Công tác can thiệp, trợ giúp trẻ có HIV AIDS tại trung tâm bảo trợ xã hội số 02 Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội


Đại dịch HIV/AIDS rất nguy hiểm và đang lan nhanh trên toàn cầu, bất cứ một cá  nhân nào trong xã  hội cũng có thể trở thành nạn nhân của HIV/AIDS  nếu  không sử dụng những biện pháp -  kỹ năng sống an toàn. Do vậy, đối tượng của HIV/AIDS rất đa dạng, từ trẻ em, thanh niên đến người già. Trong đó, trẻ em là đối tượng nhạy cảm nhất, rất cần được sự quan tâm trợ giúp đặc biệt của toàn xã hội.


NỘI DUNG:

TÓM TẮT LUẬN VĂN  ..................................................................................  6
1. Lý do chọn đề tài  ......................................................................................  7
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ................................................................  9
2.1. Thực trạng trẻ em có HIV/AIDS ở Việt Nam:  ....................................  9
2.2 Các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học về trẻ có HIV/AIDS .......  9
3. Ý nghĩa của nghiên cứu  .........................................................................  13
4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu  ....................................................  14
4.1. Đối tượng nghiên cứu  ........................................................................  14
4.2 Khách thể nghiên cứu  .........................................................................  14
5. Phạm vi nghiên cứu  ...............................................................................  14
6. Câu hỏi nghiên cứu  ................................................................................  14
7. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  .......................................................  15
7.1 Mục đích nghiên cứu  ..........................................................................  15
7.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  ........................................................................  15
8. Phƣơng pháp nghiên cứu  ......................................................................  15
9. Kết cấu luận văn  ....................................................................................  16
NỘI DUNG CHÍNH  ......................................................................................  17
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN  ......................  17
1.1 Các khái niệm chính trong nghiên cứu  .............................................  17
1.1.1 Khái niệm HIV/AIDS......................................................................  17
1.1.2 Trẻ em có HIV/AIDS  ......................................................................  20
1.1.3 Trung tâm bảo trợ xã hội  .................................................................  21
1.1.4 Đặc điểm tâm lý và những trở ngại của trẻ có HIV/AIDS ở trung
tâm bảo trợ  ................................................................................................  22
1.2. Lý thuyết ứng dụng trong can thiệp  .................................................  24
CHƢƠNG 2: CÔNG TÁC CAN THIỆP, TRỢ GIÚP TRẺ EM
CÓ HIV/AIDS TẠI TRUNG TÂM BTXH SỐ 2 YÊN BÀI - BA VÌ
- HÀ NỘI  .......................................................................................................  35
2.1 Khái quát về trung tâm bảo trợ xã hội số 2  ......................................  35
2.2 Thực trạng các hoạt động tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp trẻ em có
HIV/AIDS tại trung tâm bảo trợ xã hội số 2  ...........................................  48
2.2.1. Thực trạng tiếp nhận trẻ có HIV/AIDS vào trung tâm  .................  48
2.2.2 Thực trạng can thiệp, trợ giúp trẻ có HIV/AIDS  ...........................  56
2.2.2.1 Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng  ................................................  57
2.2.2.2 Công tác chăm sóc sức khỏe:  ....................................................  62
2.2.2.3 Công tác hỗ trợ vui chơi và sinh hoạt xã hội:  ...........................  67
2.2.2.4. Hoạt động tư vấn tâm lý  ..........................................................  71
2.2.2.5 Hoạt động liên kết nguồn lực  ....................................................  74
2.2.2.6 Công tác giáo dục  .....................................................................  76
CHƢƠNG 3: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CAN
THIỆP, TRỢ GIÚP TRẺ CÓ HIV/AIDS TẠI TRUNG TÂM BTXH SỐ 2
VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP  .........................................................  82
3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động can thiệp, trợ giúp trẻ em có
HIV/AIDS tại trung tâm bảo trợ xã hội số 02  .........................................  82
3.1.1. Yếu tố chính sách  ...........................................................................  82
3.1.2.Yếu tố xã hội, cộng đồng  ................................................................  84
3.1.3. Yếu tố nguồn nhân lưc  ...................................................................  86
3.1.4 Yếu tố kinh tế  ..................................................................................  87
...

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Harley Châu) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: