ĐỒ ÁN - Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN.
I.1. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ. 
I.1.1. Khái niệm.
I.1.2. Động học của quá trình hấp phụ.
I.1.3.  Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ
I.1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ và giải hấp
I.1.5. Quá trình hấp phụ động trên cột
I.2. Một số phương pháp xác định kim loại nặng trong nước.
I.2.1. Phương pháp phân tích trắc quang
I.2.2. Phương pháp phân tích cực phổ
I.3. Sơ lược về một số kim loại nặng
I.3.1. Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng. 
I.3.2. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi trường.
I.4. Vai trò và độc tính của Crom.
1.4.1. Vai trò cuả Crom
1.4.2. Cảnh báo tác hại của Cr.
I.4.3. Quy chuẩn Việt Nam về nước thải.
I.5. Một số hướng nghiên cứu sử dụng nhóm nguyên liệu tự nhiên, phụ phẩm và các phế thải nông nghiệp làm vật liệu hấp phụ. 
I.6. Sầu riêng 
I.6.1.Tên gọi
I.6.2 Hình thái học
I.6.3. Vỏ quả sầu riêng
1.6.4. Thành phần hóa học của vỏ quả sầu riêng
1.6.4.1. Xenlulo
I.6.4.2. Lignin
1.6.5 . Chiết tách xenlulozo từ vỏ quả sầu riêng

CHƯƠNG II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
II.1. Mục tiêu và đối tượng
II.1.1. Mục tiêu nghiên cứu
II.1.2. Đối tượng nghiên cứu
II.1.3. Dụng cụ
II.1.4. Hóa chất
II.2. Các phương pháp nghiên cứu
II.2.1. Phương pháp trắc quang xác định Crom
II.2.2  Xử lý vỏ sầu riêng bằng phương pháp kiềm (NaOH)
II.2.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết xenlulo từ  vỏ sầu riêng:
II.2.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ NaOH đến hiệu suất chiết tách Xenlulo.
II.2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian nấu đến hiệu suất chiết tách Xenlulo.
II.2.3.3. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến hiệu suất chiết táchXenlulo.
II.2.4. Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng
II.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng hấp phụ Cr6+ của vật liệu hấp phụ.
II.2.5.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Cr6+ của VLHP.
II.2.5.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đạt cân bằng hấp phụ
II.2.5.3. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến hiệu suất hấp phụ Cr6+
II.2.5.4. Xác định tải trọng hấp phụ cực đại của VLHP.
II.2.6. Nghiên cứu khả năng giải hấp và tái sinh VLHP
II.2.6.1. Nghiên cứu khả năng giải hấp.
II.2.6.2. Nghiên cứu khả năng tái sinh của vật liệu.

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
III.1. Kết quả ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tác xenlulo từ vỏ quả sầu riêng
III.1.1. Ảnh hưởng của khối lượng NaOH
III.1.2. Ảnh hưởng của thời gian nấu đến quá trình biến tính vật liệu bằng kiềm.
III.1.3. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình tách Xenlulo của vỏ sầu riêng.
III.2. Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ Cr6+ của nguyên và vật liệu vỏ  sầu riêng
III.3. Ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình hấp phụ Cr6+ của vỏ sầu riêng sau biến tính:
III.3.1 Ảnh hưởng của pH.
III.3.2. khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ
III.3.3. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến khả năng hấp phụ.
III.3.4. Xác định tải trọng hấp phụ cực đại của VLHP BT
III.4. Khảo sát khả năng giải hấp và tái sử dụng của vật liệu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: