SÁCH - Vi điều khiển và ứng dụng - Giáo trình thực hành PIC (ThS. Nguyễn Đình Phú & ThS. Phan Vân Hoàn & ThS. Trương Ngọc Anh)


NỘI DUNG:

Chương 1: Cấu hình kit thực hành vi điêu khiển.
Chương 2: Sử dụng phần mềm CCs và PICKIT.
Chương 3: Thực hành module 1: 32 LED đơn dùng thanh ghi dịch 74HC595, nút nhấn, bàn phím ma trận.
Chương 4: Thực hành module 2: 4 LED đoạn anode chung dùng thanh dịch  74HC595 , Timer/counter.
Chương 5: Thực hành module 3: 8 LED 7 đoạn anode chung kết nối theo phương pháp quét dung thanh ghi dịch MBI5026, Time/Counter.
Chương 6: Thực hành module 4: LCD 20X4, GLCD 128X64 dùng thanh ghi dịch MBI5026.
Chương 7: Thực hành chuyển đổi tương tự sang số ADC, các cảm biến.
Chương 8: Thực hành module 5: Real time DS13B07...

Chương 9: Thực hành module 6: động cơ bước, động cơ DC bvaf encoder, PWM, điều khiển PID.
Chương 10: Thực hành module 7: điều khiển LEd ma trận 2 màu.

LINK MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: