ĐỒ ÁN - Tìm hiểu phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu

 

Trong hai thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến một sự tăng trưởng bùng nổ trong đa dạng cả về kỹ thuật và phạm vi của các ứng dụng xử lý ảnh. Xử lý ảnh là một trong những chuyên ngành quan trọng và lâu đời của Công nghệ thông tin. Xử lý  ảnh được áp dụng trong nhiều lĩnh khác nhau như y học, vật lý, hoá học, tìm kiếm tội phạm, trong quân sự và trong một số lĩnh vực khác...

Phần lớn con người thu nhận thông tin bằng thị giác, cụ thể đó là các hình ảnh. Vì vậy xử lý ảnh là vấn đề không thể thiếu và hết sức quan trọng để thu được hình ảnh tốt hơn, đẹp hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin khác nhau của người nhận. 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ BIÊN ............................. 8
1.1. Tổng quan về xử lý ảnh ............................................................................... 8
1.1.1 Xử lý ảnh là gì ? ..................................................................................... 8
1.1.2 Các quá trình cơ bản trong hệ thống xử lý ảnh ...................................... 8
1.1.3 Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh ................................................. 11
1.2 Nâng cao chất lượng ảnh và toán tử không gian ........................................ 15
1.2.1 Làm trơn nhiễu bằng lọc tuyến tính ..................................................... 16
1.2.2 Làm trơn nhiễu bằng lọc phi tuyến ...................................................... 18
1.2.3 Lọc thông thấp, thông cao và lọc giải thông ........................................ 19
1.3 Tổng quan về biên ...................................................................................... 20
1.3.1 Biên và các kiểu biên cơ bản ............................................................... 20
1.3.2 Vai trò của biên trong nhận dạng ......................................................... 21

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN CHO ẢNH ĐA MỨC XÁM ..... 23
2.1 Giới thiệu .................................................................................................... 23
2.2 Quy trình phát hiện biên ............................................................................. 23
2.3 Phương pháp phát hiện biên cơ bản ........................................................... 24
2.3.1 Phương pháp phát hiện biên Gradient ................................................. 24
2.3.2 Phương pháp phát hiện biên Laplace ................................................... 26
2.4 Phương pháp phát hiện biên nâng cao ........................................................ 29
2.4.1 Phương pháp phát hiện biên Canny ..................................................... 29
2.4.2 Phương pháp phát hiện biên Wavelet .................................................. 32

CHƯƠNG III:  PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN CHO ẢNH MÀU .... 34
3.1 Cơ sở phát hiện biên ảnh màu .................................................................... 34
3.2 Mô hình ba màu .......................................................................................... 34
3.3 Các phương pháp phát hiện biên ảnh màu ................................................. 37
3.3.1 Toán tử Vector Gradient ...................................................................... 37
3.3.2 Phương pháp Vector Field ................................................................... 39
3.3.3 Bộ dò biên Vector Order-Statistic ....................................................... 40

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN THEO WAVELET .. 43
4.1 Giới thiệu .................................................................................................... 43
4.2 Biến đổi Wavelet liên lục (The Continuous Wavelet Transform – CWT) 44
4.3 MRA – Multi-resolution Analysis .............................................................. 45
4.4 Xây dựng một Wavelet ............................................................................... 46
4.5 Phân hoạch và tái thiết wavelet .................................................................. 46
4.3 Biến đổi Wavelet rời rạc (DWT – Discrete Wavelet Transform ) ............. 47
4.4 Phương pháp phát hiện biên DWT ............................................................. 49

CHƯƠNG V:  CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁC
PHƯƠNG PHÁP ................................................................................................ 51
4.1 So sánh các phương pháp phát hiện biên (Gradient. Laplace, Canny) ...... 51
4.2 Cài đặt thử nghiệm chương trình Wavelet Transform ............................... 52
KẾT LUẬN  .................................................................................................... 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO: ................................................................................ 61

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: