TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - Doanh nghiệp tu nhân & Hộ kinh doanh


16. Doanh nghiệp tư nhân là

A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
D. A và B đúng

17. Doanh nghiệp tưnhân có quyền phát hành chứng khoán

A. Đúng    B. Sai
...

LINK DOWNLOAD


16. Doanh nghiệp tư nhân là

A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
D. A và B đúng

17. Doanh nghiệp tưnhân có quyền phát hành chứng khoán

A. Đúng    B. Sai
...

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: