CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 27, 2017

EBOOK - Mô phỏng công nghệ hóa học (Nguyễn Thị Minh Hiền)


Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên lần đầu sử dụng phần mềm UNISIM có ít hoặc chưa có kinh nghiệm mô phỏng trên máy tính.
Trong phạm vi cuốn sách sẽ nghiên cứu tìm hiểu các thiết bị được mô phỏng trong UNISIM, sử dụng các công cụ của UNISIM để mô phỏng một số quá trình công nghệ hóa học đơn giản, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm.


Chương 1.  GIỚI THIỆU VỀ MÔ PHỎNG  ......................................  3
1.1  Mục đích của mô phỏng  ....................................................................  3
1.2  Giới thiệu các phần mềm mô phỏng công nghệ hóa học  .....................  5
1.3  Phần mềm mô phỏng UNISIM DESIGN  ...........................................  6
Chương 2.  PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI  ...............................  27
2.1  Phương trình trạng thái – Các biểu thức toán học.............................  28
2.2  Thực hiện mô phỏng  .......................................................................  28
2.3  Nhập thêm biến trong Workbook  .....................................................  31
2.4  Sử dụng Case Studies  ......................................................................  34
2.5  Thay đổi Fluid Package  ...................................................................  37
2.6  Tóm tắt và ôn tập chương 2  .............................................................  37
2.7  Bài tập  ............................................................................................  38
Chương 3.  CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ  .........................................  39
3.1  Bơm  ................................................................................................  40
3.2  Máy nén  ..........................................................................................  45
3.3  Tuốc bin giãn nở khí (Expander)  .....................................................  51
3.4  Thiết bị trao đổi nhiệt  ......................................................................  55
3.5  Tháp tách pha .................................................................................  58
3.6  Cyclon  ............................................................................................  64
3.7  Ejector  ............................................................................................  68
3.8  Tóm tắt và ôn tập chương 3  .............................................................  85
3.9  Bài tập nâng cao..............................................................................  86

Chương 4.  CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG  ......................................  87
4.1  Thiết bị phản ứng chuyển hoá .........................................................  88
4.2  Thiết bị phản ứng cân bằng  .............................................................  96
4.3  Thiết bị phản ứng Gibbs  ................................................................  106
4.4  Thiết bị phản ứng khuấy liên tục (CSTR)  ......................................  112
4.5  Thiết bị phản ứng dòng đẩy (PFR).................................................  127
Chương 5.  CÁC CÔNG CỤ TÍNH TOÁN  ..................................  136
5.1  Công cụ logic Adjust  .....................................................................  137
5.2  Công cụ logic Set  ..........................................................................  140
5.3  Công cụ logic Recycle  ...................................................................  144
5.4  Tính toán thông số tháp chưng bằng Shortcut Distillation  ..............  147
5.5  Phân chia dòng các cấu tử bằng Component Splitter  ......................  150
5.6  Bảng tính (Spreadsheet)  ................................................................  153
5.7  Tối ưu hoá (Optimizer)  ..................................................................  161
5.8  Tóm tắt và ôn tập chương 5  ...........................................................  184
Chương 6.  CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÁCH  ..................................  186
6.1  Tháp hấp thụ  .................................................................................  187
6.2  Tháp chưng luyện  .........................................................................  196
Chương 7.  MÔ PHỎNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
7.1  Quá trình dehydro hoá n-Heptan sản xuất Toluen  ..........................  216
7.2  Quá trình hydroclo hoá etylen  .......................................................  218
7.3  Quá trình oxi hoá Etylen  ...............................................................  221
7.4  Quá trình chưng tách hỗn hợp hydrocacbon nhẹ  ............................  223
7.5  Quá trình tổng hợp Ethylene Glycol (EG) từ Ethylene  ...................  224
7.6  Quá trình tổng hợp Maleic Anhydride (MA) từ Benzene  ...............  225
7.7  Quá trình tổng hợp Styrene từ Ethyl Benzene (EB)  ........................  227
7.8  Quá trình tổng hợp Amoniac  .........................................................  228
7.9  Quá trình cô đặc dung dịch  ............................................................  229

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018