Phân tích dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Chè của Công ty TNHH Phúc Lộc


Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động đầu tư đều được xem xét từ hai góc độ: nhà đầu tư và nền kinh tế.
Trên góc độ nhà đầu tư, mục đích cụ thể có nhiều nhưng quy tụ lại là yếu tố lợi nhuận. Khả năng sinh lợi của dự án là thước đo chủ yếu quyết định sự chấp nhận một việc làm mạo hiểm của nhà đầu tư.
Chính vì vậy, xu hướng phổ biến hiệu quả nhất hiện nay là đầu tư theo dự án. Dự án đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt với sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Sự thành bại của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc đầu tư dự án có hiệu quả hay không? Việc phân tích chính xác các chỉ tiêu kinh tế của dự án sẽ chứng minh được điều này.
Với mong muốn tìm hiểu kỹ hơn công tác phân tích dự án đầu tư bằng thời gian thực tế tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn. Chúng em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Chè của Công ty TNHH Phúc Lộc”.


Chuyên đề gồm 3 phần:

- Phần 1:  Sự cần thiết phải đầu tư
- Phần 2: Phân tích dự án
- Phần 3: Mộ số kiến nghị và giải pháp

Do trình độ còn hạn chế, thời gian thực tế còn ít nên vấn đề nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để sửa chữa và hoàn thiện chuyên đề này.

PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 5
1. Sự cần thiết phải đầu tư 5
2. Giới thiệu về dự án đầu tư 6
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Phúc Lộc 6
2.2. Tóm tắt nội dung Dự án 7
PHẦN 2: PHÂN TÍCH DỰ ÁN 9
1. CÁC CĂN CỨ CHỦ YẾU HÌNH THÀNH DỰ ÁN 9
1.1. Các căn cứ pháp lý 9
1.2. Các căn cứ thực tiễn 9
1.3. Nghiên cứu thị trường 10
1.3.1. Thị trường đầu vào 10
1.3.2. Thị trường đầu ra 10
2. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 11
2.1. Địa điểm của dự án 11
2.2. Mô tả sản phẩm của dự án 11
2.3. Yêu cầu đối với các yếu tố đầu vào 11
2.4. Giải pháp về công nghệ 12
2.4.1. Sơ đồ công nghệ Orthodox 12
2.4.2. Mô tả quy trình công nghệ 12
2.4.3. Lựa chọn thiết bị 13
2.5. Giải pháp về môi trường 14
3. NỘI DUNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN 14
3.1. Tổ chức quản lý 14
3.2. Tổ chức nhân sự 15
4. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 16
4.1. Dự tính tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án 16
4.1.1. Dự tính tổng mức vốn đầu tư 16
4.1.2. Nguồn vốn huy động của dự án 16
4.1.3. Dự kiến kế hoạch trả nợ 17
4.2. Lập các báo cáo tài chính và xác định dòng tiền của dự án 18
4.2.1. Lập các báo cáo tài chính 18
4.2.2. Xác định dòng tiền của dự án 23
4.3. Một số chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả tài chính của dự án 25
4.3.1. Chỉ tiêu đánh giá tiềm lực tài chính công ty 25
4.3.2. Điểm hoà vốn 25
4.3.3. Giá trị hiện tại ròng (NPV) 26
4.3.4. Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR) 26
4.3.6. Thời gian thu hồi vốn. 27
4.3.7. Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 28
PHẦN 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 29
1. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 29
2. GIẢI PHÁP VỀ VỐN 30
3. GIẢI PHÁP VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT 31
3.1. Đối với các phương tiện cho quá trình phân tích tài chính dự án 31
3.2. Đối với các thiết bị công nghệ cho quá trình vận hành kết quả đầu tư 31
4. GIẢI PHÁP VỀ THU THẬP THÔNG TIN 31
KẾT LUẬN 33
PHỤ LỤC 1. TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ 34


M_tả

No comments: