BÀI GIẢNG - Anh văn chuyên ngành cho sinh viên hóa học (English for Students Chemistry) - Lê Thanh Phước


Môn học trình bày cho sinh viên hiểu tổng quát về Anh văn trong hóa học cơ sở trên các bài giảng hóa học chuyên môn cho sinh viên ngành cử nhân hóa học. Nhiều đề tài của hóa học được đề cập đến như: hóa đại cương, hóa lý thuyết và thực nghiệm đã học trong năm thứ nhất và thứ hai. Giáo trình tập trung luyện tập cho sinh viên về các vấn đề họ có thể sử dụng trong thực tế như nghe, nói, đọc và viết về những đề tài rất phổ biến và các thuật ngữ của hóa học. Từ đó làm cho sinh viên biết cách tìm tài liệu trên internet, tham khảo tài liệu, sách báo hóa học bằng tiếng Anh trong nhiều môn học của hóa học và trong các môn học liên quan cũng như làm cơ sở cho việc nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp hay học cao hơn trong và ngoài nước.


NỘI DUNG:

Part I: Topics in Chemistry
1. General Chemistry
2. Inorganic Chemistry
3. Organic Chemistry
4. Analytical Chemistry
5. Physical Chemistry
Part II: Chemistry and Life
6. Food Chemistry
7. Cosmetic Chemistry
8. Pharmaceutical Chemistry
9. Agricultural Chemistry
10. Applied Chemistry
Part III: Experimental Chemistry
11. Chromatography (Thin layer Chromatography TLC, Column
Chromatography.)
12. Spectroscopy methods (Nuclear Magnetic Resonance NMR, Mass
Spectrometry MS, UV-Vis, Infrared IR).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: