GIÁO TRÌNH - Tài nguyên thiên nhiên (Ths. Bùi Thị Thục Anh)


Giáo trình Tài nguyên thiên nhiên được biên soạn dành cho sinh viên hệ Đại học Quản lý tài nguyên & môi trường.
Giáo trình Tài nguyên thiên nhiên cung cấp những kiến thức cơ bản về tài nguyên  thiên  nhiên, các biện pháp sử dụng và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.


Giáo trình gồm 2 phần:

Phần lý thuyết: Gồm những kiến thức cơ bản về  khái niệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững, lịch sử và hiện trạng của các loại tài nguyên như tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng.
Phần thực hành: Giúp sinh viên làm quen với kỹ năng  xác định các thành phần cơ giới đất và xây dựng đƣờng đồng mức nhằm sử dụng bền vững đất đồi núi.

Chương 1. Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững
Chương 2. Tài nguyên đất
Chương 3. Tài nguyên rừng
Chương 4. Tài nguyên nước
Chương 5. Các phương pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên
Chương 6. Phương pháp đánh giá, thẩm định tài nguyên thiên nhiên

PHẦN THỰC HÀNH.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: