ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - Môn Quân sự (Có đáp án)


Chú ý: Điền chữ Đ vào « bên phải ý trả lời em cho là đúng. Mỗi câu lý đúng được 0.5 điểm. Bài tập làm đúng được 3 điểm. Bài làm không sử dụng bút mực đỏ, bút chì và bút xóa.

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tốc độ bắn chiến đấu súng diệt tăng B41 bao nhiêu phát / phút?
A 6 phát/ phút.
B 3-5 phát/ phút.
C 4-6 phát/ phút. Đ
D 5 phát/ phút.

Câu 2: Hộp tiết đạn của súng trường CKC chứa đủ (đầy) được bao nhiên viên đạn?
A 7 viên.
B 8 viên.
C 9 viên.
D 10 viên. Đ

Câu 3: Tác dụng của súng tiểu liên AK?
A Để tiêu diệt sinh lực địch bằng hỏa lực.
B Được người chiến sỹ sử dụng hỏa lực, lưỡi lê, bang sung để tiêu diệt sinh lực địch. Đ
C Được người chiến sỹ sử dụng hỏa lực, lưỡi lê để tiêu diệt sinh lực địch.
D Cả ba đều đúng.

Câu 4: Tầm bắn thẳng của súng trường CKC mục tiêu cao 1.5m là?
A 525m. Đ
B 530m.
C 535m.
D 540m.

Câu 5: Những tính chất quan trọng của bản đồ số?
A Thể hiện không gian ảo tương đương không gian thực.
B Thể hiện không gian hai chiều, có thể sử dụng mpheps chiếu nhiều chiều để khảo sát; có khả năng thể hiện và cung cấp thông tin bằng máy tính, bằng mạng. Đ
C Thể hiện không gian ba chiều (3D), có thể sử dụng mpheps chiếu nhiều chiều để khảo sát; có khả năng thể hiện và cung cấp thông tin bằng máy tính, bằng mạng.
D Thể hiện không gian ba chiều (3D), có khả năng thể hiện và cung cấp thông tin bằng máy tính, bằng mạng.

Câu 6: Hình thức bắn nào là hỏa lực chủ yếu của súng tiểu liªn AK?
A Phát một.
B Liên thanh. Đ
C Liên thanh và phát một.
D Cả ba đều đùng.


M_tả

Không có nhận xét nào: