SÁCH SCAN - Công nghệ hóa học vô cơ (Trần Hồng Côn Cb)


Công nghệ hóa học thuộc lĩnh vực công nghệ đòi hỏi kỹ thuật cao. Mức độ phát triển của lĩnh vực này có thể coi như một chỉ thị về trình độ khoa học công nghệ nói chung và sự phát triển của nền công nghiệp hóa học nói riêng của một đất nước. Sự phát triển của công nghệ hóa học còn thể hiện ở sự phát triển cân đối và mức độ tận dụng nguyên liệu trong sản xuất.


Cuốn sách Công Nghệ Hóa Học Vô Cơ trình bày về xu thế phát triển và các quá trình sản xuất mang tính đặc trưng của công nghệ hóa học .

NỘI DUNG:

Chương 1: Công nghệ hóa học và sự phát triển.
Chương 2: Công nghệ sản xuất khí công hóa.
Chương 3: Công nghệ sản xuất các axit.
Chương 4: Công nghệ sản xuất các Bazơ.
Chương 5: Công nghệ sản xuất các muối vô cơ.
Chương 6: Công nghệ sản xuất một số vật liệu Silicat.
Chương 7: Công nghệ sản xuất các kim loại.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: