SLIDE BÀI GIẢNG - Lập và thẩm định dự án đầu tư (PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp)


- Làm đúng, làm tốt ngay từ đầu để đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội.
- Trong các phương án bất lợi, chọn phương án bất lợi ít nhất.
- Trong các phương án có lợi, chọn phương án có lợi nhiều nhất.
- Giải quyết tốt mâu thuẫn đô thị trật tự, hiện đại – hợp lòng dân.
- Nhà ở riêng lẻ không cần lập dự án đầu tư.


Yêu cầu:

- Phù hợp quy hoạch phát triển KTXH, ngành, QHXD.
- Có phương án thiết kế và công nghệ phù hợp.
- An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, PCCC, MT.
- Hiệu quả KT – XH.

NỘI DUNG:

I. Những vấn đề pháp lý liên quan
II. Lập dự án đầu tư
III. Chủ đầu tư
IV. Các bước thiết kế
V. Thẩm định DA ĐT
VI. Điều chỉnh DA ĐT
VII. Thẩm định TK-TDT-DT
VIII. Nguyên tắc lập và QL CP
IX. Vấn đề năng lực tổ chức tư vấn
X. Những vấn đề còn bất cập, tồn tại khi lập DAĐT, thẩm định
XI. Những vấn đề bất cập, tồn tại khi thẩm định TK – TDT – DT
XII. Những ví dụ về “thất thoát – lãng phí” trong đầu tư – xây dựng
XIII. Vấn đề về tổng thầu
XIV. Đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: