CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 11, 2018

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải mì ăn liền cho nhà máy Gosaco


Chương 1: MỞ ĐẦU.

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 6
1.2 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG LUẬN VĂN 6
1.2.1 Mục tiêu 6
1.2.2 Nội dung 6
1.3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 7

Chương 2: TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN VIỆT NAM VÀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.

2.1 GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN Ở VIỆT NAM 8
2.1.1 Giới thiệu chung 8
2.1.2 Ngành sản xuất mì ăn liền ở Việt Nam 8
2.1.3 Công nghệ sản xuất và nguyên nhiên vật liệu 9


2.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NGÀNH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN VIỆT NAM 10
2.2.1 Môi trường không khí 10
2.2.2 Môi trường nước 11
2.2.3 Chất thải rắn 11

2.3 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XỬ LÝ 11
2.3.1 Ô nhiễm môi trường do nước thải sản xuất mì ăn liền 11
2.3.2 Sự cần thiết xử lý nước thải sản xuất mì ăn liền 12

2.4 TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NGÀNH SẢN XUẤT MÌ LIỀN 12
2.4.1 Điều hòa lưu lượng và nồng độ của nước thải 13
2.4.2 Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học 13
2.4.3 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý 14
2.4.4 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học 14
2.4.5 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 15

Chương 3: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY MÌ ĂN LIỀN GOSACO.

3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 18
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 18
3.1.2 Vị trí, diện tích mặt bằng 18
3.1.3 Nhu cầu về lao động của công ty 18
3.1.4 Sơ đồ tổ chức của công ty Gosaco 19

3.2 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 20
3.2.1 Sơ đồ quy trình công nghệ 20
3.2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ 21

Chương 4 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY GOSACO.

4.1 MÔI TRƯỜNG NƯỚC 24
4.1.1 Nước thải sinh hoạt 24
4.1.2 Nước thải sản xuất 24
4.1.3 Nước thải nhiễm dầu 25
4.1.4 Nước mưa chảy tràn 25

4.2 MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 25

4.3 CHẤT THẢI RẮN 26
4.3.1 Chất thải rắn công nghệ 26
4.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt 27

4.4 TIẾNG ỒN 27

4.5 HIỆN TRẠNG VỆ SINH CÔNG NHÂN – AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 27

Chương 5: NGUỒN GỐC PHÁT SINH VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

5.1 NGUỒN GỐC PHÁT SINH 28
5.1.1 Tính chất nước thải 28
5.1.2 Yêu cầu nước thải sau khi xử lý 28

5.2 NHẬN XÉT VỀ THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY 29 5.3 MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ 29

5.4 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 30

5.5 THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 32

5.6 XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI 32

Chương 6 TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

6.1 TÍNH TOÁN THEO PHƯƠNG ÁN 1 33
6.1.1 Bể tách dầu mỡ 33
6.1.2 Song chắn rác thô 35
6.1.3 Bể thu gom 38
6.1.4 Song chắn rác tinh 40
6.1.5 Bể điều hòa 40
6.1.6 Bể tuyển nổi 43
6.1.7 Bể Aerotank 53
6.1.8 Bể lắng II 63
6.1.9 Bể tiếp xúc 68
6.1.10 Bể nén bùn 69
6.1.11 Máy ép bùn 71
6.1.12 Tính toán hóa chất 72

6.2 TÍNH TOÁN THEO PHƯƠNG ÁN 2 74
6.2.1 Bể lọc sinh học bậc 1 74
6.2.2 Bể lắng đợt II bậc 1 79
6.2.3 Bể lọc sinh học bậc 2 81
6.2.4 Bể lắng đợt II bậc 2 85
6.3.5 Bể nén bùn 85
6.3.6 Máy ép bùn 88

Chương 7 TÍNH KINH TẾ.

7.1 VỐN ĐẦU TƯ CHO PHƯƠNG ÁN 1 90
7.1.1 Phần xây dựng 90
7.1.2 Phần thiết bị 90
7.1.3 Chi phí quản lý và vận hành 91
7.1.4 Chi phí xử lý 1m3 nước thải 92

7.2 VỐN ĐẦU TƯ CHO PHƯƠNG ÁN 2 93
7.2.1 Phần xây dựng 93
7.2.2 Phần thiết bị 93
7.2.3 Chi phí quản lý và vận hành 95
7.2.4 Chi phí xử lý 1m3 nước thải 96

7.3 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 96

Chương 8 QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH.

8.1 NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH 98

8.2 GIAI ĐOẠN ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO HOẠT ĐỘNG 98

8.3 NHỮNG NGUYÊN NHÂN PHÁ HỦY CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 98

8.4 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN 99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018