GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật robot (Bùi Thư Cao & Trần Hữu Toàn)


Chương 1: Tổng quan về Robot
Chương 2: Phân tích hệ cơ cân bằng tĩnh và chuyển động của tay máy
Chương 3: Các phép biến đổi thuần nhất
Chương 5: Động lực học robot và ứng dụng trong điều khiển
Chương 6: Điều khiển Robot

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: