ĐỒ ÁN - Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm gạch Tuynel tại công ty TNHH COXANO - Trường Sơn


LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. i
MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................... v
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................vi
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ ....................................................................... vii

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3
5. Kết luận ................................................................................................................... 4
6. Cấu trúc nghiên cứu đề tài. ..................................................................................... 4

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 5
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DOANH NGHIỆP ........................................................... 5
1.1. Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối ................................................. 5
1.1.1. Định nghĩa về kênh phân phối ...................................................................... 5
1.1.2. Chức năng của kênh phân phối ..................................................................... 6
1.1.3. Vai trò của các trung gian thương mại ......................................................... 7
1.2. Các loại kênh phân phối ....................................................................................... 8
1.3. Tổ chức và hoạt động của kênh .......................................................................... 11
1.3.1. Những dòng lưu chuyển trong kênh phân phối .......................................... 11
1.3.2. Các quan hệ và hành vi trong kênh ............................................................. 11
1.4. Lựa chọn và quản lý kênh phân phối ................................................................. 12
1.4.1. Lựa chọn và xây dựng kênh phân phối ....................................................... 12
1.4.2. Quản lý kênh phân phối .............................................................................. 15
1.4.2.1. Khuyến khích các thành viên kênh hoạt động..................................... 15
1.4.2.2. Sử dụng các công cụ marketing hỗn hợp khác trong quản lý kênh .... 16
1.4.2.3. Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh ...................................... 16
1.5. Cơ sở thực tiễn ................................................................................................... 17
1.6. Nhìn lại các nghiên cứu trước ............................................................................ 18

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG
KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM GẠCH CỦA CÔNG TY TNHH COXANO –
TRƯỜNG SƠN ............................................................................................................ 20
2.1. Khái quát về công ty TNHH Coxano-Trường Sơn Thừa Thiên Huế ................. 20
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Coxano-Trường
Sơn Thừa Thiên Huế ............................................................................................. 20
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty .............................................................. 21
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty ........................................................................ 22
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý ...................................................................... 22
2.1.3.2. Quy trình công nghệ ............................................................................ 24
2.1.4. Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm 2012-2014 ............................. 26
2.1.5. Tình hình tài sản của Công ty qua 3 năm 2012-2014 ................................. 29
2.1.6. Tình hình nguồn vốn của Công ty trong 3 năm 2012-2014 ........................ 32
2.1.7. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ............................... 35
2.1.8. Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2012-2014 ............... 36
2.2. Thực trạng hệ thống kênh phân phối của Công ty ............................................. 38
2.2.1. Mục tiêu hệ thống kênh phân phối của Công ty ......................................... 38
2.2.2. Cấu trúc kênh phân phối của Công ty và tình hình hoạt động của các
kênh phân phối ...................................................................................................... 39
2.2.2.1. Cấu trúc kênh phân phối của Công ty ................................................. 39
2.2.2.2. Tình hình hoạt động của các kênh phân phối ...................................... 40
2.2.3. Thực trạng quản lý hệ thống kênh phân phối của Công ty ......................... 44
2.2.3.1. Thực trạng công tác tìm kiếm thành viên kênh ................................... 44
2.2.3.2. Thực trạng quản lý kênh phân phối ..................................................... 46
2.2.3.3. Thực trạng khuyến khích các thành viên kênh .................................... 49
2.2.3.4. Thực trạng quản lý mối quan hệ giữa các thành viên trong kênh ....... 50
2.2.3.5. Thực trạng phối hợp các biến số Marketing - Mix .............................. 50
2.2.3.6. Thực trạng đánh giá các thành viên kênh ............................................ 52
2.3. Kết quả khảo sát đại lý về hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty ..... 52
2.3.1. Khảo sát về số năm làm đại lý cho công ty ................................................ 53
2.3.2. Đặc điểm của đại lý .................................................................................... 53
2.3.3. Đánh giá của các đại lý về chất lượng sản phẩm ........................................ 54
2.3.4. Đánh giá của đại lý về chính sách bán hàng của công ty ........................... 55
2.3.5. Đánh giá của khách hàng về chính sách giá ............................................... 57
2.3.6. Đánh giá của đại lý về sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất ........................ 58
2.3.7. Khảo sát lí do làm đại lý phân phối cho Công ty ....................................... 59
2.4. Đánh giá chung về hệ thống kênh phân phối của sản phẩm gạch Tuynel tại
công ty TNHH COXANO - Trường Sơn .................................................................. 61

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN
PHỐI SẢN PHẨM GẠCH CỦA CÔNG TY TNHH COXANO – TRƯỜNG
SƠN THỪA THIÊN HUẾ .......................................................................................... 64
3.1. Cơ sở, tiền đề của các gải pháp .......................................................................... 64
3.1.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức ............................... 64
3.1.2. Mục tiêu kinh doanh của Công ty ............................................................... 66
3.1.3. Mục tiêu của kênh phân phối ...................................................................... 66
3.2. Các giải pháp để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty .................. 67
3.2.1. Giải pháp về thiết kế kênh phân phối ......................................................... 67
3.2.2. Giải pháp quản lý kênh phân phối .............................................................. 69
3.2.3. Nhóm các giải pháp về chính sách marketing – mix .................................. 72
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 75
1. Kết luận ................................................................................................................. 75
2. Kiến nghị ............................................................................................................... 75
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: