ĐỒ ÁN - Giao thức khởi tạo phiên và ứng dụng(SIP)


MỤC LỤC

Thuật ngữ viết tắt. 3

Lời nói đầu. 5

Phần I: Giới thiệu về giao thức khởi tạo phiên (SIP). 6

1.1 Định nghĩa giao thức khởi tạo phiên. 6

1.2 SIP đem lại ba năng lực chính cho mạng viễn thông. 6

1.3 Sự phát triển của SIP. 7

1.4 Một số khái niệm trong SIP. 8

Phần II: Nội dung. 11

2.1 Các thành phần của SIP. 11

2.1.1 User Agent (UA). 11

2.1.2 Máy chủ mạng. 12

2.2 Địa chỉ SIP. 13

2.3 Bản tin SIP. 14

2.3.1 Cấu trúc bản tin SIP. 14

2.3.2 Các bản tin yêu cầu. 15

2.3.2.1 Method (chỉ thị). 15

2. 2.3.2.2 Request_URI 20

2.3.2.3 SIP Version 20

2.3.2.4 Thân bản tin SIP 20

2.3.3 Nhãn Tag . . Đơn giản và có khả năng mở rộng 21

2.3.4 Bản tin đáp ứng . 21

2.3.5 Bản tổng hợp các bản tin trả lời của SIP . 22

2.4 Thiết lập và hủy cuộc gọi SIP . 25

2.4.1 Phiên gọi SIP giữa hai điện thoại . 25

2.4.2 Hoạt động của máy chủ uỷ quyền . 26

2.4.3 Họat động của máy chủ chuyển đổi địa chỉ 27

2.5 Tính năng của SIP . 28

2.5.1 Tích hợp với các giao thức đã có của IETF . 28

2.5.2 Đơn giản và có khả năng mở rộng . 28

2.5.3 Hỗ trợ tối đa sự di động của đầu cuối 28

2.5.4 Dễ dàng tạo tính năng mới cho dịch vụ và dịch vụ mới . 29

Phần III: Ứng dụng . 30

3.1 Các ứng dụng thương mại . 30

3.2 Ứng dụng trong mạng IMS . 30

3.2.1 Giới thiệu mạng IMS . 30

3.2.2 Ứng dụng của SIP trong kiến trúc IMS . 32

Kết luận . 34

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: