THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ CHIẾT RÓT CHAI TỰ ĐỘNG


NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ . 2

1.1 TỔNG QUAN VỀ TOÀN BỘ DÂY CHUYỀN. 2

1.1.1 Máy chiết rót . 3

1.1.2 Máy đóng nắp chai . 7

1.2.3 Máy đóng thùng . 8

1.1.4 Máy dán nhãn . 11

1.2. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG, YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ

PHẠM VI SỬ DỤNG. 14


CHƢƠNG 2. CÁC CÔNG NGHỆ TRÊN DÂY CHUYỀN ĐO MỨC VÀ

CHIẾT RÓT CHAI TỰ ĐỘNG. 15

2.1 CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU . 15

2.2 CẢM BIẾN DÙNG TRONG DÂY TRUYỀN CHIẾT RÓT. 19

2.2.1. Cảm biến tiệm cận. 19

2.2.2. Cảm biến quang. 21

2.2.3. Biến tần và động cơ băng tải. 23

2.3 TỔNG QUAN VỀ PLC S7-200 . 27

2.3.1 Giới thiệu chung. 27

2.3.2 Chƣơng trình của S7-200 . 32

CHƢƠNG 3. THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN ĐO MỨC VÀ CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG . 37

3.1 GIỚI THIỆU VỀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐO MỨC VÀ

CHIẾT RÓT TẠI CÔNG TY TNHH VICO . 37

3.1.1 Giới thiệu về dây chuyền định mức và chiết rót nƣớc rửa chén . 37

3.1.2 Các thiết bị cơ bản liên quan có trong máy chiết rót chai. 39

3.1.3 Chế độ vận hành. 40

3.2 NGUYÊN LÝ HỌAT ĐỘNG . 41

3.3 VIẾT CHƢƠNG TRÌNH PLC VÀ THIẾT KẾ CÁC KHỐI CHO DÂY CHUYỀN. 48

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: