EBOOK - Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles: fundamentals, theory, and design - Mehrdad Ehsani , Yimin Gao , Sebastien E. Gay , Ali Emadi


EBOOK - Xe điện hiện đại, hybrid điện và pin nhiên liệu: nguyên tắc cơ bản, lý thuyết và thiết kế - Mehrdad Ehsani , Yimin Gao , Sebastien E. Gay , Ali Emadi

Air quality is deteriorating, the globe is warming, and petroleum resources are decreasing. The most promising solutions for the future involve the development of effective and efficient drive train technologies. This comprehensive volume meets this challenge and opportunity by integrating the wealth of disparate information found in scattered papers and research. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles focuses on the fundamentals, theory, and design of conventional cars with internal combustion engines (ICE), electric vehicles (EV), hybrid electric vehicles (HEV), and fuel cell vehicles (FCV). It presents vehicle performance, configuration, control strategy, design methodology, modeling, and simulation for different conventional and modern vehicles based on the mathematical equations. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles is the most complete book available on these radical automobiles. Written in an easy-to-understand style with nearly 300 illustrations, the authors emphasize the overall drive train system as well as specific components and describe the design methodology step by step, with design examples and simulation results. This in-depth source and reference in modern automotive systems is ideal for engineers, practitioners, graduate and senior undergraduate students, researchers, managers who are working in the automotive industry, and government agencies.

Chất lượng không khí đang xấu đi, toàn cầu đang nóng lên và tài nguyên dầu mỏ đang giảm. Các giải pháp hứa hẹn nhất cho tương lai liên quan đến việc phát triển các công nghệ đào tạo lái xe hiệu quả và hiệu quả. Khối lượng toàn diện này đáp ứng thách thức và cơ hội này bằng cách tích hợp vô số thông tin khác nhau được tìm thấy trong các bài báo và nghiên cứu rải rác. Modern Electric, Hybrid Electric và Fuel Cell Xe tập trung vào các nguyên tắc cơ bản, lý thuyết và thiết kế của những chiếc xe thông thường với động cơ đốt trong (ICE), xe điện (EV), xe điện hybrid (HEV) và xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCV) . Nó trình bày hiệu suất xe, cấu hình, chiến lược điều khiển, phương pháp thiết kế, mô hình hóa và mô phỏng cho các thông thường khác nhauvà phương tiện hiện đại dựa trên các phương trình toán học. Modern Electric, Hybrid Electric, và Cell Cell Xe là cuốn sách đầy đủ nhất có sẵn trên những chiếc ô tô cấp tiến này. Được viết theo phong cách dễ hiểu với gần 300 hình minh họa, các tác giả nhấn mạnh hệ thống đào tạo lái xe tổng thể cũng như các thành phần cụ thể và mô tả phương pháp thiết kế từng bước, với các ví dụ thiết kế và kết quả mô phỏng. Nguồn chuyên sâu và tài liệu tham khảo này trong các hệ thống ô tô hiện đại là lý tưởng cho các kỹ sư, học viên, sinh viên đại học và sau đại học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đang làm việc trong ngành công nghiệp ô tô và các cơ quan chính phủ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: