LUẬN VĂN - Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn


Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn. Qua tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực của Công ty trong những năm gần đây, em nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn luôn giữ một vai trò quan trọng và trở thành công tác thường xuyên được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi…thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy làm thế nào để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty nhằm nâng cao trình độ cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi? Cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại của Công ty. Đó chính là lý do em chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn”  để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.1. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức 3
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 3
1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực 3
1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
1.2.1. Khái niệm đào tạo và phát triển 4
1.2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức 5
1.2.3. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7
1.2.4. Đào tạo và phát triển với vấn đề quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 7
1.2.4.1. Đào tạo và phát triển với các chức năng quản trị nhân lực 7
1.2.4.2. Kế hoạch hoá giữa nguồn nhân lực với công tác đào tạo và phát triển 8
1.2.4.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực với vấn đề sử dụng lao động trong doanh nghiệp 9
1.2.4.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với chính sách khuyến khích, tạo động lực làm việc 10
1.2.5. Quan điểm về hiệu quả công tác đào và phát triển nguồn nhân lực 10
1.2.6. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo và phát triển 11
1.2.6.1 Lượng hóa những chi phí và lợi ích thu được từ hoạt động đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực 11
1.2.6.2. Chi phí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong năm 11
1.2.6.3. Lợi ích cá nhân thu được từ các chương trình đào tạo và Phát triển 12
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 13
1.4. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 13
1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 14
1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 16
1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 17
1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 17
1.4.4.1. Đào tạo ngoài công việc 17
1.4.4.2. Đào tạo trong công việc 18
1.4.5. Dự tính chi phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực 18
1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 19
1.4.7. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển 19
1.4.7.1.Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo 20
1.4.7.2.Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển theo kỹ năng, chuyên môn 21
1.4.7.3. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra 22
1.4.7.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển thông qua một số biện pháp khác 23
1.4.7.5. Nhận xét rút ra từ việc đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN 24
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn 24
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn 24
2.1.1.1. Quá trình hình thành 24
2.1.1.2. Quá trình phát triển 24
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ Công ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn 25
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 26
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban trong Công Ty 26
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức 26
2.1.4.2. Nhiệm vụ các phòng ban 27
2.1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực 29
2.1.6. Tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 29
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn 32
2.2.1. Tình hình lao động tại công ty SCC 32
2.2.1.1. Theo giới tính 33
2.2.1.2 Theo trình độ chuyên môn 33
2.2.2. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty SCC 34
2.2.3. Công tác xác định nhu cầu đào tạo tại Công Ty 34
2.2.4. Công tác xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 37
2.2.5. Thực trạng công tác xác định đối tượng đào tạo 37
2.2.6. Thực trạng công tác xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 40
2.2.6.1. Công tác xây dựng chương trình đào tạo trong công ty 40
2.2.6.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 42
2.2.7. Về chi phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 43
2.2.8. Công tác lựa chọn và đào tạo giáo viên 45
2.2.9. Công tác xây dựng chương trình đánh giá đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 45
2.2.9.1. Đánh giá về mặt số lượng 46
2.2.9.2. Đánh giá về mặt chất lượng 47
2.2.9.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo 47
2.3. Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty SCC. 49
2.3.1. Thuận lợi 49
2.3.2. Khó khăn và nguyên nhân 50
2.3.3. Cơ hội 52
2.3.4. Thách thức 53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN
3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới 54
3.1.1. Định hướng phát triển của công ty 54
3.1.2. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty năm 2011-2012 54
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn 55
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 55
3.2.1.1. Thực hiện tốt công tác phân tích nhu cầu đào tạo 55
3.2.1.2. Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện công việc có hiệu quả 56
3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, chi tiết. 57
3.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp, công bằng và khách quan hơn 58
3.2.4. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, chương trình đào tạo 59
3.2.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo, đối tác đào tạo phù hợp 60
3.2.6. Huy động và tăng cường chi phí cho công tác đào tạo và phát triển 60
3.2.7. Thực hiện tốt công tác đánh giá hiệu quả sau khóa đào tạo 60
3.2.8. Một số giải pháp khác 61
3.3. Kiến nghị đối với nhà nước 63

KẾT LUẬN 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


M_tả

Không có nhận xét nào: