ĐỒ ÁN - Tính toán và thiết kế trong khuấy trộn cơ khí


MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH 4
1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5
1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 5
1.1.1. Đối tượng nghiên cứu 5
1.1.2. Phương pháp nghiên cứu 5
1.2. Mục đích nghiên cứu 5

2. GIỚI THIỆU 6
2.1. Tìm hiểu về quy trình xử lý nước thải 6
2.1.1. Định nghĩa nước thải và các phương pháp xử lý 6
2.1.2. Hệ thống xử lý nước 7
2.2. Quá trình khuấy trộn trong quy trình xử lý nước 8
2.2.1. Định nghĩa về khuấy trộn 8
2.2.2. Vai trò của quá trình khuấy trộn 9
2.2.3. Vị trí của quá trình khuấy trộn 9
2.2.4. Các loại thiết bị khấy trộn chính 9
2.3. Tìm hiểu về khuấy trộn cơ khí 10
2.3.1. Định nghĩa và khái quát về khuấy trộn cơ khí 10
2.3.2. Đăc điểm hoạt động 10
2.3.3. So sánh khuấy trộn cơ khí với các loại khấy trộn khác 11

3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG 13
3.1. Nguyên lý hoạt động 13
3.2. Các kiểu cánh khuấy trộn chính 13
3.2.1. Cánh khuấy turbine 13
3.2.2. Cánh khuấy chân vịt 15
3.2.3. Bộ phận khuấy cánh 17
3.2.4. Cánh khuấy dạng mỏ neo 17
3.3. Các loại máy khuấy trộn cơ khí thông dụng 18
3.3.1. Máy khuấy trộn cơ khí dạng chìm 18
3.3.2. Máy khuấy trộn cơ khí kết hợp 19

4. CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHUẤY TRỘN CƠ KHÍ 21
4.1. Bể phản ứng tạo bông cặn cơ khí 21
4.1.1. Nguyên lý và cấu tạo 21
4.1.2. Ưu điểm và hạn chế 21
4.2. Bể keo tụ nhiều ngăn dùng phương pháp khuấy trộn cơ khí 22
4.2.1. Nguyên lý 22
4.3. Bể trung hòa dùng phương pháp khuấy trộn cơ khí 24

5. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ TRONG KHUẤY TRỘN CƠ KHÍ 25
5.1. Tính toán trong trộn cơ khí 25
5.2. Thiết kế bể khuấy trộn cơ khí nhiều bể kết hợp 26
5.3. Thiết kế bể phản ứng tạo bông cặn cơ khí 27
5.4. Ví dụ tính toán thiết kế bể keo tụ dùng phương pháp khuấy trộn cơ khí 29
5.5. Thiết kế, bố trí thiết bị trộn cơ khí 30
5.6. Thiết kế cánh khuấy cơ khí 31
5.6.1. Thiết kế cánh khuấy giải phóng sự phân tầng gần 31
5.6.2. Thiết kế các loại cánh khuấy tốc độ cao 33
6. TỔNG KẾT 35
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: