CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 19, 2017

BÀI GIẢNG - Cơ sở mạng thông tin (Phạm Văn Tiến)


Khi phân tích hay tổng hợp một hệ thống thông tin, một yêu cầu hàng đầu là phải khảo sát các đặc tính và hiệu năng hoạt động của các hệ thống.
Ví dụ, một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động GSM muốn mở rộng vùng phủ sóng của mình. Với các tham số đầu vào cho trước bao gồm:
- Lưu lượng đầu vào λ, được tính bằng số yêu cầu kết nối trong một đơn vị thời gian. Tham số này được khảo sát và đo đạc thực tế tại vùng cần mở rộng.
- Thời gian trung bình của một cuộc gọi di động µ. Tham số này đã biết trước dựa trên các dữ liệu thống kê của nhà cung cấp dịch vụ.
- Tải tối đa u của một trạm gốc (base station), chính là số cuộc gọi tối đa mà trạm gốc có thể cho phép tại một thời điểm.
- Yêu cầu xác suất từ chối dịch vụ tối đa p. Đây là xác suất một yêu cầu kết nối bị từ chối do trạm gốc không đủ tài nguyên cung cấp cho cuộc gọi đó.
-Từ các yêu cầu đầu vào, nhà cung cấp cần phải tính toán có bao nhiêu trạm gốc cần phải lắp đặt mới tại vùng đó, để xác suất từ chối dịch vụ nhỏ hơn p.
- Mạng Ethernet có N máy tính, tổng lưu lượng đầu vào đo được là λ (Mbit/s). Kênh truyền có dung lượng là C (Mbit/s). Phải tính toán hiệu suất hoạt động của kênh
truyền (tính bằng % của lưu dung lượng C), trễ trung bình (tính bằng s) của một gói tin khi được truyền từ nguồn tới đích.

Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng
Chương 3: Mạng hàng đợi
Chương 4: Điều khiển luồng kết hợp(Go back N, Selective Repeat,Window)
Chương 5: Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn
Chương 6: Định tuyến trong mạng viễn thông
Chương 7: Thuật toán Dijikstra, Bellman Ford
Chương 8: Bài tập


Tài liệu tham khảo
[ 1] John S. Carson II, Barry L. Nelson, Discrete­Event System Simulation, Jerry Banks, Prentice Hall 1996
[ 2] Richard Blum, Network Performance Open Source Toolkit Using Netperf, tcptrace, NIST Net, and SSFNet, Wiley Publishing 2003
[ 3] Raj Jain, The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation and Modeling, John Wiley and
Sons 1991
[4] Kannan Varadhan, Kevin Fall, NS Manual, http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns­documentation.html
[ 5] http://www.isi.edu/nsnam/ns/[6] Marc Greis, NS Tutorial, http://www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial/index.html
[ 7] Eintan Altman, Tania Jiménez, NS for Beginners, http://www­sop.inria.fr/maestro/personnel/Eitan.Altman/COUR
[ 8] http://www.opnet.com
[ 9] http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/ptolemyII/index.htm
[ 10] http://www.omnetpp.org/
[4] Kannan Varadhan, Kevin Fall, NS Manual, http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns­documentation.html
[ 5] http://www.isi.edu/nsnam/ns/
[6] Marc Greis, NS Tutorial, http://www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial/index.html
[ 7] Eintan Altman, Tania Jiménez, NS for Beginners, http://www­sop.inria.fr/maestro/personnel/Eitan.Altman/COUR
[ 8] http://www.opnet.com
[ 9] http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/ptolemyII/index.htm
[ 10] http://www.omnetpp.org/
[ 11] http://www.topology.org/soft/sim.html
[ 12] Kishor Shridharbhai T rivedi, Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications, Wiley­Interscience, 2001
[ 13] Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice­Hall, 2003
[ 14] Donald Gross, Carl M. Harris, Fundamentals of Queueing Theory, Wiley­Interscience,1998.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018