EBOOK - How to improve rubber compounds - 1800 experimental ideas for problem solving - John S. Dick


EBOOK - Cách cải thiện hợp chất cao su: 1800 ý tưởng thử nghiệm để giải quyết vấn đề - John S. Dick

Cao su hỗn hợp là một nỗ lực rất phức tạp. Có nhiều tương tác và nhiều cách để đạt được các thuộc tính mục tiêu và mục tiêu kinh tế trong khi vẫn duy trì sự đánh đổi chấp nhận được đối với các đặc điểm này. Cuốn sách này được dành riêng để cung cấp cho người đọc những ý tưởng thử nghiệm khác nhau có thể hướng dẫn anh ta hoặc cô ta phát triển các hợp chất tốt hơn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Trong một nỗ lực kết hợp, 20 chuyên gia công nghiệp nổi tiếng đã biên soạn một số lượng lớn các đề xuất thử nghiệm đa dạng để tăng cường một tài sản hỗn hợp cụ thể. Bằng cách xem xét các đề xuất trong cuốn sách này, hợp chất có thể phát triển "cảm giác" tốt hơn về cách đạt được thỏa hiệp hoặc đánh đổi tốt nhất với các đặc tính hỗn hợp khi phát triển các công thức cao su mới hoặc cải tiến.

CONTEN
1 - Introduction
2 - Improving the Physical Properties of Cured Rubber Compounds
3 - Improving Degradation Resistance of Cured Rubber Compounds
4 - Optimizing Measurable Processability Properties
5 - Minimizing Adverse Processing Attributes
6 - Tire Performance Properties

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: