ĐỒ ÁN - Nghiên cứu điều khiển công nghệ trộn hóa chất bằng PLC


Dây chuyền sản xuất tư động PLC giảm sức lao động của công nhân mà lại đạt đươc hiệu quả cao đáp ứng kịp thời cho nhu cầu đời sống. Qua đồ án tốt nghiệp chúng tôi xin giới thiệu ứng dụng của PLC trong công nghệ chế tạo máy trộn hoá chất. Trong thực tế PLC có thể sử dụng nhiều hãng phần mềm sản xuất như siemems, omron, goldstar, tùy thuộc vào đối tƣợng và tiềm lực của công ty mà lựa chọn công nghệ của hãng. 

Qua những năm học tại trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng em đã được giao đề tài “Nghiên cứu điều khiển công nghệ trộn hóa chất bằng PLC”. Do thạc sỹ Nguyễn Trọng Thắng hướng dẫn. 

Nội dung đồ án gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung về các loại máy trộn hóa chất.
Chương 2: Tổng quan về PLC.
Chương 3: Chương trình điều khiển giám sát.

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI  MÁY TRỘN
HÓA CHẤT ......................................................................................................... 2
1.1. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI . ................................................................. 2
1.1.1 Công dụng : .................................................................................................. 2
1.1.2. Phân loại máy khuấy trộn ............................................................................ 2
1.1.2.1. Máy trộn ngang : ...................................................................................... 2
1.1.2.2. Máy trộn đứng : ........................................................................................ 3
1.1.3. Giới thiệu về động cơ bơm .......................................................................... 5
1.1.4. Xây dựng mạch đo, các sensor cảm biến nhiệt độ ...................................... 9
1.1.4.1. Cặp nhiệt điện thermo couples .................................................................. 9
1.1.4.2. Cặp nhiệt điện trở RTD .......................................................................... 10
1.1.4.3. Cặp nhiệt điện Thermistor. ..................................................................... 10
1.1.4.4. Bán dẫn. .................................................................................................. 11
1.1.5. Xây dựng mạch đo, các sensor cảm biến mức chất lỏng .......................... 11
1.2. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU ................................................ 13

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ PLC ............................................................. 20
2.1. KHÁI NIỆM VỀ PLC. ................................................................................. 20
2.2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÙNG PLC. ..... 20
2.2.1. Vai trò của PLC ......................................................................................... 22
2.2.2. Ưu điểm............................................................................................. 23
2.2.3.Ung dụng ................................................................................................... 23
CHƯƠNG 3. CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT ...................... 25
3.1. XÂY DỰNG NGÔN NGỮ CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC
 ............................................................................................................................. 25
3.2. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ..................................................... 31
3.2.1. Mô hình hệ thống trộn hóa chất ................................................................ 31
3.2.2. Viết chƣơng trình. ..................................................................................... 33
3.3. Mô phỏng chƣơng trình PLC ....................................................................... 36
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO. ............................................................................... 49

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: