GIÁO TRÌNH - Điện tử căn bản (Trương Minh Tới)


Nội dung:

+ Chương 1 : Các linh kiện điện tử và dụng cụ đo

Bài 1 : Điện trở
Bài 2 : Tụ Điện
Bài 3 : Cuộn cảm
Bài 4 : Linh kiện bán dẫn và IC


+ Chương 2 : Các mạch điện tử cơ bản

Bài 1 : Mạch chỉnh lưu
Bài 2 : Mạch ổn áp
Bài 3 : Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ
Bải 4 : Mạch dao động và tạo xung

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: