Luận văn - Tính toán ổn định thanh tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Úc


    Kết cấu thép thanh tạo hình nguội là loại kết cấu bắt đầu đƣợc sử dụng nhiều ở nước ta hiện nay. Từ những sản phẩm và cấu kiện thông dụng như khung mái, tấm tường, xà gồ, dầm sàn, đến nay có nhiều dạng kết cấu hoàn chỉnh như nhà một tầng, khung nhà nhiều tầng, hệ thống mái,...

      Nước ta có nhiều xưởng cán nguội làm ra sản phẩm và đang xây dựng một số nhà máy sản xuất cuộn thép tấm mỏng là nguyên liệu của kết cấu thanh tạo hình nguội. Có thể nói kết cấu thép thanh tạo hình nguội là một xu hướng phát triển của kết cấu thép ở nước ta trong những năm tới.

      Tuy nhiên lý thuyết tính toán thiết kế loại kết cấu này ở nước ta vẫn còn khá khiêm tốn, nước ta vẫn chưa có Tiêu chuẩn thiết kế chung cho loại kết cấu này. Việc sử dụng Tiêu chuẩn Việt Nam đối với thép cán nóng TCVN 5575- 2012 là hoàn toàn không phù hợp.

Nội dung luận văn như sau:

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1. Khái niệm kết cấu thanh tạo hình nguội.
2. Đặc điểm và phạm vi áp dụng
3. Ưu khuyết điểm của kết cấu thép thanh tạo hình nguội
3.1. Ưu điểm
4. Các dạng cấu kiện tạo hình nguội.
5. Chế tạo và sử dụng thanh tạo hình nguội
5.1. Chế tạo
5.2. Vật liệu, liên kết
5.3. Sử dụng thép thanh tạo hình nguội:

CHƯƠNG II CƠ SỞ TÍNH TOÁN CẤU KIỆN THANH TẠO HÌNH NGUỘI.
I. THIẾT KẾ THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CỦA AS 4600
II. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VỀ CẤU KIỆN THANH THÀNH MỎNG
1. Phần tử (element)
2. Phần tử phẳng
3. Góc uốn (bend)
4. Phần tử cong (arched element)
5. Phần tử nén đƣợc tăng cứng (stiffened compression element)
6. Phần tử nén không đƣợc tăng cứng (unstiffened compression element)
7. Phần tử nén đƣợc tăng cứng nhiều lần (multipe stiffened compression element
8. Sườn (stiffener):
9. Bề rộng phẳng b (flat width)
10. Bề dày (thickness)
11. Bề rộng hữu hiệu

III. SỰ TĂNG CƯỜNG ĐỘ CỦA THÉP UỐN NGUỘI

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỂ TÍNH ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN:

V. BỀ RỘNG HỮU HIỆU CỦA CẤU KIỆN:
1. Sự mất ổn định cục bộ của tấm chịu nén.
2. Tấm được tăng cứng chịu nén đều
3. Phần tử đƣợc tăng cứng chịu ứng suất biến đổi tuyến tính
4. Phần tử không đƣợc tăng cứng
5. Phần tử chịu nén đều, có một sườn bên.

VI. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN.
1. Tính toán về bền
2. Tính toán khả năng chịu mômen danh nghĩa của tiết diện MS.
3. Tính độ võng.

VII. TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ CHỊU OẰN BIÊN DO UỐN – XOẮN.
1. Sự oằn bên do uốn- xoắn
2. Tính cường độ oằn uốn – xoắn theo AS 4600.

VIII. MỘT SỐ BÀI TOÁN KIỂM TRA ĐỐI VỚI THANH THÀNH MỎNG TIẾT DIỆN CHỮ C.

CHƯƠNG III: ÁP DỤNG KIỂM TRA ĐỐI THANH THÀNH MỎNG TẠO HÌNH NGUỘI MẤT ỔN ĐỊNH (OẰN) DO XOẮN HỌC UỐN XOẮN (CỘT
1. Một số khái niệm
2. Cơ sở lý thuyết bài toán ổn định xoắn hoặc uốn xoắn đối với cột
2.1. Đối với tiết diện không đối xứng (tâm uốn không trùng trọng tâm cột):
2.2. Đối với tiết diện có 1 trục đối xứng
2.3. Đối với tiết diện có 2 trục đối xứng
2.4. Kiểm tra ổn định (oằn) uốn xoắn cấu kiện thành mỏng theo tiêu chuẩn AS4600 (Úc)
2.5. Áp dụng kiểm tra ổn định do xoắn và uốn xoắn cột thép tiết diện chữ I, cánh rỗng (HFB)

CHƯƠNG IV  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: