Thiết kế qui trình sản xuất chi tiết cơ khí


Lời nói đầu
Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
Chương 2: Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết..
Chương 3: Xác định dạng sản xuất
Chương 4: Chọn phương pháp chế tạo phôi
Chương 5: Lập thứ tự các nguyên công.
Chương 6: Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.

Chương 7: Tính chế độ cắt cho một nguyên công.
Chương 8: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công
Chương 9: Tính và thiết kế đồ gá

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: