ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc - Đặng Thị Hùng - Long An công suất 300m3 trên ngày


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU
11.Đặt vấn đề 1
1.2.Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3.Nội dung luận văn 2
1.4.Phương pháp thực hiện 2
1.5 Giới hạn đề tài 3

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẾT MỔ VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ
2.1.Tổng quang ngành giết mổ 4
2.1.1: Các loại chất thải chủ yếu ngành giết mổ 5
2.1.2.Thành phần và tính chất nước thải 5
2.2 Tổng quang cơ sở giết mổ 8
2.2.1 Vò trí cơ sở 8
2.2.2 Nguồn cung cấp nước 9
2.2.3 Hệ thống giao thông 10
2.2.4 Nguồn tiếp nhận chất thải 10
2.2.5 Các hoạt động của cơ sở 10
2.2.6 Hiện trang môi trường 12
2.3 Các phương pháp xử lý nước thải giết mổ 13
2.3.1 Phương pháp cơ học 13
2.3.2 Phương pháp hóa lý 16
2.3.3 Phương pháp hóa học 21
2.3.4 Phương pháp sinh học 24
Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Giết Mổ Gia Súc - Đặng Thò Hùng -Long An Công Suất 300m3 Ngày
2.4 Đề xuất công nghệ xử lý nước thải và lựa chọn phương án thích hợp 34
2.4.1 Phương án 1 37
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ
3.1.Xác đònh các thông số tính toán: 39
3.2 Tính toán phương án 1 39
3.3 Tính toán phương án 2 74
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CHI PHÍ – LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
4.1.Mô tả công trình – thiết bò 96
4.1.2 Phương án 1 96
4.1.2.1 Mô tả công trình 96
4.1.2.2 Mô tả thiết bò 97
4.1.3 Phương án 2 101
4.1.3.1 Mô tả công trình 101
4.1.3.2 Môâ tả thiết bò 102
4.2 Dư toán 105
4.2.1 Phương án 1 105
4.2.2 phương án 2 106
4.3 So sánh phương án 1 và phương án 2 108
4.4 Lựa chọn công nghệ xử lý 109
4.5 Chi phí xử lý cho 1 m3nước thải 109
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1.Kết luận 111
5.2 Kiến nghò 111

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: