Kinh tế Cộng hệ (Kinh tế Vĩ mô) - Qua Bối cảnh và Kinh nghiệm của Hoa Kỳ - Hà Hưng Quốc, Ph.D


Đây là quyển sách do người Việt hải ngoại viết cho người Việt trong nước.

Một công trình đầy thiện chí, đậm tình thương, do một chuyên gia trẻ tuổi được may mắn gặp vận hội mới thành công nơi đất lạ. Nhớ đến đàn em nơi đất mẹ, tác giả muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho đàn em có hành trang thích nghi trên con đường phục hồi và phát triển kinh tế để hưng quốc, đúng như ước nguyện của phụ thân khi đặt tên con là Hưng Quốc.


PHẦN I: CHÍNH SCASH KINH TẾ CÔNG CỘNG HỆ CỦA MỘT QUỐC GIA

PHẦN II: ÔN LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA KINH TẾ CỘNG HỆ

Chương 1: Vài điểm khái quát

Chương 2: Nền kinh tế: Sự vận hành, kế toán những kiểm số trọng yếu

Chương 3: Lạm phát và những kiểm số lạm phát

Chương 4: Vận dụng nhân công và những kiểm số vận dụng nhân công

Chương 5: Những dòng lí thuyết chính yếu trong kinh tế cộng hệ

Chương 6: Tiền tệ , vận hành của tiền tệ, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

LINK DOWNLOAD


Đây là quyển sách do người Việt hải ngoại viết cho người Việt trong nước.

Một công trình đầy thiện chí, đậm tình thương, do một chuyên gia trẻ tuổi được may mắn gặp vận hội mới thành công nơi đất lạ. Nhớ đến đàn em nơi đất mẹ, tác giả muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho đàn em có hành trang thích nghi trên con đường phục hồi và phát triển kinh tế để hưng quốc, đúng như ước nguyện của phụ thân khi đặt tên con là Hưng Quốc.


PHẦN I: CHÍNH SCASH KINH TẾ CÔNG CỘNG HỆ CỦA MỘT QUỐC GIA

PHẦN II: ÔN LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA KINH TẾ CỘNG HỆ

Chương 1: Vài điểm khái quát

Chương 2: Nền kinh tế: Sự vận hành, kế toán những kiểm số trọng yếu

Chương 3: Lạm phát và những kiểm số lạm phát

Chương 4: Vận dụng nhân công và những kiểm số vận dụng nhân công

Chương 5: Những dòng lí thuyết chính yếu trong kinh tế cộng hệ

Chương 6: Tiền tệ , vận hành của tiền tệ, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: