SLIDE THUYẾT TRÌNH - Hệ sinh thái đồng cỏ


Hệ sinh thái là tổ hợp của một quần xã sinh vật với môi trường vật lý mà có sống, ở đấy các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường để tạo nên các chu trình sinh địa hóa và làm cho năng lượng được biến đổi.


I.Hệ sinh thái là gì ?
II.Hệ sinh thái đồng cỏ
   1. Đồng cỏ là gì ?`
   2. Xavan là gì ?
       Phân loại Xavan ?
   3. Các kiểu đồng cỏ
      3.1. Đồng cỏ nhiệt đới và cận nhiệt đới
      3.2 Đồng cỏ ôn đới
      3.3 Đồng cỏ ngập nước
      3.4 Đồng cỏ miền núi
      3.5 Đồng cỏ vùng cực
      3.6 Đồng cỏ khô cằn
   

M_tả


No comments: