EBOOK - Machine Drawing 3rd Edition - K.L.Narayana, P.Kannaiah, K.Venkata Reddy


Kỹ sư, đặc biệt là kỹ sư cơ khí, cần có kiến thức kỹ lưỡng về công việc nguyên tắc của bất kỳ cơ chế mà ông thường làm việc với. Để tạo hứng thú và thúc đẩy anh ta trong hướng này, sửa đổi hoàn chỉnh chương trên bản vẽ lắp ráp được thực hiện. Chương cung cấp các bản vẽ thành phần riêng lẻ và biết cơ chế làm việc của một bộ phận phụ, cuối cùng các bộ phận được lắp ráp. Do đó, các bài tập / ví dụ được bao gồm bắt đầu từ đơn giản subassemblies để lắp ráp phức tạp vừa phải.
Chương về bản vẽ một phần cung cấp các ví dụ về bản vẽ lắp ráp và học sinh dự kiến sẽ thực hiện các bản vẽ bộ phận sau khi tưởng tượng hình dạng của chúng. Một sửa đổi của điều này chương được cho là cung cấp hướng dẫn cần thiết cho người tìm kiếm kiến thức. Chương về thoát nước nhờ máy tính được sửa đổi hoàn toàn giữ nguyên hiện tại yêu cầu ngày của sinh viên kỹ thuật. Học sinh không chỉ được đào tạo để sử dụng thiết bị thoát nước mà còn sử dụng máy tính để sản xuất phát minh mới nhất của mình. Nó được coi là rằng chương này sẽ cung cấp cho anh ta các kỹ năng mềm cần thiết.

Các trung tâm xuất sắc nên sửa đổi chương trình giảng dạy thường xuyên, dựa trên những thay đổi cần thiết bởi các yêu cầu học tập. Giữ điều này trong tầm nhìn, nội dung của văn bản được cập nhật bất cứ nơi nào cần thiết và kết hợp. Hy vọng rằng nội dung môn học làm hài lòng cả học sinh, giáo viên và setters giấy.

Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Principles of Drawing
Chapter 3. Orthographic Projections
Chapter 4. Sectional Views
Chapter 5. Screwed Fasteners
Chapter 6. Keys, Cotters and Pin Joints
Chapter 7. Shaft Couplings
Chapter 8. Pipe Joints
Chapter 9. Pulleys
Chapter 10. Riveted Joints
Chapter 11. Welded Joints
Chapter 12. Bearings
Chapter 13. Chains and Gears
Chapter 14. Jigs and Fixtures
Chapter 15. Limits, Tolerances, and Fits
Chapter 16. Surface Roughness
Chapter 17. Blueprint Reading
Chapter 18. Assembly Drawings
Chapter 19. Part Drawings
Chapter 20. Production Drawings
Chapter 21. Computer Aided Draughting

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: