CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - Quản trị chiến lược


Câu 1. Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:

A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược
B. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược
C. **Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược
D. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lược
Đáp án: C


Câu 2. Môi trường vĩ mô gồm mấy yếu tố chủ yếu:

A 2
B 3
C 4
D** 5
Đáp án: d
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: