ĐỒ ÁN - Xây dựng bộ biến đổi cầu 3 pha nâng áp 1 chiều hệ số công suất lớn dùng cho ô tô

Ngày nay do nguyên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, hơn nữa việc sử dụng nhiên liệu này đã và đang làm giảm chất lƣợng môi trƣờng sống . Để giảm bớt khí thải độc hại của các loại phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thế giới đã và đang nghiên cứu chế tạo ra các loại phương tiện bằng điện thay thế cho phương tiện thông thường. Để sử dụng động cơ điện một chiều từ ắc quy, vấn đề quan trọng là phải nâng được điện áp ắc quy để đáp ứng  yêu cầu của động cơ. Giải quyết vấn đề này cần một bộ biến đổi DC/DC bán dẫn. Vấn đề này đã được thế giới quan tâm và nghiên cứu. Trong bản đồ án này em xin trình bày đề tài:” Xây dựng bộ biến đổi cầu 3 pha nâng áp 1 chiều hệ số công suất lớn dùng cho ô tô”. 

Bản đồ án của em gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quát các bộ biến đổi.
Chương 2: Ắc quy và các linh kiện điện tử.
Chương 3: Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống biến đổi DC/DC.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ................ 2
1.1. NGUỒN XUNG KIỂU  ............................................................................. 2
1.2. NGUỒN XUNG KIỂU .............................................................................. 4
1.3. NGUỒN XUNG KIỂU : PUSH-PULL ..................................................... 6
1.4. BỘ BIẾN ĐỔI  FULL-BRIDGE ............................................................... 8
1.5. CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHO Ô TÔ ĐIỆN ........... 9
1.5. 1. Bộ biến đổi DC – DC (DC – DC Converters). ...................................... 9
1.5.2.Bộ biến tần ............................................................................................. 13

CHƯƠNG 2: ẮC QUY VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ ......................... 15
2.1. MỞ ĐẦU .................................................................................................. 15
2.1.1.Cấu tạo .................................................................................................... 15
2.1.2.Các thông số của acquy .......................................................................... 15
2.2.CÁC LOẠI ẮC QUY. ............................................................................... 18
2. 2.1. Acquy chì axit. ..................................................................................... 18
2.2.2.Acquy Nickel ......................................................................................... 19
2.2.3.Acquy Natri. ........................................................................................... 20
2.2.4. Acquy Liti. ............................................................................................ 21
2.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP  SẠC ẮC QUY. ................................................. 22
2.3.1.Phƣơng pháp phóng nạp. ........................................................................ 22
2.4. VAI TRÒ CỦA ẮC QUY TRONG Ô TÔ. .............................................. 26
2.5.  MOSFET ................................................................................................. 27
2.5.1.Cấu tạo và nguyên lý làm việc ............................................................... 27
2.5.2.  Đặc tính của MOSFET. ........................................................................ 32
2.6. GiỚI THIỆU DIODE BÁN DẪN ............................................................ 34
2.6.1. Giới thiệu. .............................................................................................. 34
2.6.2. Cấu tạo................................................................................................... 35
2.6.3. Đặc tính Volt-Ampere ........................................................................... 37

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG BIẾN
ĐỔI DC-DC ................................................................................................... 38
3.1. SƠ ĐỒ KHỐI BỘ BIẾN ĐỔI. ................................................................. 38
3.2. LỰA CHỌN SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI ........................ 38
3.2.1. Các bộ phận của bộ biến đổi. ................................................................ 39
3.2.2. Nguyên lý hoạt động. ............................................................................ 39
3.3. TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ MẠCH LỰC .......................................... 40
3.3.1. Tính chọn van cho mạch nghịch lƣu ..................................................... 40
3.3.2.Tính chọn diode cho mạch chỉnh lƣu ..................................................... 42
3.3.3. Tính chọn máy biến áp động lực ........................................................... 43
3.4. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ NGHỊCH LƯU CẦU BA
PHA ................................................................................................................. 46
3.4.1. Thiết kế mạch tạo xung. ........................................................................ 46
3.4.2. Thiết kế bộ dịch pha số. ........................................................................ 47
3.4.2.1. Tổng quan về flip-flop ....................................................................... 47
3.4.2.2. Flip-flop D .......................................................................................... 48
3.4.2.3. Bộ dịch pha số .................................................................................... 50
3.4.3. Thiết kế mạch lái Mosfet. ..................................................................... 52
3.4.4. IC IR2101 .............................................................................................. 54
3.4.4.1.Sơ đồ chân của IR 2101. ..................................................................... 54
3.4.4.2. Cấu trúc bên trong  của IR2101. ........................................................ 55
3.4.4.3. Thông số kỹ thuật của IR2101. .......................................................... 55
3.4.5. Kết mô phỏng trên phần mềm Psim ...................................................... 56
3.5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI CẦU BA
PHA NÂNG ÁP MỘT CHIỀU ....................................................................... 58
3.5.1. Xây dựng mạch điện bằng Orcad 9.0. ................................................... 58
3.5.2. Mô hình vật lý bộ biến đổi. ................................................................... 59
KẾT LUẬN .................................................................................................... 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 63

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: