả trong nước và quốc tế đều có nhiều biến đổi, trong đó có những biến đổi làm đảo ngược cả tư duy con người. Đó là :
- Sau 10 năm tiếp tục thực hiện chiến lược CNH hướng nội trong điều kiện đất nước thống nhất, nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong trạng thái trì trệ: sản xuất nông nghiệp thấp kém, không đáp ứng được nhu cầu trong nước; công nghiệp nặng đầu tư lớn nhưng hiệu quả thấp; nhiều mặt hàng tiêu dùng thiếu trầm trọng; dấu hiệu của suy thoái và khủng hoảng kinh tế đã dần dần xuất hiện và bộc lộ rõ nét vào cuối những năm 1970 và suốt nhưng năm tiếp theo. Có thể nói, chưa bao giờ nền kinh tế đất nước lại lâm vào tính trạng khó khăn như giai đoạn này.


M_tả

Quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mầm non quận hoàn kiếm, hà nội theo hướng chuẩn phát triển của trẻ


Thực hiện lộ trình “Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của thành phố Hà Nội, ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục mầm non luôn nói riêng, hướng đến mục tiêu: Xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục mầm non thủ đô Hà Nội cả về quy mô và chất lượng, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng xã hội học tập, tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức, phục vụ thiết thực yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá thủ đô và đất nước. Mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển năm 2020 đạt 90% trở lên; giảm tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng năm 2015 xuống dưới 7%, năm 2020 xuống 3%.


M_tả

TIỂU LUẬN - Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên


Nhằm tìm hiểu về những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam nói chung và của đồng bào Tây Nguyên nói riêng, chúng em đã chọn đề tài “cồng chiêng Tây Nguyên” để nghiên cứu. Mục đích tiếp theo là để tiếp thu những tinh hoa, những cái hay trong âm nhạc cồng chiêng của người Tây Nguyên đến mức độ nào mà UNESCO phải công nhận là 1 di sản văn hóa – chỉ ở cồng chiêng Tây Nguyên (Dù ở ĐNÁ có rất nhiều nước có cồng chiêng nhưng chỉ riêng cồng chiêng Tây Nguyên là được công
nhận).


M_tả

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS Phúc Xá quận Ba Đình TP Hà Nội


Lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh và khẳng định vai trò to lớn của giáo dục đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Giáo dục chính là công cụ, là phương tiện góp phần tạo nên sự tiến bộ xã hội. Khi xã hội phát triển, giáo dục vừa được coi là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển đó.


M_tả

LUẬN VĂN - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư


Con người sinh ra có nhu cầu tồn tại và phát triển. Để phục vụ nhu cầu thiết yếu bản thân mình, từ ngày xa xưa, con người đã phải di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác tìm những nơi thích hợp cho sự sinh tồn. Khi xã hội ngày càng phát triển, con người di cư theo nhu cầu tăng lên không ngừng. Như vậy di cư là hiện tượng mang tính quy luật. Trong từng nước, di dân thể hiện sự tồn tại của mỗi quốc gia trước thách thức của cuộc sống và có ý nghĩa quan trọng trong việc phân công lao động lãnh thổ.

M_tả

Nội dung và nghệ thuật truyền kỳ tân phả của đoàn thị điểm


Trong nghiên cứu, tập Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm được chú ý từ khá sớm. Chúng tôi có thể kể ra một số công trình cơ bản đề cập tới nội dung và nghệ thuật của tập truyện để lấy đó làm cơ sở cho quá trình tìm hiểu văn bản. Trước hết, chúng tôi tìm hiểu cuốn Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX, của nhóm nghiên cứu Đặng Thanh Lê, Hoàng Hữu Yên, Phạm Luận. Các nhà nghiên cứu đã dành một số dòng ngắn gọn để giới thiệu về Đoàn Thị Điểm và Truyền kỳ tân phả. Công trình này xác nhận: “Tác phẩm chính viết bằng chữ Hán còn để lại, là tập Truyền kỳ tân phả.


M_tả

Luận văn truyền kỳ tân phả của đoàn thị điểm từ góc nhìn thi pháp tự sự


Văn học trung đại Việt Nam là một di sản văn hóa tinh thần to lớn, có ý nghĩa nền tảng cho sự xây dựng và phát triển văn hóa hiện đại của dân tộc. Chúng ta đang kế thừa một di sản thi ca đồ sộ và phong phú với truyền thống nghệ thuật trữ tình mạnh mẽ hom truyền thống tự sự. Quan niệm mỹ học “văn dĩ tải đạo” và quan niệm “thi ngôn chí” đã níu kéo và giới hạn các nhà nho Việt Nam chậm đến với các thể loại văn xuôi tự sự. Tuy vậy, thế kỷ XIV chúng ta đã có Việt điện u lỉnh, cuối thế kỷ XV đã có Lĩnh nam chích quái, rồi làn lượt tới Thiền uyển tập anh, Truyền kỳ mạn lục, Thánh tông di thảo, Hoàng Lê nhất thống chỉ.. .bên cạnh các truyện nôm khuyết danh. Như vậy, ở mỗi thể loại, qua các thời kỳ phát triển văn học trung đại Việt Nam luôn gắn với sự xuất hiện của các tác giả và tác phẩm xuất sắc. Tác phẩm Truyền kỳ tân phả (còn có tên gọi ỉầ“Tục truyền kỳ”) của Đoàn Thị Điểm viết bằng chữ Hán là truyện kể về cuộc đời, thời thế, con người, tuy xuất hiện sau Truyền kỳ mạn lục gàn hai thế kỷ nhưng vẫn như một viên ngọc quý trong kho tàng văn chương tự sự Việt Nam. Gắn liền với âm hưởng trữ tình của tác phẩm đồng tác giả Chinh phụ ngâm, “Truyền kỳ tân phả đã trở thành thứ vật dẫn biểu hiện cho việc đề cao nữ quyền”, [79].


M_tả

Giáo dục hành vi cho học sinh tiểu học tăng động giảm chú ý thông qua hoạt động vui chơi


Những năm gần đây, tỉ lệ trẻ mắc bệnh tăng động giảm chú ý (Attention deficit hyperactivity disorder-ADHD) ngày một tăng cao và đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của toàn xã hội. Ở Việt Nam chưa có thống kê cụ thể nhưng ở Mĩ thì khoảng 50% trẻ em đến khám tại chuyên khoa tâm thần được chẩn đoán mắc rối loạn này. Trẻ ở độ tuổi từ 6 – 12 thường dễ mắc phải. Rối loạn này thường gặp ở bé trai với tỉ lệ nam/nữ khoảng 4/1.


M_tả

Văn bản truyền kỳ tân phả và mối quan hệ với các thần tích


Dựa trên cơ sở tư liệu là các văn bản Hán Nôm hiện đang được lưu trữ trong thư viện Viên Nghiên cứu Hán Nôm, Luận văn đi sâu nghiên cứu về văn bản tác phẩm Truyền kì tân phả, sau đó tìm hiểu về mối quan hệ giữa Truyền kì tân phả và các thần tích hữu quan. Cụ thể là các văn bản thần tích có liên quan tới hai truyện Hải khẩu linh từ và Vân Cát thần nữ trong Truyền kì tân phả, qua đây có thể góp phần làm rõ thêm một số vấn đề về hình tượng nàng cung phi Bích Châu và Thánh mẫu Liễu Hạnh.


M_tả

SKKN dạy học TRÍCH đoạn UY LIT xơ TRỞ về THEO đặc TRƯNG THỂ LOẠI


1.1. Như chúng ta biết, tất cả các tác phẩm văn học đều mang những đặc điểm chung của thể loại, của loại hình văn học. Việc dạy, học tác phẩm văn học từ góc nhìn thể loại đã được nói đến từ lâu nhưng trong thực tế nguyên tắc này dường như đang bị
bỏ qua, đặc biệt là giảng dạy các trích đoạn sử thi văn học nước ngoài trong chương trình THPT.
1.2. So với phần văn học Việt Nam, phần văn học nước ngoài trong chương trình THPT có những ưu thế và khó khăn riêng cho người dạy, người học. Vì thế việc tìm kiếm một phương pháp dạy tối ưu luôn đặt ra cho mỗi người giáo viên dạy văn nhất là
khi dạy các trích đoạn thuộc thể loại sử thi.


M_tả

Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở việt nam hiện nay


Hiện nay người cao tuổi trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang có xu hướng tăng nhanh. Đây là mối quan tâm chung của nhiều quốc gia, dân tộc. Riêng ở nước ta vấn đề trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Người cao tuổi là người đã có nhiều cống hiến lớn lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như khi sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã nhấn mạnh việc người cao tuổi được tôn vinh, chăm sóc và tiếp tục phát huy kinh nghiệm sống, tiềm năng trí tuệ trong công cuộc xây dựng đất nước. Người có viết “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Mất nước, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nhà nước hưng, suy, tồn, vong,
phụ lão đều gánh trách nhiệm nặng nề…”.


M_tả

Tín ngưỡng dân gian trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ


Hình thành từ thuở sơ khai, tín ngưỡng, tôn giáo là niềm tin và sự ngưỡng vọng của loài người vào những cái "siêu nhiên", "cái thiêng", đối lập với “cái trần tục”. Tín ngưỡng ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu giải thích thế giới theo tư duy của loài người ở những trình độ nhất định mà còn để an ủi bản thân, gửi gắm những ước vọng mà họ chưa thực hiện được, từ đó giúp con người sống nhân văn hơn. Trải qua hàng triệu năm, tín ngưỡng đã tồn tại, phát triển cùng với loài người và chính là nhân tố cơ bản tạo nên đời sống tâm linh đa dạng, phức tạp…Tùy theo hoàn cảnh, trình độ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi dân tộc, địa phương, quốc gia mà niềm tin vào "cái thiêng" thể hiện ra các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể khác nhau. Chẳng hạn: niềm tin vào Đức Chúa Trời của Kitô giáo, niềm tin vào Đức Phật của Phật giáo, niềm tin vào Thánh, Thần, ma quỷ của tín ngưỡng dân gian... Hình thức tôn giáo, tín ngưỡng này dù có nội hàm rộng hẹp khác nhau, phổ quát toàn thế giới hay là đặc thù cho mỗi dân tộc thì đều là một thực thể biểu hiện niềm tin vào “cái thiêng” chung của con người. Nếu như tôn giáo là niềm tin vào lực lượng siêu nhiên theo những nguyên tắc thực hành nhất định với giáo lý, giáo hội, giáo đường lớp lang thì tín ngưỡng dân gian lại phản ánh những ước nguyện tâm linh của cộng động một cách tự nhiên, tự phát, thông qua những phong tục, tập quán truyền thống.


M_tả

D. Luận văn xã hội