ĐỒ ÁN - Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống treoNội Dung 
                                                                                                
 PHẦN I :MỞ ĐẦU………………………………………………………..4
1.1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…….4
1.2.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………..5
1.3.ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH …………………...………………………5
1.4.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC…………………………………………...5
1.5.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU…………………………………………...6
1.6.CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………..6

PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI……………………………….8
2.1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU…………………………8
2.2. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA CÁC LOẠI HỆ THỐNG TREO………..12
2.3. KẾT CẤU CÁC CỤM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG TREO………….19

PHẦN III: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA…………………………………...23
3.1. HƯ HỎNG, NGUYÊN LÝ, TÁC HẠI………………………………..23
3.2. QUY TRÌNH THÁO HỆ THỐNG TREO…………………………….27
3.3.SỦA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG……………………………………….34
3.4.QUY TRÌNH LẮP HỆ THỐNG TREO………………………………..56
3.5.KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH CÁC GÓC ĐẶT BÁNH XE………………56

PHẦN IV: KIỂM NGHIỆM SAU SỬA CHỮA…………………………...63                   
LỜI KẾT………………………………………………………………………....64
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………65

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: