GIÁO TRÌNH - Phân tích hệ thống môi trường (TS. Chế Đình Lý)


Phân tích hệ thống môi trường là một môn học mới, xuất phát từ nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy ngành môi trường của nhiều trường đại học trên thế giới. Theo xu hướng mới, cần trang bị cho người học phương pháp luận, phương pháp và công cụ thay vì chỉ trang bị kiến thức.
Các vấn đề môi trường ngày nay biến đổi theo quá trình phát triển kinh tế, sản xuất và do chính hoạt động của con người gây ra: ô nhiễm do sản xuất công nghiệp, do chất thải sinh hoạt, y tế. . . chứ không dừng lại ở các nhiễu loạn thiên nhiên như bảo, lụt lội, hạn hán, mưa đá. . . . .

Những vấn đề môi trường phát sinh ngày nay chủ yếu xuất phát từ hoạt động của con người nghĩa là do mối quan hệ tương tác phức hợp giữa hệ thống xã hội trong đó giữvai trò quan trọng nhất là các hệ thống sản xuất với hệ sinh thái tự nhiên.

NỘI DUNG:

Chương 1: Phân tích hệ thống môi trường khoa học về hệ thống
Chương 2: Phương pháp luận hệ thống
Chương 3: Các phương pháp công cụ luyện tập tư duy và phân tích hệ thống
Chương 4: Phương pháp phân tích khung luận lý
Chương 5: Các công cụ phân tích hệ thống môi trường
Chương 6: Công cụ đánh giá vòng đời sản phẩm
Chương 7: Công cụ đánh giá rủi ro môi trường
Chương 8: Đánh giá công nghệ
Chương 9: Phân tích đa tiêu chí
Chương 10: Ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các hệ kĩ thuật
Chương 11: Nhận thức các hệ sinh thái với phương pháp luận hệ thống môi trường
Chương 12: Nhận thức các hệ thống quản lí bằng phương pháp luận hệ thống môi trường.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: