Tính toán kinh tế đầu tư dự án thuỷ lợi


NỘI DUNG:

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Đầu tư và chi phí công trình
Chương 3: Phân tích hiệu ích công trình
Chương 4: Quản lý đầu tư xây dựng
Chương 5: Cơ sở lý luận
Chương 6: So sánh kinh tế các phương án
Chương 7: Chỉ tiêu kinh tế
Chương 8: Phân tích tài vụ và tính nhạy cảm, lỗ, lãi và biến lượng
Chương 9: Tính toán kinh tế trong công trình


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: