SÁCH SCAN - Bảo vệ môi trường biển (Vấn đề và giải pháp) - TS. Nguyễn Hồng Thao


Chương 1. Khái niệm chung về ô nhiễm môi trường biển

1.1. Mở đầu
1.2. Khái niệm về môi trường biển và bảo vệ môi trường biển
1.3. Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường biển
1.4. Định nghĩa ô nhiễm môi trường biển
1.5. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển
1.6. Kết luận


Chương 2. Các điều ước quốc tế và khu vực Đông Nam Á về môi trường biển và ô nhiễm môi trường biển.

2.1. Nội dung cơ bản của các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển và phòng chống ô nhiễm môi trường biển.
2.2. Các điều ước và cơ chế khu vực Đông Nam Á bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm môi trường biển.

Chương 3. Tài nguyên, môi trường và ô nhiễm biển tại Việt Nam.

3.1. Tài nguyên môi trường biển Việt Nam.
3.2. Thực trạng ô nhiễm biển Việt Nam.
3.3. Các yếu tố khí tượng thủy văn ảnh hưởng đến ô nhiễm biển.

Chương 4. Chiến lược và các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường biển, phòng chống ô nhiễm môi trường biển Việt Nam.

4.1. Chiến lược biển và chiến lược bảo vệ môi trường.
4.2. Các chính sách, kế hoạch quốc gia và các hoạt động khấc liên quan đến bảo vệ môi trường biển.
4.3. Kết luận.

Chương 5. Pháp luật bảo vệ môi trường biển và phòng chống ô nhiễm môi trường biển Việt Nam.

5.1. Khung pháp lý chung về bảo vệ môi trường biển Việt Nam
5.2. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến môi trường biển Việt Nam.
5.3. Việt Nam và các công ước quốc tế về môi trường biển.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: