GIÁO TRÌNH - Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến (Ts. Nguyễn Phạm Anh Dũng)


Các công nghệ  đa truy nhập là nền tảng của các hệ thống thông tin đa truy nhập vô tuyến nói chung và thông tin di động nói riêng. Các công nghệnày cho phép các hệ thống đa truy nhập vô tuyến phân bổ tài nguyên vô tuyến một cách hiệu suất cho các người sửdụng. Tuỳ thuộc vào việc sử dụng tài nguyên vô tuyến để phân bổ cho các người sử dụng mà các công nghệ này được phân chia thành: đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA), đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA), đa truy nhập phân chia theo mà (CDMA) và đa truy nhập phân chia theo không gian (SDMA).


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: