Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH - Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phạm Ngọc Anh Cb)Nội dung cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trong giáo trình. Xuất phát từ tình hình thực tế của các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn có sự đa dạng về hình thức giảng dạy, học tập và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kiến thức của sinh viên nên cuốn sách này cũng được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa các hình thức câu hỏi để thuận lợi hơn cho sự tham khảo của các trường trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu thi và kiểm tra.Nội dung cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trong giáo trình. Xuất phát từ tình hình thực tế của các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn có sự đa dạng về hình thức giảng dạy, học tập và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kiến thức của sinh viên nên cuốn sách này cũng được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa các hình thức câu hỏi để thuận lợi hơn cho sự tham khảo của các trường trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu thi và kiểm tra.

M_tả
M_tả

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Update liên tục)1. Nguyễn Ái Quốc gởi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vecxay 

vào ngày tháng năm nào?

1. 18/6/1917

2. 18/6/1919

3. 18/6/1918

4. 18/6/1920.1. Nguyễn Ái Quốc gởi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vecxay 

vào ngày tháng năm nào?

1. 18/6/1917

2. 18/6/1919

3. 18/6/1918

4. 18/6/1920.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN - PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (Dùng cho hệ ĐH, CĐ)Chương I: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước, Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà

nước là?

a) Do có sự phân hóa lao động trong xã hội

b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội

c) Do địa hình, khí hậu không thuận lợi nên con người phải hợp sức lại để phát triển sản xuất 

d) Do các thành viên trong xã hội lập raChương I: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước, Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà

nước là?

a) Do có sự phân hóa lao động trong xã hội

b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội

c) Do địa hình, khí hậu không thuận lợi nên con người phải hợp sức lại để phát triển sản xuất 

d) Do các thành viên trong xã hội lập ra

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

MẪU BÀI THI CUỐI KỲ - HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ MÁC - LÊNIN 21. Sản xuất Giá trị thặng dư ở trong nước và thực hiện Giá trị thặng dư ở nước ngoài Sản xuất Giá trị thặng dư ở nước ngoài và thực hiện Giá trị thặng dư ở trong nước Sản xuất Giá trị thặng dư và thực hiện Giá trị thặng dư ở nước ngoài 

Sản xuất Gía trị thặng dư và thực hiện Giá trị thặng dư ở trong nước

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do các yếu tố khách quan nào quy định? * 1. Sản xuất Giá trị thặng dư ở trong nước và thực hiện Giá trị thặng dư ở nước ngoài Sản xuất Giá trị thặng dư ở nước ngoài và thực hiện Giá trị thặng dư ở trong nước Sản xuất Giá trị thặng dư và thực hiện Giá trị thặng dư ở nước ngoài 

Sản xuất Gía trị thặng dư và thực hiện Giá trị thặng dư ở trong nước

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do các yếu tố khách quan nào quy định? * 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Đề cương môn xã hội học (Trần Công Hận)1. Những đóng góp của Auguste Comte (1789 – 1857) đối với sự ra đời và phát triển của XHH  “XHH là khoa học về các quy luật của tổ chức XH”. 

 Tiểu sử : Sinh năm 1789 trong một gia đình Gia tô giáo người Pháp ông 

có tư tưởng tự do và cách mạng rất sớm. Ông được biết đến như là một nhà toán học, Vật lý, thiên văn học. Nhà triết học theo dòng thực chứng và là 1 nhà XHH nổi tiếng. Gia đình theo xu hướng quân chủ nhưng ông lại có tư tưởng tự do tiến bộ . Sinh ra ở một đất nước đầy biến động, tư tưởng của ông chịu ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế – Xh Pháp cuối TK 18 đầu Tk 19 cũng như những mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học xung đột gay gắt. 

 Tác phẩm:  

Công trình cơ bản gồm 2TP : 

- Hệ thống chính trị học thực chứng  

- Triết học thực chứng. 

 Đóng góp cụ thể:  

 Là người đặt tên cho lĩnh vực khoa học xã hội học vào năm 1838 trong tập sách thực chứng luận xuất hiện cụm từ XHH.  Ông có công lớn là tách tri thức XHH ra khỏi triết học để tạo tiền đề cho sự hình thành một bộ môn khoa học mới chuyên nghiên cứu về đời sống XH của con người. 

 Quan niệm của ông về XHH và cơ cấu XHH. Trong bối cảnh mới ông cho rằng XHH là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quy luât tổ chức đời sống XH của con người (khoa học thực tại XH) 

Phương pháp nghiên cứu : Ông còn gọi XHH là vật lý học XH vì XHH có phương pháp nghiên cứu gần giống với phương pháp nghiên cứu vật lý học . Nó cũng gồm 2 lĩnh vực cơ bản : Tĩnh học XH và Động học XH 1. Những đóng góp của Auguste Comte (1789 – 1857) đối với sự ra đời và phát triển của XHH  “XHH là khoa học về các quy luật của tổ chức XH”. 

 Tiểu sử : Sinh năm 1789 trong một gia đình Gia tô giáo người Pháp ông 

có tư tưởng tự do và cách mạng rất sớm. Ông được biết đến như là một nhà toán học, Vật lý, thiên văn học. Nhà triết học theo dòng thực chứng và là 1 nhà XHH nổi tiếng. Gia đình theo xu hướng quân chủ nhưng ông lại có tư tưởng tự do tiến bộ . Sinh ra ở một đất nước đầy biến động, tư tưởng của ông chịu ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế – Xh Pháp cuối TK 18 đầu Tk 19 cũng như những mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học xung đột gay gắt. 

 Tác phẩm:  

Công trình cơ bản gồm 2TP : 

- Hệ thống chính trị học thực chứng  

- Triết học thực chứng. 

 Đóng góp cụ thể:  

 Là người đặt tên cho lĩnh vực khoa học xã hội học vào năm 1838 trong tập sách thực chứng luận xuất hiện cụm từ XHH.  Ông có công lớn là tách tri thức XHH ra khỏi triết học để tạo tiền đề cho sự hình thành một bộ môn khoa học mới chuyên nghiên cứu về đời sống XH của con người. 

 Quan niệm của ông về XHH và cơ cấu XHH. Trong bối cảnh mới ông cho rằng XHH là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quy luât tổ chức đời sống XH của con người (khoa học thực tại XH) 

Phương pháp nghiên cứu : Ông còn gọi XHH là vật lý học XH vì XHH có phương pháp nghiên cứu gần giống với phương pháp nghiên cứu vật lý học . Nó cũng gồm 2 lĩnh vực cơ bản : Tĩnh học XH và Động học XH 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

422 Câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp
Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
a. Các nhà quản lý của chính công ty

b. Các cổ đông

c. Hội đồng quản trị

d. Tất cả các câu trên đều đúngCâu 2: Các trung gian tài chính có thể là:

a. Ngân hàng và liên ngân hàng

b. Các quỹ tiết kiệm

c. Các công ty bảo hiểm

d. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
a. Các nhà quản lý của chính công ty

b. Các cổ đông

c. Hội đồng quản trị

d. Tất cả các câu trên đều đúngCâu 2: Các trung gian tài chính có thể là:

a. Ngân hàng và liên ngân hàng

b. Các quỹ tiết kiệm

c. Các công ty bảo hiểm

d. Tất cả các câu trên đều đúng

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾCâu 1. Nêu những ưu thế của Điều ước quốc tế so với Tập quán quốc tế

Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế là hai hình thức (nguồn) chính yếu và quan trọng nhất của luật quốc tế. Hai loại nguồn này không độc lập, tách biệt mà có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau.

Điều ước quốc tế là thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc tế và được luật quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào việc thỏa thuận đó được ghi nhận trong 1 văn kiện duy nhất hay hai hoặc nhiều văn kiện có quan hệ với nhau, cũng như không phụ thuộc vào tên gọi cụ thể của những văn kiện đó. (công ước viên 1969 về ĐƯQT).

Tập quán quốc tế là những phong tục, tập quán đã được hình thành và lưu truyền trong thực tiễn quốc tế được các chủ thể luật quốc tế thừa nhận có chứa đựng các quy tắc xử sự bắt buộc chung. Câu 1. Nêu những ưu thế của Điều ước quốc tế so với Tập quán quốc tế

Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế là hai hình thức (nguồn) chính yếu và quan trọng nhất của luật quốc tế. Hai loại nguồn này không độc lập, tách biệt mà có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau.

Điều ước quốc tế là thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc tế và được luật quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào việc thỏa thuận đó được ghi nhận trong 1 văn kiện duy nhất hay hai hoặc nhiều văn kiện có quan hệ với nhau, cũng như không phụ thuộc vào tên gọi cụ thể của những văn kiện đó. (công ước viên 1969 về ĐƯQT).

Tập quán quốc tế là những phong tục, tập quán đã được hình thành và lưu truyền trong thực tiễn quốc tế được các chủ thể luật quốc tế thừa nhận có chứa đựng các quy tắc xử sự bắt buộc chung. 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

ĐỄ CƯƠNG MÔN HỌC - Mỹ học đại cương (Lê Hồng Mai Trúc)I./ KHÁI QUÁT VỀMỸHỌC 

1. Hai vấn đềcơbản của mỹhọc 

Cái đẹp 

- “Mỹhọc là khoa học vềcái đẹp”- Baumgarten.

- Mỹhọc là khoa học nhân văn, bởi vì cái đẹp là một phạm trù mang tính nhân văn, hướng tới vẻ đẹp của con người. 

- Cái đẹp mang tính chủquan, vì cùng một sựvật hiện tượng, mỗi người có thểcó những ýkiến, nhận định khác nhau. 

- Khoa học của mỹhọc hình thành đểtrảlời câu hỏi: “Đâu là cái đẹp khách quan?”.I./ KHÁI QUÁT VỀMỸHỌC 

1. Hai vấn đềcơbản của mỹhọc 

Cái đẹp 

- “Mỹhọc là khoa học vềcái đẹp”- Baumgarten.

- Mỹhọc là khoa học nhân văn, bởi vì cái đẹp là một phạm trù mang tính nhân văn, hướng tới vẻ đẹp của con người. 

- Cái đẹp mang tính chủquan, vì cùng một sựvật hiện tượng, mỗi người có thểcó những ýkiến, nhận định khác nhau. 

- Khoa học của mỹhọc hình thành đểtrảlời câu hỏi: “Đâu là cái đẹp khách quan?”.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

ĐỀ THI - Toán ứng dụng trong kinh doanh (2021 - 2022)Trong hệ trục toạ độ Oxy, đường thẳng x = -21 là đường thẳng...

A. song song với trục tung Oy

B. đi qua gốc toạ độ

C. song song với trục hoành Ox

D. cắt Ox tại điểm (0, -21) 

ANSWER: A Trong hệ trục toạ độ Oxy, đường thẳng x = -21 là đường thẳng...

A. song song với trục tung Oy

B. đi qua gốc toạ độ

C. song song với trục hoành Ox

D. cắt Ox tại điểm (0, -21) 

ANSWER: A 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Trắc Nghiệm Thực Vật Dược - TẾ BÀO VÀ MÔ THỰC VẬTTẾ BÀO VÀ MÔ THỰC VẬT

1. Theo màu sắc lạp thể phân chia thành mấy loại

A. 3

B. 6

C. 5

D. 2TẾ BÀO VÀ MÔ THỰC VẬT

1. Theo màu sắc lạp thể phân chia thành mấy loại

A. 3

B. 6

C. 5

D. 2

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

TÀI LIÊU - 552 Câu trắc nghiệm ký sinh trùng có đáp ánCâu 1: Người chứa KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý được gọi là: 

A.  Ký chủ vĩnh viễn 

B.  Ký chủ chính 

C.  Ký chủ chờ thời 

D.  Người lành mang mầm bệnh 

Câu 2: Tính đặc hiệu ký sinh của KST bao gồm: 

A.  Đặc hiệu về ký chủ 

B.  Đặc hiệu về nơi ký sinh 

C.  Đặc hiệu về ký chủ và nơi ký sinh 

D.  Tất cả đều đúng Câu 1: Người chứa KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý được gọi là: 

A.  Ký chủ vĩnh viễn 

B.  Ký chủ chính 

C.  Ký chủ chờ thời 

D.  Người lành mang mầm bệnh 

Câu 2: Tính đặc hiệu ký sinh của KST bao gồm: 

A.  Đặc hiệu về ký chủ 

B.  Đặc hiệu về nơi ký sinh 

C.  Đặc hiệu về ký chủ và nơi ký sinh 

D.  Tất cả đều đúng 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

TÀI LIỆU ÔN THI - Đọc hiểu ngoài chương trình (Kèm đáp án)ĐỀ SỐ 1

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

Một cô giáo trường công đã giúp tôi hiểu rõ cái ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

Khi nhìn cách tôi cầm sách trong giờ tập đọc, hiển nhiên cô đã nhận thấy có gì không bình thường; cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện mà dẫn tôi tới bác sĩ nhãn khoa riêng của cô, không phải kiểu làm việc thiệnmà như với một người bạn. Thật ra, tôi ngạc nhiên về hành động đó đến nỗi không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, cho tới một ngày kia cô đưa cho tôi một cặp kính.ĐỀ SỐ 1

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

Một cô giáo trường công đã giúp tôi hiểu rõ cái ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

Khi nhìn cách tôi cầm sách trong giờ tập đọc, hiển nhiên cô đã nhận thấy có gì không bình thường; cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện mà dẫn tôi tới bác sĩ nhãn khoa riêng của cô, không phải kiểu làm việc thiệnmà như với một người bạn. Thật ra, tôi ngạc nhiên về hành động đó đến nỗi không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, cho tới một ngày kia cô đưa cho tôi một cặp kính.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Đề cương ôn tập môn Công pháp quốc tếI. Khái quát chung về CPQT

1.      Có những loại chủ thể nào của LQT? Phân tích đặc điểm chính và so sánh  những loại đặc điểm này.

- Các chủ thể của LQT bao gồm: Các quốc gia, các Tổ chức quốc tế,.

+ Các quốc gia: Đây là chủ thể cơ bản và chủ yếu của LQT, các dân tộc đang giành độc lập

+ Các tổ chức quốc tế liên chính phủ: chủ thể phái sinh của LQT; những tổ chứcquốc tế không có thực quyền mà các quyền hành của nó được các quốc gia  thành viên trao cho. Tất cả những mục tiêu hoạt động, vai trò và cơ cấu tổ chức của nó phải được quy định trong một văn bản tức là các quốc gia phải ngồi lại kí kết với nhau. Có tư cách độc lập khi tham gia vào các mối quan hệ quốc tếI. Khái quát chung về CPQT

1.      Có những loại chủ thể nào của LQT? Phân tích đặc điểm chính và so sánh  những loại đặc điểm này.

- Các chủ thể của LQT bao gồm: Các quốc gia, các Tổ chức quốc tế,.

+ Các quốc gia: Đây là chủ thể cơ bản và chủ yếu của LQT, các dân tộc đang giành độc lập

+ Các tổ chức quốc tế liên chính phủ: chủ thể phái sinh của LQT; những tổ chứcquốc tế không có thực quyền mà các quyền hành của nó được các quốc gia  thành viên trao cho. Tất cả những mục tiêu hoạt động, vai trò và cơ cấu tổ chức của nó phải được quy định trong một văn bản tức là các quốc gia phải ngồi lại kí kết với nhau. Có tư cách độc lập khi tham gia vào các mối quan hệ quốc tế

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP KINH TẾ VI MÔ (Tham khảo)Câu 1: Khi xã hội đòi hỏi các doanh nghiệp giảm phát thải ô nhiễm:

a. Không có sự đánh đổi vì chi phí để giảm ô nhiễm chỉ xảy ra ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng

bởi quy định này

b. Không có sự đánh đổi vì tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ việc giảm ô nhiễm

c. Xuất hiện sự đánh đổi chỉ khi một doanh nghiệp buộc phải đóng cửa

d. Xuất hiện sự đánh đổi do thu nhập của người chủ và người lao động của các doanh nghiệp

bị giảm

Câu 2: Giả sử độ co giãn của cầu theo thu nhập của hàng hóa X là âm. Hàng hóa X là:

a. Hàng hóa thiết yếu (0<EI<1)

b. Hàng hóa xa xỉ (EI>1)

c. Hàng hóa cấp thấp (EI<0)

d. Hàng hóa thông thường (EI>0)Câu 1: Khi xã hội đòi hỏi các doanh nghiệp giảm phát thải ô nhiễm:

a. Không có sự đánh đổi vì chi phí để giảm ô nhiễm chỉ xảy ra ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng

bởi quy định này

b. Không có sự đánh đổi vì tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ việc giảm ô nhiễm

c. Xuất hiện sự đánh đổi chỉ khi một doanh nghiệp buộc phải đóng cửa

d. Xuất hiện sự đánh đổi do thu nhập của người chủ và người lao động của các doanh nghiệp

bị giảm

Câu 2: Giả sử độ co giãn của cầu theo thu nhập của hàng hóa X là âm. Hàng hóa X là:

a. Hàng hóa thiết yếu (0<EI<1)

b. Hàng hóa xa xỉ (EI>1)

c. Hàng hóa cấp thấp (EI<0)

d. Hàng hóa thông thường (EI>0)

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

CÂU HỎI ÔN THI - Môn Tâm lý học (Có đáp án)Câu 1: Phân tích đặc điểm trí tuệ của HS THCS, kết luận sư phạm.

a.  Tri giác: các em đã có khả năng phân tích, tổng hợp khi tri giác sự vật, hiện tượng phức tạp. Khối lượng tri giác tăng lên, tri giác trở nên có kế hoạch, có trình tự và hoàn thiện hơn.

b. Trí nhớ: trí nhớ của thiếu niên cũng được thay đổi về chất. 

+Đặc điểm cơ bản của trí nhớ ở lứa tuổi này là sự tăng cường tính chất chủ định, năng lực ghi  nhớ tăng lên rõ rệt, cách thức ghi nhớ được cải tiến, hiệu suất ghi nhớ cũng được nâng cao.

+ Biết lựa chọn nội dung ghi nhớ và có nhiều tiến bộ trong ghi nhớ tài liệu trừu tượng.

+ Có ý thức chọn lọc cách ghi nhớ và phương pháp ghi nhớ.

+ Ghi nhớ máy móc giảm và ghi nhớ ý nghĩa tăng.

+ Tuy nhiên các em còn tùy tiện trong ghi nhớ, chưa hiểu đúng ghi nhớ máy móc, coi thường việc ghi nhớ chính xác định nghĩa dẫn đến diễn đạt sai, một số khác học vẹt là chính.Câu 1: Phân tích đặc điểm trí tuệ của HS THCS, kết luận sư phạm.

a.  Tri giác: các em đã có khả năng phân tích, tổng hợp khi tri giác sự vật, hiện tượng phức tạp. Khối lượng tri giác tăng lên, tri giác trở nên có kế hoạch, có trình tự và hoàn thiện hơn.

b. Trí nhớ: trí nhớ của thiếu niên cũng được thay đổi về chất. 

+Đặc điểm cơ bản của trí nhớ ở lứa tuổi này là sự tăng cường tính chất chủ định, năng lực ghi  nhớ tăng lên rõ rệt, cách thức ghi nhớ được cải tiến, hiệu suất ghi nhớ cũng được nâng cao.

+ Biết lựa chọn nội dung ghi nhớ và có nhiều tiến bộ trong ghi nhớ tài liệu trừu tượng.

+ Có ý thức chọn lọc cách ghi nhớ và phương pháp ghi nhớ.

+ Ghi nhớ máy móc giảm và ghi nhớ ý nghĩa tăng.

+ Tuy nhiên các em còn tùy tiện trong ghi nhớ, chưa hiểu đúng ghi nhớ máy móc, coi thường việc ghi nhớ chính xác định nghĩa dẫn đến diễn đạt sai, một số khác học vẹt là chính.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

ĐỀ CƯƠNG ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA TẠI CẢNGI. LÝ THUYẾT  2 

Câu 1: Khái niệm và các loại dịch vụgiao nhận hàng hóa? (25d)  2 

Câu 2: Khái niệm, nhiệm vụ của đại lý tàu biển? (20d)............................................... 3 

Câu 3: Những giấy tờ cần phải nộp khi làm thủ tục cho tàu vào cảng? (20d).............. 4 

Câu 4: Các công việc và giấy tờ đại lý phục vụ tàu tại cảng? (25d)............................. 4 

Câu 5: Những giấy tờ đại lý phải chuẩn bị cho tàu rời cảng? (20d)............................. 5 

Câu 6: Đại lý tàu chuyến phải làm gì khi tàu đã rời cảng do mình phục vụ? (20d)..... 6 

Câu 7: Khái niệm hợp đồng đại lý? Trách nhiệm của người uỷ thác trong hợp đồng đại 

lý? (20d) . 7 I. LÝ THUYẾT  2 

Câu 1: Khái niệm và các loại dịch vụgiao nhận hàng hóa? (25d)  2 

Câu 2: Khái niệm, nhiệm vụ của đại lý tàu biển? (20d)............................................... 3 

Câu 3: Những giấy tờ cần phải nộp khi làm thủ tục cho tàu vào cảng? (20d).............. 4 

Câu 4: Các công việc và giấy tờ đại lý phục vụ tàu tại cảng? (25d)............................. 4 

Câu 5: Những giấy tờ đại lý phải chuẩn bị cho tàu rời cảng? (20d)............................. 5 

Câu 6: Đại lý tàu chuyến phải làm gì khi tàu đã rời cảng do mình phục vụ? (20d)..... 6 

Câu 7: Khái niệm hợp đồng đại lý? Trách nhiệm của người uỷ thác trong hợp đồng đại 

lý? (20d) . 7 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm thi thực vật dược1. “Nhiều lớp tế bào chết, che chở cho phần già của cây” là: 

a. Hạ bì 

b. Nội bì 

c. Biểu bì 

d. Bần  

2. Các cánh hoa có phần móng ngắn và phần phiến rộng, là: 

Select one: 

a. Hoa có tràng hình bướm  

b. Hoa có tràng hình bánh xe 

c. Hoa có tràng hình hoa cẩm chướng 

d. Hoa có tràng hình hoa hồng 

3. Trong cấu tạo cấp I của rễ lớp nội bì thường có vai trò: 

a. Dự trữ chất dinh dưỡng 

b. Giúp cho sự vận chuyển nhựa 

c. Tăng cường sự vững chắc cho trụ giữa 

d. Giảm sự xâm nhập của nước vào trụ giữa  

4. Các phần của thân cây gồm: 

a. Thân chính, chồi ngọn, mấu, lóng, chồi bên, cành, bạnh gốc  

b. Thân chính, chồi ngọn, chồi bên, mấu, cành, bạnh gốc 

c. Thân chính, mấu, lóng, lá, chồi bên, cành, bạnh gốc 

d. Thân chính, chóp rễ, mấu, lóng, cành, chồi bên, bạnh gốc 1. “Nhiều lớp tế bào chết, che chở cho phần già của cây” là: 

a. Hạ bì 

b. Nội bì 

c. Biểu bì 

d. Bần  

2. Các cánh hoa có phần móng ngắn và phần phiến rộng, là: 

Select one: 

a. Hoa có tràng hình bướm  

b. Hoa có tràng hình bánh xe 

c. Hoa có tràng hình hoa cẩm chướng 

d. Hoa có tràng hình hoa hồng 

3. Trong cấu tạo cấp I của rễ lớp nội bì thường có vai trò: 

a. Dự trữ chất dinh dưỡng 

b. Giúp cho sự vận chuyển nhựa 

c. Tăng cường sự vững chắc cho trụ giữa 

d. Giảm sự xâm nhập của nước vào trụ giữa  

4. Các phần của thân cây gồm: 

a. Thân chính, chồi ngọn, mấu, lóng, chồi bên, cành, bạnh gốc  

b. Thân chính, chồi ngọn, chồi bên, mấu, cành, bạnh gốc 

c. Thân chính, mấu, lóng, lá, chồi bên, cành, bạnh gốc 

d. Thân chính, chóp rễ, mấu, lóng, cành, chồi bên, bạnh gốc 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN TẬP - QUẢN TRỊ LOGISTICS (Có đáp án)Câu 1: Trình bày những khuynh hướng cơ bản tác động đến sự gia tăng mạnh mẽ của logistics hiện nay?


Câu 2: Sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam tác động như thế nào đến hoạt động logistics hiện nay?Câu 1: Trình bày những khuynh hướng cơ bản tác động đến sự gia tăng mạnh mẽ của logistics hiện nay?


Câu 2: Sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam tác động như thế nào đến hoạt động logistics hiện nay?

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Đề thi môn quản trị chất lượngĐề 1: 

Câu 1/ 

Trong chu trình chất lượng, khâu nào có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm, giải thích??


Trả lời: 

Khâu thiết kế, phát triển có tính quyết định đến chất lượng SP, vì nó là tập hợp các quá trình:

-      Chuyển đổi các y.cầu của KHàng thành yêu cầu của SP

-      Căn cứ vào khả năng SX của DN (năng lực SX)

     Nếu làm đúng khâu này ngay từ đầu DN sẽ thực hiện đúng với nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu để ngăn ngừa sự không phù hợp, nhờ đó giữ cho quá trình trong tầm kiểm soát. 

Câu 2: 

Tại sao nói tiêu chuẩn đưa ra 1 trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định?

Trả lời: 

Tiêu chuẩn đưa ra một  trật tự tối ưu vì được xây dựng dựa trên:

-      Nguyên tắc thoả thuận

-      Được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc của KH&CN, và

-      Đức rút kinh nghiệm tiên tiến

Câu 3:

 Hệ thống quản lí chất lượng? Mối quan hệ giữa hệ thống quản lí chất lượng và quá trình sản xuất kinh doanh của doanh  nghiệp?

Trả lời: Đề 1: 

Câu 1/ 

Trong chu trình chất lượng, khâu nào có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm, giải thích??


Trả lời: 

Khâu thiết kế, phát triển có tính quyết định đến chất lượng SP, vì nó là tập hợp các quá trình:

-      Chuyển đổi các y.cầu của KHàng thành yêu cầu của SP

-      Căn cứ vào khả năng SX của DN (năng lực SX)

     Nếu làm đúng khâu này ngay từ đầu DN sẽ thực hiện đúng với nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu để ngăn ngừa sự không phù hợp, nhờ đó giữ cho quá trình trong tầm kiểm soát. 

Câu 2: 

Tại sao nói tiêu chuẩn đưa ra 1 trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định?

Trả lời: 

Tiêu chuẩn đưa ra một  trật tự tối ưu vì được xây dựng dựa trên:

-      Nguyên tắc thoả thuận

-      Được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc của KH&CN, và

-      Đức rút kinh nghiệm tiên tiến

Câu 3:

 Hệ thống quản lí chất lượng? Mối quan hệ giữa hệ thống quản lí chất lượng và quá trình sản xuất kinh doanh của doanh  nghiệp?

Trả lời: 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ
Bài 1:  Tại Ban quản lý dự án (BQLDA) của chủ đầu tư là Công ty SACO (doanh nghiệp tính thuế GTGT

theo phương pháp khấu trừ), trong kỳ có phát sinh một số nghiệp vụ kinh tế như sau (ĐVT: 1.000 đồng):

1. Xuất kho nguyên liệu theo giá thực tế 30.000, xuất kho CCDC theo giá thựctế 5.000 sử dụng cho

hoạt động sản xuất, chế tạo thử sản phẩm K.
Bài 1:  Tại Ban quản lý dự án (BQLDA) của chủ đầu tư là Công ty SACO (doanh nghiệp tính thuế GTGT

theo phương pháp khấu trừ), trong kỳ có phát sinh một số nghiệp vụ kinh tế như sau (ĐVT: 1.000 đồng):

1. Xuất kho nguyên liệu theo giá thực tế 30.000, xuất kho CCDC theo giá thựctế 5.000 sử dụng cho

hoạt động sản xuất, chế tạo thử sản phẩm K.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

B. Đề thi