ĐỒ ÁN - Thiết kế cầu xe cho xe chỉ huy UAZ-31512 - Thuyết minh + Bản vẽ

Nội dung Trang
Lời nói đầu 2

Chương 1: Phân tích đặc điểm kết cấu hệ thống treo .3
1.1: Công dụng, phân loại .3
1.2: Yêu cầu đối với hệ thống treo 4
1.3: Phân tích kết cấu một số hệ thống treo 5
1.4: Chọn phương án thiết kế .10

Chương 2: Tính toán thiết kế hệ thống treo trước 11
Bảng thông số đầu vào cho bài toán thiết kế 11
2.1: Xác định các thông số cơ bản của hệ thống treo .12
2.2: Thiết kế các bộ phận của hệ thống treo trước 15
2.3: Tính toán dao động của ô tô 20
Kết luận .30
Tài liệu tham khảo .31

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: