LUẬN VĂN - PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Tổng quan các công trình, đề tài đã công bố liên quan đến đề tài nghiên cứu
1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.6. Đóng góp của đề tài
1.7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP
2.1. Hệ thống báo cáo tài chính
2.1.1. Khái niệm và ýnghĩa:
2.1.2. Các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp
2.2. Phân tích báo cáo tài chính
2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính
2.2.2. Nội dung phân tích BCTC
2.3. Các phương pháp Phân tích Báo cáo tài chính
2.3.1. Phương pháp so sánh
2.3.2. Phương pháp phân tích nhân tố
2.3.3. Phương pháp Dupont
2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
2.4.2. Phân tích cấu trúc tài chính
2.4.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty
2.4.4. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCHBÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
3.1. Tổng quan về ngành bánh kẹo tại Việt Nam
3.2. Tổng quan về công công ty cổ phần Bibica
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bibica
3.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bibica
3.2.3. Đặc điểm hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần Bibic
3.2.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Bibica
3.3. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bibica
3.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty
3.3.2. Phân tích cấu trúc tài chính
3.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty:
3.3.4. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUVÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA86
4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
4.1.1. Những kết quả đạt được về mặt tài chính
4.1.2. Những điểm còn tồn tại về tình hình tài chính của Công ty BBC
4.1.3. Định hướng phát triển Công ty cổ phần Bibica
4.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Bibica91
4.2.1. Về cấu trúc tài chính và chính sách tài trợ vốn
4.2.2. Theo dõi chặt chẽ và khoa học tình hình công nợ nhằm nâng cao khả năng
thanh toán của Công ty
4.2.3. Về hiệu quả kinh doanh
4.2.4. Cải thiện công tác kiểm soát chi phí, gia tăng lợi nhuận
4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp nâng cao năng lực tài chính Công ty Cổ phần Bibica
4.3.1. Về phía Nhà nước
4.3.2. Về phía Công ty
KẾT LUẬN

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: