Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi. Hiển thị tất cả bài đăng

Eduquiz - Trắc nghiệm Tiếng anh chuyên nghành Điện tự động hóa (Nguyễn Hồng Sáng)Phần thi 1: Phần A

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1 : Fill in the blank with one suitable word or phrase: A (.....) is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit element.

A. capacitor

*B. resistor

C. diode

D. thyristorPhần thi 1: Phần A

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1 : Fill in the blank with one suitable word or phrase: A (.....) is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit element.

A. capacitor

*B. resistor

C. diode

D. thyristor

M_tả
M_tả

M_tả

Đề thi IQ tuyển dụng SAMSUNG có đáp ánCâu 1: 

Điền số tiếp theo vào dãy 

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, … 

Câu 2: 

Hình nào khác biệt với các hình còn lại: (Khoang tròn phương án đúng) 

 Câu 1: 

Điền số tiếp theo vào dãy 

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, … 

Câu 2: 

Hình nào khác biệt với các hình còn lại: (Khoang tròn phương án đúng) 

 

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (Update liên tục)Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận cấu thành của lý luận Mác - Lênin, là khoa học nghiên cứu về quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng; nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong xã hội. Mặc dù ra đời tương đối muộn hơn so với các môn khoa học khác như triết học, sử học..., nhưng kinh tế chính trị có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận cấu thành của lý luận Mác - Lênin, là khoa học nghiên cứu về quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng; nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong xã hội. Mặc dù ra đời tương đối muộn hơn so với các môn khoa học khác như triết học, sử học..., nhưng kinh tế chính trị có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.

M_tả
M_tả

M_tả

Đề thi lí thuyết môn quản trị mạng (Full)ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)

NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ

Mã đề số: QTMMT - LT 31


     Hình thức thi: Viết

     Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề thi)ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)

NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ

Mã đề số: QTMMT - LT 31


     Hình thức thi: Viết

     Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề thi)

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn triết học Mác Lê Nin (Update liên tục).TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn triết học Mác Lê Nin (Update liên tục).TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn triết học Mác Lê Nin (Update liên tục).

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

Tài liệu HRM cuối kì UEF Chap1 - Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực tiếng Anh1) The basic functions of the management process include all of the 

following EXCEPT

________.

A) planning

B) organizing

C) outsourcing

D) leading1) The basic functions of the management process include all of the 

following EXCEPT

________.

A) planning

B) organizing

C) outsourcing

D) leading

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Đề thi & Trắc nghiệm & Bài tập ôn tập - Ngành Luật (Update liên tục)TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Đề thi & Trắc nghiệm & Bài tập ôn tập - Ngành Luật (Update liên tục).TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Đề thi & Trắc nghiệm & Bài tập ôn tập - Ngành Luật (Update liên tục).

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

Bộ 1900 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh Học chọn lọc theo mức độ vận dụng kèm lời giải chi tiết (869 Trang)NỘI DUNG:


1.Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử

2.Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

3.Quy luật di truyền của Menđen

4.Quy luật di truyền liên kết gen và hoán vị gen - liên kết với giới tínhNỘI DUNG:


1.Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử

2.Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

3.Quy luật di truyền của Menđen

4.Quy luật di truyền liên kết gen và hoán vị gen - liên kết với giới tính

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

EDUQUIZ - Điều khiển thiết bị khả trình - Trường Sĩ quan Phòng Hóa (Hoanganh123)Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 25: Cho đoạn chương trình sau. Khi M0.0 = 1 thì:

B. MW50 = 16#ABAB

A. MW50 = 16#EFEF

*D. MW50 = 16#EFAB

C. MW50 = 16#1111Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 25: Cho đoạn chương trình sau. Khi M0.0 = 1 thì:

B. MW50 = 16#ABAB

A. MW50 = 16#EFEF

*D. MW50 = 16#EFAB

C. MW50 = 16#1111

M_tả
M_tả

M_tả

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - ÔN TẬP VÀ TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN (Update liên tục)

  


Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:

1. Điều chỉnh hoạt động quản lý.

2. Sử lý vi phạm.

3. Xác minh và bày tỏ ý kiến.

4. Không trường hợp nào đúng.

  


Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:

1. Điều chỉnh hoạt động quản lý.

2. Sử lý vi phạm.

3. Xác minh và bày tỏ ý kiến.

4. Không trường hợp nào đúng.

M_tả
M_tả

M_tả

TÀI LIỆU - Tổng hợp bài tập + Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Update liên tục)TRẮCNGHIỆM CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ (SÁCH BÀITẬP KINH TẾ VĨ MÔ – NXB KINH TẾ TP.HCM)


Câu 1:Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải vật chất cho xã hội chứng tỏrằng: 

A. Có sự  giới hạn của cải để  đạt được mục đích là thỏa mãn những nhu cầu có giới hạn của xã hội.

B. Donguồn tài nguyên khan hiếm không thể thỏa mãn toànbộ nhucầu của xã hội.

C. Có sựlựa chọn không quan trọng trong kinh tếhọc.

D. Không có câu nào đúng.TRẮCNGHIỆM CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ (SÁCH BÀITẬP KINH TẾ VĨ MÔ – NXB KINH TẾ TP.HCM)


Câu 1:Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải vật chất cho xã hội chứng tỏrằng: 

A. Có sự  giới hạn của cải để  đạt được mục đích là thỏa mãn những nhu cầu có giới hạn của xã hội.

B. Donguồn tài nguyên khan hiếm không thể thỏa mãn toànbộ nhucầu của xã hội.

C. Có sựlựa chọn không quan trọng trong kinh tếhọc.

D. Không có câu nào đúng.

M_tả
M_tả

M_tả

BÀI KIỂM TRA HỌC TRÌNH (Phần Hình học afin và hình học Ơclit)BÀI KIỂM TRA HỌC TRÌNH (Phần Hình học afin và hình học Ơclit).BÀI KIỂM TRA HỌC TRÌNH (Phần Hình học afin và hình học Ơclit).

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

Nội dung ôn tập môn Hành vi tổ chức1. Hành vi tổ chức là gì? Giải thích tại sao phải nghiên cứu hành vi tổ chức?

Là hành động, cử chỉ, thái độ, thói quen của cá nhân diễn ra trong tổ chức, bao gồm hành vi vô thức và hành vi có ý thức.1. Hành vi tổ chức là gì? Giải thích tại sao phải nghiên cứu hành vi tổ chức?

Là hành động, cử chỉ, thái độ, thói quen của cá nhân diễn ra trong tổ chức, bao gồm hành vi vô thức và hành vi có ý thức.

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

Ngân hàng câu hỏi thực tập hóa học vô cơNêu hiện tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

STT Câu hỏi 2019Nêu hiện tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

STT Câu hỏi 2019

M_tả
M_tả

M_tả

Câu hỏi Trắc nghiệm Tiếng Anh tiếp cận đạt điểm 10 ôn thi THPT Quốc gia các bài kiểm tra được chia thành 6 chuyên đề Ngữ pháp, Từ vựng, Ngữ âm, Chức năng giao tiếp, Kĩ năng viết, Kĩ năng đọc - Lưu Hoằng TríSTT  NỘI DUNG  TRANG 

PHẦN 1  GRAMMAR (NGỮPHÁP)  3 

I.  VERB TENSES  3 

II.  AGREEMENT OF SUBJECTS & VERBS  15 

III.  INFINITIVES & GERUNDS  20 

IV.  MODAL VERBS  29 

V.  USED TO & BE/ GET USED TO  37 

VI.  REPORTED SPEECH  39 

VII.  CAUSATIVE FORMS  51 

VIII.  PASSIVE VOICE  53 

IX.  CONDITIONAL SENTENCES  61 

X.  PAST SUBJUNCTIVE – PRESENT SUBJUNCTIVE  71 

XI.  COMPARISONS  77 

XII.  CLAUSE  84 

XIII.  PHRASES  113 

XIV.  LINKING CONJUNCTIONS & ADVERBS  118 

XV.  ARTICLES & PREPOSITIONS  123 STT  NỘI DUNG  TRANG 

PHẦN 1  GRAMMAR (NGỮPHÁP)  3 

I.  VERB TENSES  3 

II.  AGREEMENT OF SUBJECTS & VERBS  15 

III.  INFINITIVES & GERUNDS  20 

IV.  MODAL VERBS  29 

V.  USED TO & BE/ GET USED TO  37 

VI.  REPORTED SPEECH  39 

VII.  CAUSATIVE FORMS  51 

VIII.  PASSIVE VOICE  53 

IX.  CONDITIONAL SENTENCES  61 

X.  PAST SUBJUNCTIVE – PRESENT SUBJUNCTIVE  71 

XI.  COMPARISONS  77 

XII.  CLAUSE  84 

XIII.  PHRASES  113 

XIV.  LINKING CONJUNCTIONS & ADVERBS  118 

XV.  ARTICLES & PREPOSITIONS  123 

M_tả
M_tả

M_tả

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Tín dụng ngân hàng (Update liên tục)1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với

khách hàng.

2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo

lãnh của Ngân hàng.

3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào tổ chức tín

dụng phải thực hiện khi cấp tín dụng đối với khách hàng.1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với

khách hàng.

2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo

lãnh của Ngân hàng.

3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào tổ chức tín

dụng phải thực hiện khi cấp tín dụng đối với khách hàng.

M_tả
M_tả

M_tả

500 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN VI SINH HỌC (THEO BÀI có đáp án FULL)1. Tính chất nào sau đây KHÔNG phải là tính chất của 

virus cúm?

a. Hình cầu, đường kính 80 – 120nm

b. Nhân ARN

c. Virus cúm A có 7 loại protein

d. Đoạn gen của virus cúm A có phân đoạn1. Tính chất nào sau đây KHÔNG phải là tính chất của 

virus cúm?

a. Hình cầu, đường kính 80 – 120nm

b. Nhân ARN

c. Virus cúm A có 7 loại protein

d. Đoạn gen của virus cúm A có phân đoạn

M_tả
M_tả

M_tả

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Pháp chế dược (Update liên tục)TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Pháp chế dược (Update liên tục).TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Pháp chế dược (Update liên tục).

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Nguyên lý thống kê (Update liên tục)TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Nguyên lý thống kê (Update liên tục)TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Nguyên lý thống kê (Update liên tục)

M_tả
M_tả

M_tả

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản lý dịch vụ ô tôTop of Form

Chương trình TSA:

Select one:

a.Top of Form

Chương trình TSA:

Select one:

a.

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

B. Đề thi