ĐỒ ÁN - Nghiên cứu nâng cao khả năng kết dính và bảo vệ của vật liệu kết dính trên cơ sở blend của NBR PVC bằng phương pháp hóa lý


MỞ ÐẦU .
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 3
1.1. Keo dán .3
1.1.1. Khái niệm, phân loại  3
1.1.2. Keo cao su và chế tạo keo cao su . 5
1.2. Vấn đề kết dính và công nghệ kết dính 10
1.2.1. Những lý thuyết về bám dính . 10
1.2.2. Cơ chế hóa rắn của các chất kết dính . 13
1.3. Các giải pháp nâng cao độ bám dính của mối dán  15
1.4. Chất kết dính trên cơ sở cao su nitril, blend của cao su nitril với polyvinylchloride  16
1.4.1. Giới thiệu chung về cao su nitril .16
1.4.2. Chất kết dính và chất kết dính trên cơ sở cao su nitril .19
1.4.3. Polyvinylcloride .. 21
1.4.4. Vật liệu polyme blend trên cơ sở NBR và PVC và chất kết dính trên cơ  sở blend của  NBR/PVC 24
1.4.5. Chất kết dính tự lưu hóa . 24

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM .26
2.1.  Vật liệu nghiên cứu .26
2.2. Phương pháp nghiên cứu .26
2.2.1. Chế tạo chất kết dính từ  vật liệu compozit trên cơ sở blend của  NBR/PVC với nanosilica, than đen và các phụ gia .. 26
2.2.2. Ðánh giá khả năng bám dính của vật liệu kết dính trên cơ sở compozit  trên cơ sở blend NBR/PVC với nanosilica+than đen và các phụ gia lên mành polyeste... 27 
2.2.3. Ép lưu hóa .. 28 
2.2.4. Nghiên cứu cấu trúc hình thái bề mặt kéo bóc của chất kết dính tự lưu trên cơ sở blend NBR/PVC và các phụ gia  . 28 
2.2.5. Ðánh giá độ bền môi trường của mỗi dán .. 28

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 30
3.1. Ảnh hưởng của thời gian khô và dung môi đến khả năng bám dính của  chất kết dính trên cơ sở blend của NBR/PVC (50/50) và các phụ gia . 29
3.2. Khả năng bám dính của hệ chất kết dính trên cơ sở blend của NBR/PVC  (50/50) và các phụ gia khi đóng rắn hoàn toàn .. 34
3.3. Ðánh giá khả năng và thời gian tự lưu của chất kết dính, bảo vệ trên cơ sở  blend của NBR/PVC và các phụ gia với siêu xúc tiến EZ . 34 
3.4. Cấu trúc hình thái bề mặt kéo bóc của chất kết dính trên cơ sở blend của NBR/PVC và các phụ gia.. 37 
3.5. Ðộ bền môi trường của chất kết dính, bảo vệ trên cơ sở blend của NBR/PVC và các phụ gia có khả năng tự lưu ... 38 
 KẾT LUẬN  .. 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 41 

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: