GIÁO TRÌNH - Tin Học Đại Cương (TS. Nguyễn Thanh Bình & Th.S Phan Thanh Tao)


Công nghệ thông tin là ngành khoa học xử lý thông tin tự động bằng máy tính. Công nghệ thông tin nghiên cứu và phát triển các phương pháp, kỹ thuật và công cụ trên máy tính nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của con người trong xã hội..


NỘI DUNG:

- Phần 1 - Tổng quan.
- Phần 2 - Hệ điều hành.
- Phần 3 - Lập trình C.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: