ĐỒ ÁN - Mpeg dash – chuẩn công nghệ mới nhất hỗ trợ streaming thích ứng động qua http


Đi cùng với sự bùng nổ của mạng IP thì các phương thức truyền video trên nền tảng mềm dẻo này cũng phát triển vô cùng đa dạng phong phú. Đáp ứng với các nhu cầu truyền hình ảnh âm thanh khác nhau có rất nhiều các phương thức và giao thức khác nhau. Với một đoạn video ta có thể nhận toàn bộ dữ liệu về rồi mới bắt đầu xem, nhưng như thế ta thường phải mất thời gian hơn để có thể có được một nội dung giải trí. Vì thế mà các phương thức streaming ra đời, Mpeg Dash là một trong các phương thức hỗ trợ việc đó.

Được sự gợi ý của cô Nguyễn Thu Hiên và bản thân em cũng muốn tìm hiểu, nghiên cứu về các phương thức streaming nói chung và Mpeg Dash nói riêng, nên em đã chọn đề tài “Mpeg Dash – chuẩn công nghệ mới nhất hỗ trợ streaming thích ứng động qua HTTP” làm đề tài đồ án tốt nghiệp. Đồ án “Nghiên cứu về MPEG-DASH” tập trung nghiên cứu về các đặc điểm của MPEG-DASH và tiêu chuẩn cho phương thức này.

Nội dung chính đồ án bao gồm 3 chương:

Chương I: Công nghệ streaming
Chương II: Tổng quan về MPEG DASH
Chương III: Mô hình hệ thống MPEG DASH

NỘI DUNG:

MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH VẼ iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iii
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ STREAMING 3
1.1. Tổng quan về công nghệ streaming 3
1.1.1. Khái niệm về công nghệ streaming 3
1.1.2. Video Streaming 3
1.1.3. QuickTime Player 3
1.1.4. RealPlayer 3
1.1.5. Windows Media 3
1.2. Các giao thức hỗ trợ 3
1.2.1. Giao thức truyền tải thời gian thực RTP 3
1.2.2. Giao thức luồng thời gian thực RTSP 3
1.2.3. Tải dữ liệu lũy tiến (Progressive download) 3
1.3. Kết luận chương 1 3
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ MPEG DASH 3
2.1. Giới thiệu DASH 3
2.2. Tổng quan về MPEG DASH 3
2.2.1. Mô tả hệ thống 3
2.2.2. Mô hình máy khách DASH 3
2.2.3. Mô hình dữ liệu DASH 3
2.3. Trình diễn phương tiện (Media Presentation) 3
2.3.1. Khoảng thời gian (Period) 3
2.3.2. Các tập thích ứng (Adaptation Sets) 3
2.3.3.  Thành phần nội dung phương tiện 3
2.3.4. Trình diễn (Representation) 3
2.3.5. Phân đoạn và thông tin phân đoạn (Segments and Segment information) 3
2.3.6. Trình diễn phương tiện trên MPEG-2 TS 3
2.4. Kết luận chương 2 3
CHƯƠNG III: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC MPEG DASH 3
3.1. Nội dung chuẩn bị 3
3.1.1. Module chuyển đổi mã 3
3.1.2. Các module bộ kết hợp và phân đoạn 3
3.1.3. Module chỉ mục 3
3.2. Đồng bộ hóa giữa server và client 3
3.3. HTTP Server 3
3.3.1. Server theo yêu cầu 3
3.3.2. Server trực tiếp 3
3.4. Client 3
3.4.1. Các đặc trưng 3
3.4.2. Các cơ chế thích ứng 3
3.4.3. Đặc tính hóa module 3
3.5. Đánh giá 3
3.5.1. Môi trường đánh giá 3
3.5.2. Các thông số đánh giá (metric) 3
3.5.3. Kết quả 3
3.5.4. Nhận định, đánh giá 3
3.6. Kết luận chương 3 3
KẾT LUẬN 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: