ĐỒ ÁN - Đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch truyền thông trong việc tăng nhận thức và yêu thích của khách hàng đối với sản phẩm bitis hunter


MỤC LỤC 3
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 5
LỜI CẢM ƠN 6
TRÍCH YẾU 7
DANH MỤC HÌNH ẢNH 8
DANH MỤC BẢNG BIỂU 9
NHẬP ĐỀ 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11
1.1. Cơ sở hình thành đề tài: 11
1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 12
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 12
1.4. Ý nghĩa thực tiễn: 12
1.5. Kết cấu của báo cáo nghiên cứu 12
1.6. Giới thiệu chung 13
1.6.1. Tổng quan về công ty BITIS 13
1.6.2.     Sơ lược về sản phẩm Bitis Hunter 14
1.6.3. Thực trạng doanh nghiệp về Bitis Hunter 15

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 17
2.1. Cơ sở lý thuyết 17
2.1.1. Các khái niệm 17
2.1.2. Mô hình 18
2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 20

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
2.1. Thiết kế nghiên cứu 22
2.2. Nghiên cứu chính thức 23
2.2.1. Thiết kế bảng câu hỏi 23
2.2.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo 24
3.2.3. Thiết kế mẫu 26

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 27
4.1. Mẫu 27
4.2. Thống kê mô tả 27
4.2.1. Các yếu tố nhân khẩu học: 27
4.2.2. Yếu tố CÔNG CỤ 28
4.3. Kiểm định giả thuyết 28
4.3.1. Kết quả kiểm định t-test H1 29
4.3.2. Kết quả kiểm định t-test H2 29
4.4. Phân tích độ tin cậy của thang đo 30
4.4.1. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha của yếu tố NỘI DUNG: 30
4.4.2. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha của yếu tố TẦN SUẤT: 31
4.5. Phân Tích Anova 33
4.5.1. Phân tích ANOVA trường hợp biến Giới tính 33
4.5.2. Phân tích ANOVA trường hợp biến Độ tuổi. 34

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 35
5.1. Kết quả nghiên cứu 35
5.1.1. Về thang đo 35
5.1.2. Về mô hình lí thuyết 35
5.1.3. Về kết quả 35
5.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
PHỤ LỤC 38

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: