GIÁO TRÌNH - Công nghệ lên men (Trần Xuân Ngạch & Phan Bích Ngọc)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Kỹ thuật sản xuất rượu êtylic
- Chương 2: Kỹ thuật sản xuất vang
- Chương 3: Kỹ thuật sản xuất rượu pha chế & nước giải khát không rượu
- Chương 4: Kỹ thuật sản xuất bia
- Chương 5: Kỹ thuật sản xuất nước chấm

1. Sản xuất nước chấm bằng phương pháp hoá giải
2. Sản xuất nước chấm bằng phương pháp lên mem


- Chương 6: Kỹ thuật sản xuất mì chính

1. Các tính chất của mì chính
2. Sản xuất mì chính bằng phương pháp hoá giải
3. Sản xuất mì chính bằng phương pháp lên men

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: