GIÁO TRÌNH - Cơ sở kỹ thuật Thực phẩm (Phan Thị Bích Ngọc)


Theo quan niệm thông thường, khái niệm "công nghệ" được hiểu là phương pháp, thủ tục hay qui trình sản xuất. Trên quan niệm này người ta nói rõ hơn là phương pháp công nghệ hay qui trình công nghệ.
Trên thế giới đã có nhiều cuộc thảo luận về phạm trù" công nghệ học" nói chung và phạm trù "công nghệ thực phẩm" nói riêng. Dù phát biểu các khái niệm đó dưới dạng nào thì các nhà công nghệ cũng đã khẳng định: khái niệm "công nghệ" không còn bó hẹp trong phạm vi trên nữa mà là 1 phạm trù rộng hơn đó làphạm trù vận dụng các qui luật khoa học tự nhiên vào các quá trình sản xuất. Phạm trù công nghệ đó bao gồm 4 yếu tố cơ bản của quátrình sản xuất là:


* Vật liệu và biến đổi của vật liệu (đối tượng sản xuất) - đó là phạm trù khoa học vật liệu.
* Phương pháp hay qui trình sản xuất.
* Công cụ hay phương tiện sản xuất.
* Điều kiện kinh tế, chủ yếu là tổchức sản xuất.

Đại cương về công nghệ thực phẩm
Chương 1 - Những khái niệm về công nghệ
Chương 2 - Đại cương về thực phẩm
Chương 3 - Đặc điểm của công nghệ sản xuất thực phẩm
Phần II - Các quá trình công nghệ cơ bản và phạm vi ứng dụng
Chương 4 - Các quá trình xử lý nguyên liệu
Chương 5 - Các quá trình cơ bản dùng trong chế biến thực phẩm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: